Emaitzak: 6

ES EU
Fabrikazio mekanikoa (2)
Con el primero se trata de reparar incidentes o averías desde el punto de vista energético. Lehenengoaren helburua da intzidentziak edo matxurak energiaren ikuspegitik konpontzea.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Ejercicio 2.-Llenar el parte de averías de una incidencia en la Instalación Y de la Empresa A 2. ariketa.-Bete A enpresako Y instalakuntzan izandako intzidentziaren matxura-agiria.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Zehar-lerroa (4)
En España, durante los años con más incidencia de la crisis, nueve de cada diez autónomos que se han perdido han sido hombres. Espainian, krisiaren intzidentzia handieneko urteetan, galdu diren hamar autonomotik bederatzi gizonak izan dira.

Materiala: Sistemen integrazioa

Residuos que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Minbizia eragiten duten edo horren intzidentzia handitzen duten hondakinak.

Materiala: Sistemen integrazioa

Dada la gran incidencia de las fuentes de origen eléctrico es sumamente importante que los equipos se ajusten a lo dispuesto en la Reglamentación Electrotécnica de Baja Tensión, donde se indicarán las prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. Jatorri elektrikoko iturrien intzidentzia handia denez, oso garrantzitsua da ekipamenduak Behe Tentsioko Araudi Elektroteknikoan ezarritakora egokitzea. Araudi horretan preskripzio bereziak jasota daude sute- edo leherketa-arriskua dagoen lekuetako instalazio elektrikoetarako.

Materiala: Sistemen integrazioa

Evitar incidencia directa Eragotzi intzidentzia zuzena

Materiala: Sistemen integrazioa