Emaitzak: 90

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (13)
Repetir esta secuencia para la esquina superior: Errepikatu sekuentzia hori goiko ertzerako:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

CONFIGURACIÓN^MATERIAL ^SELECCIONAR ESQUINA SUPERIOR. CONFIGURACIÓN^MATERIAL ^SELECCIONAR ESQUINA SUPERIOR.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. Hormetan sartutako hodiak erabiltzen badira, ibilbide horizontalak, gehienez ere, lurzorutik edo sabaitik 50 zentimetrora jartzea komeni da, eta, bertikalak, berriz, izkinetako angeluetatik 20 zentimetrora gehienez ere.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Para diseños nuevos, se recomienda el SN54/74LS283 ya que es idéntico en función a este dispositivo y presenta la disposición estándar de los pines de alimentación en las esquinas”. Diseinu berrietarako, SN54/74LS283 gomendatzen dugu, gailu honen funtzio berak baititu, eta elikatze-orratzak ohiko lekuan baititu, ertzetan kokatuta.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Por si esto no fuera suficiente, algunos microprocesadores, debajo de esa esquina llevan una línea dorada para identificarla. Horrez gainera, zenbait mikroprozesadorek, ertz horren azpian, urre-koloreko lerro bat dute, identifikatzeko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

1 La distancia entre la esquina superior derecha y la inferior izquierda define... 1 Zer da goiko eskuineko ertzetik beheko ezkerreko ertzerako distantzia?

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La medida de un monitor queda establecida por la distancia entre dos esquinas opuestas de la misma, que se mide en pulgadas o en centímetros. Monitorearen neurria kontrako ertzen arteko distantziak finkatzen du, eta hazbetetan edo zentimetrotan neurtzen da.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las esquinas y cantos redondeados (radio de curvatura >2 mm). Kantoiak eta ertzak borobilduak (kurbadura-erradioa > 2 mm).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se define como la distancia en diagonal entre la esquina superior derecha y la inferior izquierda en pulgadas (Figura 14.1). goiko eskuineko ertzetik beheko ezkerrekora diagonalean dagoen distantzia da, hazbetetan neurtua (14.1 irudia).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

int iFilIni; // Fila esquina superior izquierda int iFilIni; // Goiko ezker izkinako errenkada

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eraikuntza eta obra zibilak (9)
También dispone la cinta de cuatro trabillas salva-esquinas que definen un ojal ligeramente mayor que el ancho de la cinta para permitir su desplazamiento a lo largo de la misma, así como una prolongación que cae hacia abajo por la que se pueden asir para posicionarlas en las esquinas del pilar, de forma que ahí colocadas protejan la cinta de las rozaduras, erosiones y desgastes propios de dichas esquinas. Izkinak babesteko lau oihal-zerrenda ditu zintak, zintaren beraren zabalera baino zertxobait zabalagoa den zuloa eratzen dutenak eta zintan zehar mugitzeko erabiltzen direnak. Gainera, beherantz erortzen den luzakin bat ere badu, zutabearen izkinetan jartzeko. Modu horretara, beraz, izkina horietan ohikoak izaten diren urratu, higadura eta antzekoetatik babesten dute zinta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa. Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Estas barandillas irán apoyadas en la "L" del guardacuerpo, procediéndose a su atado en esquinas y cambios de dirección con alambre, que deberá doblarse para evitar cortes. Baranda horiek gorputz-babesaren L-an bermatuko dira; izkinak eta norabide aldaketak alanbrez lotuko dira, eta alanbrea tolestu egingo da ebakiak saihesteko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ejemplo de una esquina realizada con un inglete. Ingletearekin egindako izkina.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

