Emaitzak: 177

ES EU
Administrazioa eta kudeaketa (2)
=Cuota diferencial (+ -) ingresar o devolver = Kuota diferentziala (+ -) sartzeko edo itzultzeko

Materiala: Kontu-ikuskaritza

El ID irá a la cuenta 630 y el resultado neto figurará en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias La cuota diferencial positiva abono a la cuenta 4752, y si es negativa cargo a la cuenta 4709 Si ID > CL se produce un impuesto diferido que figurará en el Pasivo del Balance ( cuentas 4790 y 4791) ZS 630 kontura eta emaitza garbia Balantzean nahiz Galdu-irabazien Kontuan agertuko da. Kuota diferentzial positiboa 4752 kontura ordainketa, eta negatiboa bada 4709 kontura kargua. ZS > KL bada, zerga geroratua sortzen da, eta Balantzearen Pasiboan agertuko da (4790 eta 4791 kontuak).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Elektrizitatea eta elektronika (43)
Interruptores automáticos, seccionador, diferencial, etc. Etengailu automatikoak, ebakigailua, diferentziala eta abar.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Interruptores automáticos y diferencial para protección. Etengailu automatikoak eta diferentziala, babeserako.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Interruptor magnetotérmico diferencial trifásico Etengailu magnetotermiko diferentzial trifasikoa

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Interruptor diferencial: Etengailu diferentziala:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Para productos sucios es aconsejable utilizar un transmisor de presión diferencial unido con dos tubos capilares a dos diafragmas conectados en las partes inferior y superior del tanque (Fig. 2.15). Produktu zikinetarako, presio diferentzialeko transmisore bat erabiltzea aholkatzen da. Transmisore horrek bi diafragmatara loturik egon behar du bi tutu kapilarren bidez, eta diafragmek tangaren goiko eta beheko aldeetara konektaturik egon behar dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

La presión aplicada produce la variación de capacidad de un condensador diferencial. Eragindako presioak kondentsadore diferentzial baten kapazitate-aldaketa eragiten du

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El operacional 7 hace de inversor y el conmutador CM3 permite anular el efecto diferencial si así lo deseamos. 7. operazionalak inbertsorearen funtzioa du, eta CM3 kommutadoreak eragin diferentziala baliogabetzeko aukera ematen du, hala nahi izanez gero.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El interruptor automático diferencial (I.A.D.) sirve para proteger a personas de contactos eléctricos indirectos (un contacto eléctrico indirecto es cuando una masa se ha puesto accidentalmente bajo tensión y se toca). Etengailu automatiko diferentzialak (EAD) pertsonak babesten ditu, zeharkako kontaktu elektrikorik ez jasotzeko (masaren bat ustekabean tentsiopean jarri denean edo zirkuitu elektrikoa ukitu duenean gertatzen da zeharkako kontaktu elektrikoa).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Un diferencial monofásico (fase y neutro el más utilizado en viviendas) está vigilando continuamente la corriente de fase y de neutro, y cuando estas no son iguales y la diferencia entre ellas es igual o mayor a la intensidad de sensibilidad (por ejemplo 30 mA. en el caso de los de alta sensibilidad) el diferencial dispara y desconecta la instalación. Diferentzial monofasikoak (etxebizitzetan gehien erabiltzen den fasea eta neutroa) fasearen eta neutroaren korronteak zaintzen ditu etengabe, eta bi horiek berdinak ez direnean eta haien arteko aldea sentsibilitate-intentsitatearen parekoa edo handiagoa denean (esate baterako 30 mA sentsibilitate handikoetan) diferentziala aktibatu egiten du eta instalazioa deskonektatu egiten du.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Cuando en una instalación existe toma de tierra, el diferencial dispara en el momento en que se origina el defecto de aislamiento. Instalazioan lur-hartunea dagoenean, diferentziala aktibatu egiten da isolamendua hausten den unean.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (7)
Presión diferencial, 11 Presio diferentziala, 11

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

También los manómetros indican solamente la presión diferencial en relación con la atmósfera. Manometroek ere atmosferarekiko presio diferentziala adierazten dute.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Todas las indicaciones de presión se refieren a la presión relativa (presión diferencial entre la atmósfera y la presión absoluta) si no hay ninguna indicación especial. Hortaz, eta kontrakoa adierazten ez den bitartean, aipatutako presio guztiak presio erlatiboari buruzkoak dira (presio atmosferikoaren eta presio absolutuaren arteko presio-diferentzia).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Estos depósitos habitualmente se encuentran separados del cuerpo de la máquina, entre otras razones, para evitar que el diferencial térmico que se produciría en la estructura de la zona que estuviera inundada, alterara la estabilidad del conjunto. Depositu horiek makinaren gorputzetik bereizita egon ohi dira, likidoz betetako eremuaren egituran sortuko litzatekeen diferentzial termikoak makina osoaren egonkortasuna kaltetu ez dezan.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

4 TTL diferencial / Senoidal 4 TTL diferentziala / Sinusoidala

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Por tanto, es más elevada la colabilidad cuanto mayor es el diferencial de temperaturas. Beraz, isurgarritasuna zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da tenperatura-diferentziala.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

generado por la rotación de la muela y de la pieza en el mismo sentido, con un diferencial de velocidad (más velocidad de la muela con relación a la pieza). harria eta pieza noranzko berean eta abiadura-diferentzial batekin biratzean sortzen da (harriaren abiadura piezarena baino handiagoa da).

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak (9)
Comprobar periódicamente el funcionamiento del interruptor diferencial. Etengailu diferentzialaren funtzionamendua aldiro egiaztatzea.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

La misión de un diferencial es: Diferentzialaren eginkizuna hau da:

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

¿Cuál es la misión del diferencial? Zein da diferentzialaren eginkizuna?

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Comprueba el correcto funcionamiento de los diferenciales. Egiaztatu diferentzialen funtzionamendu egokia.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Los aparatos eléctricos deben revisarse periódicamente para evitar riesgos debido al desgaste, roturas, buena toma de tierra, el salto del diferencial, etc. Aparatu elektrikoak aldiro aztertu behar dira, higadurek, hausturek, lurrerako hartune onek, diferentzialaren jauziek eta abarrek sortutako arriskuak saihesteko.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

A los diferenciales se les llama también salvavidas por esta razón. Diferentzialei bizi-salbatzaile ere deitzen zaie horregatik.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Van situados después del diferencial, y puede existir un diferencial y varios interruptores magnetotérmicos. Diferentzialaren ondoren daude, eta diferentzial bat eta hainbat etengailu magnetotermiko egon daitezke.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Se le llama interruptor diferencial porque actúa debido a la diferencia de intensidad entre la entrada y salida. Etengailu diferentziala deritzo sarrerako eta irteerako intentsitate-aldearen eraginez jokatzen duelako.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Por ejemplo, barandillas, resguardos, aislamiento de zonas diferenciales, etc. Adibidez, barandak, babesguneak, eremu bereizien isolamendua eta abar.

Materiala: Segurtasuna ibilguen mantentze lanetan

Irudi pertsonala (4)
Diagnóstico diferencial del hirsutismo Hirtsutismoaren diagnostiko bereizlea

Materiala: Elektroestetika

Características diferenciales y representaciones ¿raneas Ezaugarri bereizgarriak eta irudikapen grafikoak

Materiala: Elektroestetika

Diagnóstico diferencial del hirsutismo : Hirtsutismoaren diagnostiko bereizlea:

Materiala: Elektroestetika

Diagnóstico diferencial del hirsutismo . Hirtsutismoaren diagnostiko bereizlea.

Materiala: Elektroestetika

Irudia eta soinua (2)
o Ventaja diferencial. o Abantaila diferentziala.

Materiala: Irudia

Sistema PCM diferencial (DPCM) PCM sistema diferentziala (DPCM)

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (1)
Se define el turismo litoral como la forma más común y diferencial del desarrollo turístico (Pearce, 1988), que genera la mayor parte de los movimientos turísticos internacionales. Itsasbazterreko turismoa turismo-garapenaren ohiko modu bereizgarriena da (Pearce, 1988), eta nazioarteko turismo-mugimendu gehienak eragiten ditu.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (26)
En el esquema de la figura siguiente, estudia la colocación del interruptor diferencial. Ondoko irudiaren eskeman, azter ezazu nola dagoen ezarrita etengailu diferentziala.

Materiala: Automatismoak

Existen en el mercado dispositivos de protección magnética y diferencial con reconexión automática. Merkatuan badira birkonexio automatikoa duten babesgailu magnetiko eta diferentzialak.

Materiala: Automatismoak

2 interruptores diferenciales tetrapolares 2 etengailu diferentzial tetrapolar

Materiala: Automatismoak

Montar y poner en marcha el cuadro general de protección propuesto en el Caso Práctico que se describe al inicio de esta unidad con dispositivos de protección magnetotérmica, diferencial y contra sobretensiones. Unitate honen hasieran deskribatzen den babes-koadro orokorra muntatzea eta funtzionamenduan jartzea babesgailu magnetotermiko, diferentzial eta gaintentsioen aurkakoaz hornitua.

Materiala: Automatismoak

Q2Interruptor diferencial tetrapolar general Q2 Etengailu diferentzial tetrapolar orokorra.

Materiala: Automatismoak

Q6Interruptor diferencial general tetrapolar línea 3 Q6 3. lineako etengailu diferentzial tetrapolarra

Materiala: Automatismoak

Un interruptor diferencial. Etengailu diferentzial bat.

Materiala: Automatismoak

a) Un interruptor diferencial. a) Etengailu diferentzial bat.

Materiala: Automatismoak

Interruptor diferencial: Etengailu diferentziala:

Materiala: Automatismoak

Un interruptor diferencial tiene dentro un pequeño núcleo magnético, con forma toroidal (aro macizo), que hace las funciones de núcleo de un transformador. Etengailu diferentzialak nukleo magnetiko txiki bat du barnean (eraztun trinko bat), transformadore baten nukleoarena egiten duena.

Materiala: Automatismoak

Gizarte eta kultura zerbitzuak (2)
de estimación, de apreciación, de distancia socialyde diferencial semántico. zenbatespenekoak, balioztatzekoak, distantzia sozialekoaketadiferentzial semantikokoak.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

La desigualdad se construye social y culturalmente y determina un acceso diferencial a los recursos, las posiciones sociales, los empleos, etc. Desberdintasuna gizarte- eta kultura-ikuspegitik sortzen da, eta baliabideak, posizio sozialak, lanpostuak eta abar eskuratzeko aukerari eragiten dio.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kimika (1)
En la filtración a vacío se mantiene una presión diferencial a través del medio filtrante, por evacuación del aire que se encuentra por debajo del medio filtrante; en análisis cuantitativo no se usa el vacío para la filtración por el riesgo de rotura del papel. Presio diferentzial bat ezartzen da iragazkian zehar, haren azpitik dagoen airea erauziz. Analisi kuantitatiboan, ez da hutsa erabiltzen, iragazteko papera apurtzeko arriskua dago eta.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (2)
Conectando el bloqueo del diferencial (si tiene un sistema para la desconexión automática para los giros). Diferentzialaren blokeoa konektatuz (biraketetarako automatikoki deskonektatzeko sistema bat badu).

Materiala: Nekazaritza

Su característica diferencial con respecto al resto de los tractores forestales es el reparto del peso en vacío: el eje trasero, donde se sitúa la unidad de procesado, carga más peso en vacio que el eje delantero. Basoko beste traktoreetatik desberdintzen duen ezaugarria hutseko pisuaren banaketa da: atzealdeko ardatzak –bertan dago prozesatze-unitatea–, aurrealdekoak baino hutseko pisu handiagoa kargatzen du.

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (1)
Este no es el nombre con el que se conoce esta figura en el argot hostelero, pero nos sirve para ilustrar cuál es la nota diferencial de este cargo. Ostalaritzako argotean ez dute erabiltzen izen hori, baina guretzat baliagarria da lanpostu horren ezaugarri bereizgarria azaltzeko.

Materiala: Animazio turistikoa

Instalatze eta mantentze lanak (13)
Los barómetros miden la presión absoluta respecto al vacío, mientras que los manómetros miden una presión relativa, diferencial, o presión manométrica, generalmente una sobrepresión (o depresión) respecto de la presión atmosférica. Barometroek hutsarekiko presio absolutua neurtzen dute; manometroek, berriz, presio erlatiboa, diferentziala edo manometrikoa. Azken hori atmosferaren presioarekiko gainpresioa izan ohi da, depresioa izan badaiteke ere.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Producida en aquellos lugares que favorezcan la acumulación puntual de agua/humedad en los ambientes secos o de aire o en los medios sumergidos. También puede producirse en el interior de conductos por la obstrucción o las alteraciones del flujo, que puedan producir zonas más aireadas dentro de la propia tubería. La corrosión bajo depósitos de fooling (suciedad) es en realidad debida a la aireación diferencial. Inguru lehorretan, uraren edo hezetasunaren metaketa puntualek eta, inguru likidoetan, airearenek aireztatze diferentziala eragin dezakete, eta ondorioz, korrosioa. Hodien barruan ere gerta daiteke, aireztatutako eremuak era baitaitezke buxaduren edo fluxu-aldaketen eraginez. Fooling delakoak eragindako metakinengatiko korrosioa, izatez, aireztatze diferentzialak eragindako korrosio mota bat da.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Uno de los componentes que se introducen, como dispositivo de protección para la red interior es el filtro general, este elemento denominado popularmente filtro colador consiste básicamente en un accesorio, normalmente metálico, en forma de Y, en cuyo interior se aloja una rejilla o malla cilíndrica de acero inoxidable, en baño de plata, cuya misión es detener el paso de residuos sólidos por arrastre o flotación en el agua como: arena, arcilla, limo, partículas de óxido, etc., que pueden dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas por formación de pilas de aireación diferencial. Barruko instalazioa babesteko jartzen diren gailuetako bat da iragazki orokorra. Funtsean, Y formako gailu bat da, eta eskuarki, metalezkoa. Gailu horren barruan zilindro ­formako metalezko sare edo mailasare bat egoten da. Sarea altzairu herdoilgaitzekoa izan ohi da, eta zilarrezko geruza izan ohi du. ­Iragazkiaren xedea hondakin solidoak geldiaraztea da, urak arrastan zein flotatzen dakarzkienak; besteak beste, harea, buztina edo limoak. Izan ere, ­partikula horiek korrosioa eragin dezakete metalezko hoditeriatan, aireztatze diferentziala dela eta.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Para la medida de la presión se utilizan los barómetros y los manómetros. Los barómetros miden la presión absoluta respecto al vacío, mientras que los manómetros miden una presión relativa, diferencial, o presión manométrica, generalmente una sobrepresión (o depresión) respecto de la presión atmosférica. Normalmente se llaman barómetros a los instrumentos que miden la presión atmosférica. Barometroak zein manometroak erabil daitezke presioa neurtzeko. Barometroek hutsarekiko presio absolutua neurtzen dute; manometroek, berriz, presio erlatiboa, diferentziala edo manometrikoa. Azken hori atmosferaren presioarekiko gainpresioa izan ohi da, depresioa izan badaiteke ere. Normalean, presio atmosferikoa neurtzeko gailuei esaten zaie barometro.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

= Es el coeficiente en m3/h con una presión diferencial, ∆p, de 100 kPa (1 bar), dato facilitado por el fabricante de la válvula o dispositivo. = koefizientea m3/h-tan, presio diferentziala (∆p) 100 kPa-ekoa (1 bar) dela; datu hori balbularen edo gailuaren fabrikatzaileak ematen du.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30mA, según la norma UNE 20, 460-4-41. Ur-berogailuak, dutxako ponpak eta hidromasajeko bainuontzietarako ekipamendu elektrikoak, baldin eta ezartzekoa den araudia betetzen badute, eta elikadura modu osagarrian babeste aldera gehienez 30 mA-ko korronte diferentzial bidezko babesgailu baT19badute, UNE 20460-4-41 araua betetzen duena.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Se permite los aparatos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento, o por MTBS, o por un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor o superior a los 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20, 460-4-41. Erabil daitezke gailuak, baldin eta babestuta badaude isolamenduko transformadore batekin, edo segurtasuneko oso tentsio txiki bidez, edo gehienez 30 mA-ko korronte diferentzial bidezko babesgailu batekin; horiek guztiek UNE 20460-4-41 arauko baldintzak bete behar dituzte.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la norma UNE 20, 460-4-41. Luminariak, haizagailuak, berogailuak eta hidromasajeko bainuontzietarako unitate mugikorrak, baldin eta ezartzekoa den araudia betetzen badute, eta elikadura modu osagarrian babeste aldera gehienez 30 mA-ko korronte diferentzial bidezko babesgailu baT19badute, UNE 20460-4-41 araua betetzen duena.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

d = diferencial de presión entre arranque y paro (Mpa). d = abiarazte-presioaren eta geldiarazte-presioaren diferentziala (MPa).

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx

La presión de paro o máxima del grupo (Pp)= Pb +d (d es un valor comprendido entre 2 y 3 bar). El valor que se suele tomar es 2 siendo el diferencial de presión que deseamos entre arranque y paro. Gehienezko presioa edo geldiaraztekoa: Pgel = Pabi + d. Hor, d hori 2-3 bar arteko balio bat da; baliotzat 2 hartzen da, eta abiarazte-presioaren eta geldiaraztekoaren diferentziala da.

Materiala: LANEKI_Itugintza.tmx