Emaitzak: 294

EU ES
Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza (17)
Balenciagak Marescot, Brivet, Hurel eta Dognin etxe ospetsuei agintzen zizkien parpailak, bai Parisko jantzietarako bai Espainiakoetarako erabiltzen zituenak. Calais, Caudry edo Lyongo parpaila mekanikoak zuntz sintetiko edo artifizialez egiten dira, Nylon, orlon edo kotoiaz bereziki, baina oso gutxitan zetaz. Lan berezienen artean aipatzekoa da 1952. urteko zeta itxurako mohair artilea edo artilez brodatutako parpaila, 1954koa, urrezko hariz irisatua. 1965. urtean creponee8 landu zuen (Valenciennes-eko entredosa) berriro ere Balenciagak, baina ordukoan Nylonaz baliatu zen, zeta belusatuen antzeko efektua emanez. Para el encaje de sus modelos, tanto parisinos como españoles, Balencíaga hace encargos a las famosas casas Marescot,Brivet, Hurel y Dognin. Los encajes mecánicos de Calais, Caudry o Lyon se realizan con fibras sintéticas o artificiales, sobre todo con Nylon, con orlón o con algodón, y rara vez con seda. Entre las producciones originales, cabe destacar la lana mohair de aspecto sedoso de 1.952, o también en encaje bordado con lana en 1954, irisado con hilos de oro en 1955. Balenciaga retoma en 1965 el créponnée, entredós y fruncido de Valenciennes de 1957, pero esta vez con Nylon, dándole un efecto semejante al de las sedas aterciopeladas.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 39-l.c - Lesageren erakuskaria: hosto loredunen apaingarriekin brodatutako tula (Dognin), zilarrezko hari metalikoak, xaflatxoak, perla eta hematiak, felpa laranja eta koloretako hariak, datarik gabea. Cat. 39-lc - Muestra de Lesage: tul (Dognin) bordado con ornamentos de follaje florido en hilo metálico de plata, cabujones sellados, lentejuelas, perlas y hematíes, felpilia naranja e hilos de colores, sin fecha.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Kat. 40. eta 39-1.b - Lesage Etxeak koktelerako soineko honen parpaila margotu zuen eskuz, erakuskariari jarraituz. Brodatua, xaflatxo eta kometa, urrezko haria, perlak eta hari beltzari lotutako hodi gardenak, frivolite motakoak eta zetazko hariak, XVIII. mendean oinarritutako pertsonaientzat, 1953. Cat. 40 y 39-lb - La Casa Lesage pintó en parte a mano el encaje de este vestido de cóctel, siguiendo la muestra. Bordado con lentejuelas y con cometas, hilos de oro, perlas y tubos transparentes cosidos al hilo negro, frivolités e hilos de seda para los personajes inspirados en el siglo XVlll, 1953.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

14a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1953ko N, Chantilly parpaila beltza, zetazko hari beltzarekin brodatua, satin beltzaren gainean. Lepo biribila, % kimono mahukak, 8 begizta eta satin beltzeko gerrikoa. Satin zuriko soinekoa. Paris Etiketa, 47684 zkia. 134 pasea. M. Bizcarrondok emana. (77. orr.) 14a- Abrigo y vestido de cóctel, I 1953, encaje Chantilly negro bordarlo con hilo de seda negro sobre satén blanco. Cuello redondo, mangas % kimono, 8 lazos y cinturón de satén negro. Vestido de satén blanco. Etiqueta Paris, n" 47684. Pase 1.34. Donación de M. Bizcarrondo. (p. 77)

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

15a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1963ko N, oliba-berdeko parpaila (Marescot), zetazko hari beltzarekin brodatutako landareekin. Lepo biribileko berokia, % mahukak. Gerruntze-soineko estua, satinezkoa. Ginette tallerra. 73 pasea. Ellacuria andreak emana. 15a- Abrigo y vestido de cóctel, 1 1963, encaje verde oliva (Marescot) con vegetales bordados con hilo de seda negro. Abrigo de cuello redondo, mangas %. Vestidocorpino ajustado en satén. Taller Ginette. Pase 73. Donación de Mine. Ellacuria.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