De no ser así lo aconsejable es realizar las esquinas practicando un inglete(Fig. 37). Akaberarik ez badute, izkinak osatzeko era gomendagarriena ingletea egitea da (37. irudia).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Se puede apreciar cómo la tira de la esquina es cada vez menor en la medida en que van subiendo las hiladas. Izkinako lauza-lerroa, ilaretan gora zenbat eta aurrerago egin, orduan eta estuagoa da.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Una vez enfoscada la habitación a enchapar se trasladarán los niveles a las esquinas de las habitaciones uniendo las marcas de niveles con una bota(Fig. 7)en todo el perímetro de la habitación. Xaflatu beharreko gela zarpiatuta dagoenean, gelaren izkinetara eramango ditugu nibelak, eta markatzeko hariarekin nibel-marka guztiak elkartuko ditugu (7. irudia) gelaren perimetro osoan.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Se aprovecharán las esquinas para marcar los niveles, situando el nivel en el centro mismo de la esquina para, así, poder hacerlo en ambas paredes. Izkinak aprobetxatuko ditugu nibelak markatzeko, eta, nibela izkinaren erdi-erdian ezarriko dugu, markak bi hormetan ipini ahal izateko.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Una vez colocada la primera fila se situarán las reglas en las esquinas. Lehen ilara hori jarria dugula, erregelak ipiniko ditugu izkinetan.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
Es conveniente proteger las esquinas de los muebles con almohadillas. Komeni da altzarien izkinak kuxinekin babestea.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Proteger las esquinas de los muebles con almohadillas y usar cierres de seguridad para cajones y armarios. Altzarien ertzak kuxinekin babestu eta segurtasun itxigailuak erabili tiradera eta armairuetan.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Informatika eta komunikazioa (1)
Si en el mundo real a veces nos cuesta fiarnos del banco de la esquina, imagínate como se siente la gente en Internet cuando llega a tu site. Benetako munduan batzuetan nekez fidatzen bagara ondoko bankuaz, pentsa ezazu nola sentitzen den jendea Interneten zure gunera iristen denean.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudia eta soinua (8)
Protección de esquinas salientes Ertz irtenen babesa

Materiala: Irudia

En cuanto a las esquinas salientes de un edificio, se colocará una red de 3x3 m. doblada en triángulo a modo de unión entre ambos Soportes. Eraikin baten ertz irtenak babesteko, 3x3 m-ko sare bat jarriko da bi euskarrien artean, triangelu baten itxuran tolesturik.

Materiala: Irudia

Para una conveniente distribución de los Módulos, es aconsejable empezar siempre por una esquina del edificio. Moduluak behar bezala instalatzeko, eraikineko izkina batetik hastea gomendatzen dugu.

Materiala: Irudia

3 x 4,5 m. y 3 x 6 m. y para esquinas de edificios, 3 x 3 m. 3 x 4,5 m eta 3 x 6 m, eta eraikinetako izkinetarako, 3 x 3 m.

Materiala: Irudia

Este es que con la inclinación de las horcas podemos solucionar de mejor manera las esquinas, vuelos y retranqueos de los forjados en construcción, ya que el cajetín nos da un mayor juego para la disposición de las horcas. Txardangoaren inklinazioari esker, forjatuen izkina, irtenune eta atzeraemanguneak errazago egin daitezke, kutxak aukera gehiago ematen baititu txardangoak jartzeko orduan.

Materiala: Irudia

La distancia desde la esquina del forjado hasta el soporte más cercano debe ser de 970 mm., así se asegura un correcto montaje de la red que proporciona seguridad en la esquina. Forjatuaren izkinatik euskarri hurbilenera 970 mm-ko tartea utzi behar da; horrela, sarea behar bezala instalatuta geratuko da eta izkina babestuko du.

Materiala: Irudia

Por ejemplo, que de una esquina del encuadre asome una mano con una pistola o el rostro de un personaje que sale de un lugar oscuro. Adibidez, enkoadraketaren bazter batetik pistola duen esku bat edo toki ilunetik irteten den pertsonaia baten aurpegia agertzea.

Materiala: Irudia

Para navegar, en la pantalla están siempre presentes unos iconos informativos en una esquina de la pantalla. Nabigatzeko, zenbait informazio-ikono ageri dira beti pantailako bazter batean.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (1)
El arte y la artesanía son muy apreciados, y en cualquier esquina surgen magníficas galerías para admirar y hacer compras. Artea eta artisautza oso preziatuak dira, eta artea ikusteko edota erosketak egiteko galeria ugari daude han eta hemen.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (3)
7.aPara evitar que el cepillo deje marcas en la madera, las esquinas de la cuchilla se han de redondear ligeramente (fig. 189). 7. Marrusketak egurra ez markatzeko, pixka bat biribildu behar ditugu hortzaren izkinak (ikusi 189. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Dejando las colas con la veta cortada, saltan fácilmente algunas esquinas agudas de la cola de milano. Zainak moztuak dituztela uzten baditugu buztanak, miru-buztanaren izkina zorrotzak erraz puskatzen dira.

Materiala: Egurraren teknologia

Fig. 189Redondear las esquinas. 189. irudia. Izkinak biribiltzea.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehar-lerroa (7)
Corta los dos tramos de canaleta con los que se va a realizar la esquina. Ebaki itzazu izkina egiteko erabiliko diren bi kanaleta-tarteak.

Materiala: Automatismoak

Fija con remaches o tirafondos las bases de la canaleta en fondo del cuadro, asegurándote hacer una esquina perfecta entre los dos tramos. Errematxeak edo tirafondoak erabiliz, finka itzazu kanaletaren oinarriak koadroaren hondoan, eta ziurtatu izkina perfektua osatzen dutela bi tarteek.

Materiala: Automatismoak

Desplaza la hoja de la sierra por la línea marcada hasta llegar a la esquina opuesta. Bultzatu zerra-orria markatutako lerroan barrena kontrako izkinara iritsi arte.

Materiala: Automatismoak

Repite la operación para la otra esquina del rectángulo. Errepikatu ezazu eragiketa laukizuzenaren beste izkinarako.

Materiala: Automatismoak

Con la sierra de calar, retira el material sobrante en los vértices de las esquinas en las que se hicieron los taladros. Inguratzeko zerrarekin, ken ezazu soberako materiala zuloak egin ziren izkinetako erpinetan.

Materiala: Automatismoak

Ten especial cuidado en la unión en inglete de las esquinas. Kontuz ibili izkinetako inglete-loturan.

Materiala: Automatismoak

El precintado se realiza en los tornillos que sujetan las tapas o en las esquinas opuestas de las puertas. Zigilatzea estalkiei eusten dieten torlojuetan egiten da, edo, bestela, ateen aurkako izkinetan.

Materiala: Automatismoak

Fabrikazio mekanikoa (24)
Permite definir un resalte a una altura, anchura y profundidad específicas, con un radio determinado en las esquinas y con lados rectos o rematados. Honekin, garaiera, zabalera eta sakonera jakinak dituen, erpinetan erradio jakin bat duen eta alde zuzenak edo azkenduak dituen irtengune bat zehaztu daiteke.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Esta opción permite definir una cajera rectangular a una altura, anchura y profundidad específicas, con un radio determinado en las esquinas y en el suelo, y con lados rectos o desmoldeados. Aukera honekin, garaiera, zabalera eta sakonera jakinak dituen, erpinetan erradio jakin bat duen eta alde zuzenak edo desmoldekatuak dituen hutsune angeluzuzen bat zehaztu daiteke zoruan.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear una ranura con esquinas y parte inferior de radio completo. Honekin, erpinak eta erradio osoko beheko aldea dituen arteka bat sor daiteke.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear una ranura con forma de "U" (esquinas redondeadas y radios de suelo). Honekin, "U" forma duen arteka bat sor daiteke (erpin biribilduak eta zoru-erradioak).

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear una ranura con forma de "cola de milano" (esquinas puntiagudas y paredes con ángulos). Honekin, "miru-buztanaren" forma duen arteka bat sor daiteke (erpin puntazorrotzak eta horma angeludunak).

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear una ranura rectangular con esquinas puntiagudas a su alrededor. Honekin, inguruan erpin puntazorrotzak dituen arteka angeluzuzen bat sor daiteke.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear una ranura cilíndrica con radios en las esquinas. Honekin, erpinetan erradioak dituen arteka zilindriko bat sor daiteke.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Permite crear un bloque definiendo la longitud de cada borde y un punto de esquina. Honekin, bloke bat sor daiteke ertz bakoitzaren luzera eta erpin-puntu bat zehaztuz.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

El primer punto de esquina determina el plano de la base del bloque. Lehenengo erpin-puntuak blokearen oinarriaren planoa zehazten du.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

El segundo punto define la esquina opuesta de la base del bloque. Bigarren puntuak blokearen oinarriaren aurkako erpina zehazten du.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak