Emaitzak: 40

ES EU
Elektrizitatea eta elektronika (24)
En general, el proceso de trabajo que hemos de seguir para completar la creación de un nuevo componente incluye las siguientes tareas: Oro har, osagai berri baten sorrera osatzeko jarraitu beharreko laneko prozesuak honako atazak barne hartzen ditu:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tareas programadas (Scripts)........... Programatutako atazak (scriptak)............

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

tareas generales de control. kontroleko ataza orokorrak egiten dituzte.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

tareas específicas de control. kontroleko ataza espezifikoak egiten dituzte.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las pantallas de interfase proporcionan una serie de herramientas que permiten realizar las tareas más comunes de forma rápida y sencilla (picar y arrastrar). Interfazeko pantailek ataza ohikoenak (klikatu eta arrastatu) azkar eta erraz egitea ahalbidetzen duten zenbait tresna ematen dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

De este modo, una vez llena esta memoria, el ordenador puede realizar otras tareas mientras que la impresora imprime y, cuando está vacía, solicita al ordenador más datos, Horrela, memoria beteta dagoenean, ordenagailuak beste ataza batzuk egin ditzake inprimagailua inprimatzen ari den bitartean, eta memoria hustean, datu gehiago eskatuko dizkio ordenagailuari.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

A continuación se detallan unos ejemplos sobre algunas de las tareas más habituales cuando intentamos interrelacionar aplicaciones: Jarraian, aplikazioak elkarlotzen saiatzen garenean egiten ditugun ataza ohikoenetako zenbaiti buruzko adibideak azaldu dira.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

En el apartado de pulsadores, también podemos automatizar ciertas tareas. Sakagailuen atalean, ataza batzuk ere automatiza ditzakegu.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Según la importancia del sistema, es posible especializar componentes, realizando tareas exclusivas dentro del sistema de control (servidores de datos, de alarmas, de históricos, de interfase hombre-máquina, etc.). Sistemaren garrantziaren arabera, osagaiak espezializa daitezke; horretarako, ataza esklusiboak egin daitezke kontrol-sistemaren barruan (datu-zerbitzariak, alarmenak, historikoenak, gizaki-makina interfazearenak eta abar).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Trabajan a nivel de la Capa de Aplicación (Intercambio de información, Funciones de usuario y servicios de comunicación) y de la Capa de Red (caminos utilizados para realizar el intercambio de información). Aplikazio-geruzaren mailan (informazio-trukea, erabiltzailearen atazak eta komunikazio-zerbitzuak) eta sareko geruzaren mailan (informazio-trukea egiteko erabiltzen diren bideak) jarduten dute.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Informatika eta komunikazioa (2)
Al igual que en HTML podemos seleccionar parte de un texto o una imagen y que este sea un enlace a otra página o que realice una tarea. HTMLn bezala, testu edo irudi baten zatia hauta dezakegu, eta zati hori beste orri baterako esteka izatea edo ataza bat egitea.

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Normalmente utiliza para inicializar tareas como: Normalean hainbat ataza hasieratzeko erabiltzen da, hala nola:

Materiala: Informazio atarietako mantentze lanak

Irudia eta soinua (2)
Es conveniente que los alumnos formen grupos de trabajo de 5 personas para la distribución de las siguientes tareas: Komenigarria da ikasleek 5 pertsonako taldeak egitea ondoko ataza hauek banatzeko:

Materiala: Irudia

Todas estás tareas se basan en el uso de ciertos programas informáticos. Ataza horiek guztiek informatikako zenbait programaren erabilera dute oinarri.

Materiala: Irudia

Ostalaritza eta turismoa (1)
Para no alargar innecesariamente las explicaciones de cada uno de los pasos seguidos en este tutorial, o para conocer un método alternativo de realizar una determinada tarea, se incluyen a continuación los siguientes anexos que completan la información del programa: Tutorial honetan jarraitutako pauso bakoitzaren azalpenak alferrik ez luzatzeko edo ataza jakin bat egiteko ordezko metodoaren berri izateko, programaren informazioa osatzen duten eranskinak azaltzen dira jarraian:

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zehar-lerroa (3)
En la próxima unidad podrás practicar tareas más específicas del uso de temporizadores en el arranque de motores. Hurrengo unitatean, tenporizadoreen erabileraren ataza espezifikoagoak praktikatuko dituzu motorrak abiarazteko.

Materiala: Automatismoak

Por tanto se ha de disponer de otro contactor (KM5) para realizar dicha tarea. Beraz, beste kontaktore bat behar da (KM5) ataza horretarako.

Materiala: Automatismoak

También denominadas marcas de sistema, se encargan de realizar tareas prefijadas por el fabricante en el sistema operativo del autómata. Sistema-marka ere esaten zaie; automataren sistema eragilearen fabrikatzaileak aurrez finkatutako atazak egiten dituzte.

Materiala: Automatismoak

Administrazioa eta kudeaketa (3)
En el caso de los objetivos cuantitativos esta medición es sencilla, puesto que sus indicadores estarán expresados normalmente en unidades monetarias, mientras que en el caso de los objetivos cualitativos habrá que establecer indicadores de progreso, por ejemplo, número de tareas finalizadas en un determinado tiempo, grado de cumplimiento de proyectos, consecución de determinadas acciones, etc. Helburu kuantitatiboei dagokienez, neurketa hori erraza da, adierazleak, normalean, moneta-unitateetan adierazita egongo direlako. Helburu kualitatiboen kasuan, ordea, nahitaezkoa da aurrerapen-adierazleak ezartzea, adibidez, epe jakin batean amaitutako atazak, proiektuen betetze-maila, zenbait ekintza lortzea, eta abar

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Por lo tanto, los objetivos serán fácilmente evaluables puesto que dependen de indicadores objetivos que la empresa tendrá registrados (por ejemplo, incremento de la cuota de mercado, disminución de los costes, número de tareas finalizadas en un determinado tiempo, etc.). Beraz, helburuak erraz ebaluatzeko modukoak izango dira, enpresak erregistratuta izango dituen adierazle objektiboen mende egongo direlako (adibidez, merkatu-kuotaren hazkundea, kostuak gutxitzea, denboraldi jakin batean egindako ataza kopurua, eta abar).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

El control absoluto de las funciones del puesto y la ejecución reiterada de las mismas tareas hace que la desmotivación aflore en el trabajador. Lanpostuko funtzioak erabat kontrolatzearen eta ataza berak behin eta berriro egitearen ondorioz, langileak motibazioa gal dezake.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Fabrikazio mekanikoa (1)
Cualquier torno paralelo está equipado para efectuar esta tarea. Edozein tornu paralelo dago hornituta ataza hori egiteko.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea