Emaitzak: 83

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (1)
1.- Por la compra de folios, gomas, etc en Imprenta Garbil, pagamos 45,08 € más IVA. 1.- Garbil inprentan orriak, borragomak eta abar erosteagatik 45,08 euro (gehi BEZa) ordaindu ditugu.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Elektrizitatea eta elektronika (8)
- Tratar la goma con sulfuro. Goma sulfuroarekin tratatu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

las teclas llevan una membrana de goma que al pulsar hace que se unan dos pistas conductoras en la parte inferior y permite el paso de corriente; son similares a las que llevan las calculadoras. gomazko mintz bat izaten dute teklek; mintzak behealdeko bi pista eroale batarazten ditu tekla sakatzen dugunean, eta korronteari pasatzen uzten dio. Kalkulagailuek dituztenen antzeko mintzak dira.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

- Enfriar la goma. Goma hoztu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La línea de vulcanizado en continuo (donde fabrican los perfiles de goma de las ventanas, por ejemplo) se compone de varias máquinas encadenadas con múltiples parámetros (velocidad y temperatura principalmente) que dependen del tipo de perfil a elaborar (la goma más ancha, más estrecha, con forma más o menos compleja, etc.). Bulkanizazio-linea jarraitua (leihoetako gomazko ertzak fabrikatzen diren lekua, adibidez) elkarri lotutako zenbait makinak osatzen dute; makina horiek askotariko parametroak dituzte (abiadura eta tenperatura, nagusiki), eta parametro horiek landu beharreko profil-motaren araberakoak izango dira (goma zabalagoa, estuagoa, forma konplexukoa edo bakunekoa eta abar).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Sin embargo aquellos que no dejan pasar fácilmente los electrones, y por lo tanto tienen resistencia alta se les llamaaislantes(plásticos, cerámicas, goma, tejidos, etc). Elektroiei erraz pasatzen uzten ez dietenei, eta beraz, erresistentzia handia dutenei (plastikoak, keramikak, goma, ohialak…), ostera, ez-eroale esaten zaie

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Goma natural o goma de estireno-butadieno Goma naturala edo estireno-butadieno goma

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

- R. Goma normal. - R. Goma normala.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

- B. Goma de etileno propileno. - B. Etileno-propilenozko goma.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (3)
También se puede colocar tela asfáltica o reforzar su estanqueidad con pintura-goma o caucho. Asfaltozko geruza ere jar daiteke, edota gomazko edo kautxuzko pinturaz atal horren estankotasuna sendotu.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

De esa manera se sabrá si la baldosa se levanta por la junta en la que están los dedos debido a los golpes del mazo de goma, detectando e impidiendo dejar una ceja en la junta. Hartara, zuzenean jakin ahal izango dugu gomazko mailuaren kolpeen eraginez baldosa gure atzamarrak dauden junturatik altxatzen den, eta junturan irtengunerik egonez gero, irtengunea hauteman eta konpondu egingo dugu.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Se colocarán las placas desde abajo hacia arriba, apoyando cada placa en la inferior(Fig. 1)y asentándolas a golpes con un mazo de goma. Xaflak behetik gora jarriko ditugu, xafla bakoitza aurrekoan oinarrituta (1. irudia), eta gomazko mailuaz joko ditugu, ondo finkatuta geratzeko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fabrikazio mekanikoa (8)
c) Una serie de discos de goma, que forman en su totalidad una especie de muelle de gran potencia. c) Guztien artean potentzia handiko malguki antzeko bat osatzen duten gomazko hainbat disko.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Los troqueles de cortar con punzón de goma se utilizan en aquellos casos en que se han de cortar -en pequeñas series-piezas grandes de metales blandos, como el aluminio, como sucede frecuentemente en construcciones aeronáuticas. Gomazko puntzoiarekin ebakitzen duten trokelak erabiltzen dira, hain zuzen ere, metal bigunezko (esaterako, aluminiozko) pieza handiak serie txikietan ebaki behar direnean, eraikuntza aeronautikoetan maiz gertatzen den bezala.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Constan de un portapunzones, con un punzón -generalmente- de varias capas de goma dura especial, convenientemente zunchado para evitar su expansión lateral. Puntzoi-etxea eduki ohi dute, eta puntzoiak, normalean, goma gogor berezizko hainbat geruza ditu, eta behar bezala uztaituta egon ohi da, alboetatik zabaldu ez dadin.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Troquel con punzón de goma en el momento de cortar. Gomazko puntzoia duen trokela, ebakitzeko unean.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

El sistema de cojín elástico -también conocido como proceso Guerin- utiliza un cojín de material flexible (goma, hule grueso u otro material flexible) encajado en un recipiente de acero, para conformar la chapa sobre un bloque de forma positiva. Kuxin elastikoaren sisteman (Guerin prozesua ere deitzen zaio) material malguko kuxin bat erabiltzen da (goma, hule lodia edo beste material malgu bat) altzairuzko ontzi batean ahokatuta, txapa forma positiboa duen bloke baten gainean konformatzeko.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Los dos sistemas que siguen, aunque se ejecutan en prensas convencionales, las herramientas son inusuales, puesto que utilizan un elemento flexible (goma, hule o material similar) para efectuar el conformado. Ondoren azalduko diren bi sistemak prentsa konbentzionaletan egiten diren arren, erabiltzen diren erremintak ez dira ohikoak, elementu malgu bat (goma, hulea edo antzeko material bat) erabiltzen baita konformazioa egiteko.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Además, permite el mecanizado de una gran variedad de materiales -siempre utilizando la muela adecuada- como: corcho, cristal, madera, goma, aluminio, plásticos, aceros aleados o no, con tratamiento térmico o sin él, etc. sin el inconveniente de la flexión ni deformación por presiones axiales. Gainera, askotariko materialak mekanizatzeko aukera ematen dute makina horiekbetiere harri egokia erabiliz gero, hala nola kortxoa, kristala, zura, goma, aluminioa, plastikoak edo altzairuak (aleaziokoak edo bestelakoak, tratamendu termikoarekin edo gabe), presio axialek eragin dezaketen makurduraren edo deformazioaren eragozpenik gabe.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

dureza, tenacidad, fragilidad... son propiedades del acero X; así como lo será laelasticidaden la goma de caucho, etc. gogortasuna, zailtasuna, hauskortasuna… X altzairuaren propietateak dira; era berean,elastikotasunakautxuzko gomaren propietatea da eta abar.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (10)
Usar siempre zapatillas de suela de goma y de buena sujeción al pie. Gomazko zola duten zapatilak eta oinetara ondo eusten direnak erabiltzea beti.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Todo tipo de muñecos y animales de trapo de tacto suave y sonoros, objetos de goma o plástico para jugar en el agua, espejos (especiales para pequeños), juegos de encajar muy sencillos, grandes y de colores. Mota guztietako eta ukitze leuneko panpinak eta animaliak, soinua dutenak, uretan jolasteko gomazko edo plastikozko objektuak, ispiluak (txikientzako bereziak), oso sinpleak diren ahokatzeko jostailuak, handiak eta koloretakoak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Podemos dejar que los más pequeños se familiaricen con la goma y observen qué ocurre con sus dedos al no darles ningún material. Haurrei gomarekin ohitzen utz diezaiekegu, eta, materialik ematen ez badiegu, beren hatzekin zer gertatzen den ikusten utzi.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Por este motivo, cuando se prepara la cesta, debemos asegurarnos de que está hecha con materiales naturales (conchas, piedras, esponjas), objetos de madera, de metal, de goma, de plástico; objetos de piel, de tela, frutas (como la naranja, el limón, la manzana). Horregatik, saskia prestatzen dugunean, material naturalekin (maskorrak, harriak, belakiak…), egurrezko, metalezko, gomazko, plastikozko, larruzko, telazko eta abarrezko materialekin, frutekin (esaterako, laranjekin, limoiekin eta sagarrekin) eta abarrekin osaturik dagoela ziurtatu behar dugu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

El hombre enfadado mostraba conductas agresivas hacia la muñeca, desde darle golpes hasta tirarle pelotas de goma. Gizona haserre zegoen eta panpinarenganako jokabide bortitzak zituen; kolpeak ematen zizkion, eta gomazko pilotak botatzen.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

También se pueden encontrar los utensilios de cocina que han pasado de pequeños cántaros de arcilla a elaboraciones culinarias de metal, plástico o goma. Halaber, sukaldeko tresnak aurki ditzakegu, buztinezko pegarrak izatetik metalezko, plastikozko edo gomazko sukaldeko tresnak izatera igaro direnak.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Continúan siendo necesarios los móviles, muñecos o animales de trapo, goma o plástico, juguetes para arrastrar, pelotas, etc. Beharrezkoak dira oraindik mugikorrak, trapuzko, gomazko edo plastikozko panpinak edo animaliak, arrastatzeko jostailuak, pilotak, etab.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Se le ofrecerá al pequeño objetos que rueden, que pueda coger con las manos, se continuará con los móviles y con los colores, se pondrán a su abasto muñecos de trapo, de goma que puedan chupar o con los que pueda jugar en el baño, objetos sonoros que favorezcan su sentido auditivo y la percepción rítmico-musical, objetos cotidianos de todo tipo: Bueltaka dabiltzan objektuak emango zaizkio haurtxoari, eskuz har ditzakeenak; gero, mugikorrak eta koloredunak; eskura jarriko zaizkio trapuzko panpinak, miazka ditzakeen gomazkoak edo bainatzean erabiltzekoak, eta entzumena eta pertzepzio erritmiko-musikala lantzeko soinuzko objektuak, mota guztietako eguneroko objektuak:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Es el momento de colocar móviles en su cuna y mostrarle cintas o tenues luces de colores, hacer sonar el sonajero, campanillas o muñecos de goma. Sehaskan objektu mugikorrak jartzeko eta koloretako zintak edo argi ahulak erakusteko garaia da, eta txintxarriari, kanpaitxoei edo gomazko panpinei eragitekoa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

carantoñas, sonrisas, miradas, cosquillas, masajes, el propio movimiento que hace que aparezca y desaparezca su cara y que varíe de forma, canciones de cuna, de regazo, móviles colgantes con música y cintas de colores, objetos de goma que piten, etc. laztanak, irribarreak, begiradak, kilimak, masajeak, aurpegia agertzeko eta desagertzeko mugimendua eta formaz aldatzekoa, sehaska-kantak, magalekoak, musika eta koloretako zintak dituzten zintzilikario mugikorrak, soinua ateratzen duten gomazko objektuak, etab.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (3)
Proteger el extremo de golpeo con un mango de goma de tal forma que, en el caso de fallar, no nos golpeemos directamente sobre la mano. Babestu kolpekatze-muturra gomazko kirten batez, halako moldez non, huts egitekotan, eskuan zuzenean kolperik ez baitugu hartuko.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Tubería de goma. Gomazko hodia.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Para el R12 y el R413a se utilizan unas tuberías flexibles compuestas por una capa interior de goma recubierta de un trenzado de algodón, y una capa exterior, más porosa, de neopreno. R12 eta R413a gasetarako hodi malguak erabiltzen dira. Hodi horiek honako hauek osatzen dituzte: alde batetik, kotoizko bihurritu batez estalitako gomazko barruko geruzak, eta neoprenozko kanpoko geruzak (porotsuagoa).

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (20)
es una cubierta para el pene, con frecuencia de goma, que impide el depósito del semen en la vagina. zakilarentzako estalkia da, askotan gomazkoa, eta ez du uzten semena baginan sartzen.

Materiala: Elektroestetika

Producto resinoso obtenido por el tratamiento de disolventes volátiles de plantas secas (raíces, granos, etc.) y de bálsamos, gomas y resinas naturales. landare lehorren (sustraiak, pikorrak eta abar) eta baltsamu, goma eta erretxina naturalen disolbatzaile lurrunkorrak tratatzetik lortzen den produktu erretxinatsua.

Materiala: Elektroestetika

? Goma guar. ? Guar goma.

Materiala: Elektroestetika

? Goma de tamarindo. ? Tamarindo-goma.

Materiala: Elektroestetika

? Goma arábiga: ? Goma arabiarra:

Materiala: Elektroestetika

Tienen el cabezal en forma curva para adaptarse a la forma del párpado y entre sus dos piezas metálicas a modo de pinza llevan un accesorio recambiable, cilíndrico y de silicona (antiguamente esta pieza era de goma pero tenía mucha menos durabilidad), para evitar que las pestañas se partan debido a la presión ejercida cuando se sujetan entre las dos piezas del cabezal. Burua kurbatua izaten dute, betazalaren formara egokitzeko, eta pintza moduko metalezko bi piezen artean, aldatzen den osagarri zilindrikoa izaten dute, silikonazkoa (lehen, gomazkoa izaten zen, baita gutxiago irauten zuen), buruaren bi piezen artean eustean eragindako presioaren ondorioz betileak hautsi ez daitezen.

Materiala: Elektroestetika

Antiguamente se utilizaban esponjas de goma espuma o látex, pero se observó que en algunos casos producían dermatitis similares a la reacción que podría producir la alergia a algún cosmético. Lehen, apar-gomazko edo latexezko belakiak erabiltzen ziren, baina, zenbait kasutan, kosmetikoek eragindako alergiaren ondoriozko dermatitisen antzekoak eragiten zituztela ikusi zen.

Materiala: Elektroestetika

Los pinceles de caucho o de goma, tienen la apariencia de un pincel redondeado y en punta, y también a veces de pata de pony. Kautxuzko edo gomazko pintzelek pintzel biribilaren itxura dute eta puntan amaitzen dira; beste batzuetan, poney-hankaren itxura izaten dute.

Materiala: Elektroestetika

Guantes de goma o látex. Gomazko edo latexezko eskularruak.

Materiala: Elektroestetika

Guantes de goma. Gomazko eskularruak.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (3)
Están compuestas por pigmentos molidos ligados con goma arábiga que se disuelven en agua. Goma arabigoz lotutako pigmentu ehoek osatuta daude; pigmentu horiek disolbatu egiten dira.

Materiala: Irudia

Es mucho más difícil de eliminar que el lápiz, y para los retoques se usan gomas especiales y cuchillas para hacer un rascado. Arkatza baino askoz zailagoa da kentzen; ukituak emateko, goma bereziak erabiltzen dira eta bizar-xaflak, harraskatzeko.

Materiala: Irudia

Los trazos de carboncillo se pueden borrar con un pañuelo, y con goma, cuando el trazo está muy repasado. Ikatz-ziriaren trazuak zapi batez ezaba daitezke, eta borragomaz ere bai, trazua oso birpasatuta dagoenean.

Materiala: Irudia

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (3)
madera durísima, linóleo, goma, o materiales plásticos, en la nariz del peldaño (fig. 964). mailaren sudurrean; egur gogor-gogorra; linolioa; goma; edo plastikozko materialak (ikusi 964. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Gomas para lápiz. Arkatzez egindako lerroak ezabatzeko gomak.

Materiala: Egurraren teknologia

Gomas para tinta. Tintaz egindako lerroak ezabatzeko gomak.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehar-lerroa (4)
Si se sustituye el inyector también es necesario sustituir la junta tórica de goma y la junta de cobre antes de volverlo a montar. Injektorea aldatzen baldin bada, gomazko juntura torikoa eta kobrezko juntura ere aldatu behar dira, hura berriro muntatu aurretik.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

El aislante, por su parte, suele ser de plástico o goma vulcanizada con un grosor considerable para aislar del exterior la elevada tensión que soporta. Isolatzailea, berriz, plastikozkoa edo goma bulkanizatuzkoa izan ohi da, eta nahiko lodia, kanpotik isolatzeko jasaten duen tentsio handia.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

A diferencia del plástico, este último material tarda mucho más tiempo en agrietarse o quebrarse incluso a temperaturas altas y en contacto con aceite o gasolina. Plastikoak ez bezala, goma bulkanizatuak denbora luze behar izaten du zartatzeko edo pitzatzeko, baita tenperatura altuetan eta olioarekin edo gasolinarekin kontaktuan egonik ere.

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Por último, la gasolina constituye un potente disolvente orgánico y, como tal, no todos los plásticos o gomas son resistentes a ella, por lo que hay que utilizar tuberías adecuadas para su conducción. Gasolina, azkenik, disolbatzaile organiko ahaltsua; horregatik, plastiko eta goma batzuek ez dute harekiko erresistentziarik, eta hodi egokiak erabili behar dira

Materiala: Motorraren sistema Osagarriak

Nekazaritza (2)
Los macarrones, gomas ancla y los Tie-fix no se suelen reutilizar. Hodi malguak, aingura gomak eta Tie-fix direlakoak ez dira berrerabiltzen normalean.

Materiala: Nekazaritza

Llevar botas de goma, que queden bajo el pantalón. Fraken azpitik, gomazko botak jantzirik eramatea.

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (1)
lLanzamiento de latas: se colocan las latas y se tiran con pelotas de goma. lLatak botatzea: latak jarri, eta gomazko pilotekin botatzen dira.

Materiala: Animazio turistikoa

Ostalaritza eta turismoa (1)
Barrido mediante cepillo de goma (haragán). Gomazko eskuila duen zoru-garbigailuaz pasatzea.

Materiala: LANEKI_Sukaldaritza.tmx