38- Estola, 1965 ing., hiruki formakoa, tul zuria, lodiera bikoitzekoa, puntu lauko tul berdeko hostoez eta apaingarriez, perlez, koloretako hariez brodatua . Eusko Jaurlaritzaren gordailua. Ramon Esparzaren bilduma zaharra. CBM 45.2012, Getaria. 38- Estola, h. 1965, triangular, tul blanco de doble espesor, bordada con hojas en (itl verde de punto pasado plano \ con abalorios, perlas, hilos de coiores. Deposito del Gobierno Vasco. Antigua coleccion Ramon Esparza. CBM 45.2012, Getaria.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

a) Parpaila zuria, zetazko hariez eta koloretako perlez brodatutako loreekin. Beltzez margotutako apaingarriak. a) Encaje blanco con flores bordadas con hilos de seda y perlas de colores. Motivos pintados de negro.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

g) Tul zuria, bi peonia irudikatzen duten tafeta aplikatuta, arrosa bata eta urdina bestea, eta hostoak berdeak. Rafia arrosaz, zelofanez, zurda zuriko zerrenda batez eta zetazko hariz brodatua. g) Tul blanco con aplicacion de tafetanes que representan dos peonias, una rosa y otra azul, follaje verde. Bordado de rafia rosa, celofau, una ciuta de crin blanco e hilos de seda.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

41- Koktelerako soinekoa, 1953ko negua, erdi luzea, Chantilly parpaila marfil kolorekoa, itzal marroiko lore handiekin eta zetazko hariekin brodatuak. Eskoteduna, ¥i kimono mahukak, gona luzea. Paris Etiketa, 47439 zkia. Bolduc. V47 Balenciaga 53. Erosia. CDM 991.13.5, Calais. 41- Vestido de cóctel, 1 1953, semi-largo, encaje Chantilly marfil, con grandes flores sombreadas en marrón y bordadas con hilo de seda. Escotado, mangas kimono %, falda larga. Etiqueta París, n° 47439. Bolduc : V47 Balenciaga 53. Adquisición. CDM 991.13.5, Calais.

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

48- Koktelerako soinekoa, 1967ko U, parpaila berdea (Marescot) zetazko hariz brodatutako margaritekin, tafeta berdearen gainean, 2 bolanterekin amaitua. Eskotea, mahukarik gabea. 109 pasea, tailerra: Claude. Archives Balenciaga, Paris. (62. orr.) 48- Vestido de cóctel, V 1967, encaje verde (Marescot) con margaritas bordadas con hilo de seda, sobre tafetán verde con acabado en 2 volantes. Escote, sin mangas. Pase 109, taller: Glande. Archives Balenciaga, París, (p. 62)

Materiala: LANEKI_corpusak_elkartuta.csv.tmx

Elektrizitatea eta elektronika (94)
El medio en el que menos interferencias se introducen es la fibra óptica, seguida por el cable coaxial o el enlace radioe-léctrico, y por último el hilo no blindado. Zuntz optikoan sartzen da interferentziarik gutxien; hurrenak kable koaxiala edo lotura irrati-elektrikoa dira, eta blindatu gabeko haria da azkena.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

De todos ellos, el hilo de cobre que une al usuario con la central es el más utilizado por el módem en la actualidad; sin embargo, se prevé que el enlace radioeléctrico vía satélite sea bastante utilizado en el futuro, y cuando la línea de abonado se sustituya por fibra óptica, se utilizará este medio masivamente. Horien artetik, gaur egun, erabiltzailea zentralarekin lotzen duen kobrezko haria erabiltzen du gehien modemak; dena den, etorkizunean satelite bidezko lotura irrati-elektrikoa dezente erabiliko dela aurreikusten da, eta abonatuaren linea zuntz optikoak ordezkatzen duenean, baliabide hori erabiliko da gehien.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las tarjetas de entrada/salida están situadas a pie de proceso y allí se cablean con los actuadores y sensores, comunicándose por el bus de dos hilos con el procesador, que accede a ellas de forma cíclica. Sarrera/irteerako txartelak prozesuaren oinarrian egoten dira, eta hor jartzen zaizkie eragingailuetara eta sentsoreetara doazen kableak, zeinak bi hariko busarekin komunikatzen baitira prozesadorearekin; prozesadorea ziklikoki sartzen da eragingailu eta sentsoreetara.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Dichos tramos no serán considerados como pistas, sino que en la fase de montaje usaremos trozos de hilo en su lugar para que actúen como puentes. Zati horiek ez dira pista gisa hartuko; alderantziz, horren ordez, muntaia-fasean hari zatiak erabiliko ditugu zubi gisa jarduteko.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El termopar tipo W (o tipo C) se compone de dos hilos con aleaciones de volframio y renio, uno al 5% de renio y el otro al 26%. W motako termopareak (edo C motakoa) wolframiozko eta reniozko aleazioak dituen bi hari ditu; batak renioa % \~ 5ean du eta besteak % \~ 26an.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Los termopares R y S, formados por un hilo de platino y otro de platino-rodio son similares, sólo que con diferente porcentaje de rodio (13% y 10% respectivamente). R eta S termopareak platinozko hari batek eta platino-rodiozko beste batek osatzen dituzte; antzekoak dira bi termopareak, baina rodio-ehuneko ezberdinak dituzte, hots, % \~ 13 lehenengoak eta % \~ 10 bigarrenak.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

El transductor de campo controla el flujo de corriente (generalmente se les conoce por la denominación de“transmisores de dos hilos”) Eremu-transduktoreak korronte-fluxua kontrolatzen du (orokorrean “bi hariko transmisore” gisa ezagutzen dira).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Se basa en la transmisión de señales de tensión diferenciales (balanceadas) mediante dos hilos, sin punto de referencia o masa. Bi hari bidezko tentsio-diferentzialeko seinaleen (orekatuak) transmisioan oinarritzen da, erreferentzia-punturik edo masarik gabe.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Inicialmente, un cable de par se puede considerar como un conjunto de dos hilos conductores, paralelos, separados por un elemento aislante que hace las veces de soporte físico. Hasteko, pare-kablea bi hari eroalez osatutako multzoa dela esan daiteke, bi hari horiek paraleloak dira eta euskarri fisikoaren zeregina betetzen duen isolatzaileaz banatuta daude.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Las aplicaciones más comunes son la transmisión de voz (teléfono, hilo musical, interfonos), datos (modem) y alimentación eléctrica (alterna o continua) Hauek dira aplikazio ohikoenak: ahotsaren (telefonoa, hari musikala, interfonoak), datuen (modema) eta elikatze elektrikoaren (alternoa edo zuzena) transmisioa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Fabrikazio mekanikoa (20)
Dispositivos para enrollar ovillos, dispositivos de prensado, programación de muestras mediante programadores neumáticos y alimentación de los hilos con cilindros, dispositivos de corte. Harilak biribilkatzeko gailuak, prentsa-gailuak, laginen programazioa programagailu pneumatikoak erabiliz, zilindroen bidez hariak elikatzea, ebaketa-gailuak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Regla y comparador o microscopio e hilo tenso o procedimientos ópticos. Erregela eta konparadorea, mikroskopioa eta hari tenkatua edo prozedura optikoak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Regla y comparador o calas, o microscopio e hilo tenso. Erregela eta konparadorea edo kalak, edota mikroskopioa eta hari tenkatua.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

b) Cualquier otro valor de EP, hilo tenso y microscopio o métodos ópticos. b) EParen balioa beste edozein denean, hari tenkatua eta mikroskopioa, edota metodo optikoak.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Control con microscopioehilo tenso Mikroskopio eta hari tenkatu bidezko kontrola

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

En el caso de desplazamientos importantes, la recta de referencia puede materializarse con un hilo de acero firmemente tenso. Desplazamendu handien kasuan, ongi tenkatutako altzairuzko hari batekin lor daiteke erreferentziazko lerro zuzena.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Los procedimientos de medición aplicables a las guías planas son: medición con regla, medición con nivel, medición con autocolimador y medición con hilo tenso. Gidari lauetan aplikatu beharreko neurketa-prozedurak hauek dira: erregelarekin neurtzea, nibelarekin neurtzea, autokolimadorearekin neurtzea eta hari tenkatuarekin neurtzea.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

- por medio de hilo tenso y microscopio para la rectitud en el plano horizontal; - hari tenkatuaren eta mikroskopioaren bidez, plano horizontalaren zuzentasunerako,

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

En esta categoría se engloban las operaciones clásicas de fresado -con todas sus variantes-, cepillado y aserrado, así como las actuales de electroerosión por hilo. Kategoria horren barruan, fresaketa \emdash aldaera guztietan \emdash , arrabotaketa eta zerraketa klasikoak eta hari bidezko elektrohigadura sartzen dira.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Las operaciones características para producir estas formas, son el torneado exterior e interior, el taladrado y las actuales de electroerosión por hilo. Forma horiek sortzeko eragiketa bereizgarriak kanpoko eta barneko torneaketa, zulaketa eta hari bidezko elektrohigadura dira.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Gizarte eta kultura zerbitzuak (4)
Cortar una percha en forma de triangulo, añadir en la parte inferior unos hilos con 3 o 4 pechinas colgadas y tocarla con una cuchara. Arroparentzako esekigailu bat triangelu-forman moztu; beheko aldean hari batzuk erantsi hiruzpalau petxina zintzilikatzeko, eta koilara batekin jo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Para que lo entiendan los niños, se les puede proponer que se imaginen que son unos títeres y se les aguanta la cabeza por un hilo. Haurrek hobeto uler dezaten, txotxongilo batzuk direla eta burua hari baten bidez eusten dietela irudikatzeko eska diezaiekegu.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Se sujeta con un hilo en una mano y con la otra se percute con la baqueta. Hari batez eusten zaio esku batekin, eta makila batez jotzen da beste eskuarekin.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Un recurso importante consiste en acompañar los sonidos con gestos, por ejemplo, se puede gestua-lizar el movimiento largo-corto como si se sacara un hilo de una caja o realizando pinceladas imaginarias largas o cortas en función del sonido. Soinuekin batera keinuak egitea baliabide egokia da. Esate baterako, luze/labur mugimendua adierazteko, kutxa batetik hari bat ateratzeko imintzioa egin dezakegu, edo irudizko pintzelkada luzeak edo motzak egin doinuaren arabera.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irudi pertsonala (10)
Se finaliza la decoración de las uñas utilizando piedras semipreciosas ,hilo de oro, calcamonias, etc. Azazkalen apainketak amaitzeko, harri erdibitxiak, urrezko haria, kalkomaniak eta abar erabiliko ditugu.

Materiala: Elektroestetika

contraindicados el masaje y las técnicas electroestéticas en casos de implante de hilos de oro. Urrezko hariak ezartzen dituztenean, ez da komeni masajea egin eta teknika elektroestetikoak erabiltzea.

Materiala: Elektroestetika

en los implantes de hilos de oro e infiltrados de colágeno, ácido hialurónico. están contraindicadas las técnicas que provoquen desplazamientos y reabsorción rápida del infiltrado Urrezko hariak ezartzen dituztenean eta kolagenoa edo azido hialuronikoa infiltratzen dutenean, ez da komeni infiltratua lekualdatu eta azkar birxurga dadin eragiten duten teknikak erabiltzea.

Materiala: Elektroestetika

Implante de hilos de oro Urrezko hariak ezartzea

Materiala: Elektroestetika

Implante de un entramado de hilos de oro Urrezko harien egitura ezartzea

Materiala: Elektroestetika

Implantes de hilos de oro Urrezko hariak ezartzea

Materiala: Elektroestetika

Rejuvenecimiento del rostro introduciendo hilos de oro en la dermis. Aurpegia gaztetzea, dermisean urrezko hariak sartuz

Materiala: Elektroestetika

La depiladora lo sostenía con los dientes, y formaba un triángulo, tomando cada extremo con sus pulgares; luego pasaba el hilo por la zona pilosa, arrancando los vellos de raíz. Depilatzaileak hortzekin eusten zuen haria, eta triangelu bat osatzen zuen, hariaren muturrak erpuruekin helduz; gero, gorputz-atal iledunetik igarotzen zuen haria, ilea sustraitik atereaz.

Materiala: Elektroestetika

La técnica del hilo se sigue practicando y se ha puesto de moda en occidente. Oraindik ere erabiltzen da hariaren teknika, eta ohitura bihurtu da mendebaldean.

Materiala: Elektroestetika

Se usaba la técnica del hilo. Hariaren teknika erabiltzen zuten.

Materiala: Elektroestetika

Ostalaritza eta turismoa (12)
Conexionado de componentes con hilos, buses, alias,etc. Osagaiak hariarekin, busekin, izengoitiekin eta abarrekin lotzea.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En el ejemplo representado en la figura 3-163, las señales A0]A5 son independientes; sin embargo, en la parte inferior del dibujo, cada uno de los tres hilos de la izquierda del bus, comparten la misma conexión o nombre de net con los unidos respectivamente a su derecha. 3-163 irudian irudikatutako adibidean, A0]A5 seinaleak independenteak dira; hala eta guztiz ere, marrazkiaren beheko aldean, busaren ezkerreko hiru harietako bakoitzak hurrenez hurren eskuinean elkartutakoen konexio edo net izen berbera du.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

En definitiva, los 12 hilos de la figura establecen 9 conexiones distintas. Azken finean, irudiko 12 hariek 9 konexio ezartzen dituzte.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La diferencia entre unir hilos a un bus empleando entradas a bus o hacerlo directamente estriba en que, en el primer caso, dos entradas pueden estar unidas al mismo punto del bus sin estar conectadas eléctricamente sus señales; en el segundo, sus señales sí lo estarían. Bus bati hariak buserako sarrerak erabiliz elkartzearen edo zuzenean egitearen arteko aldea honetan oinarritzen da: lehen kasuan, bi sarrerak bus-puntu berberera elkartuta egon daitezke, seinaleak elektrikoki konektatuta egon beharrik izan gabe; bigarrenean, seinaleak elektrikoki konektatuta egongo lirateke.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

No utilizar el mismo alias para un bus y sus hilos de entrada o salida, o para un bus unido a un puerto de módulo. Ez erabili izengoiti berbera buserako eta horren sarrerako edo irteerako harietarako, edo moduluko ataka bati lotutako bus baterako.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Posicionar componente Posicionar hilo Posicionar bus Posicionar punto de unión Posicionar entrada de bus Posicionar nombre de conexión Posicionar texto Posicionar polilínea Osagaia kokatu Haria kokatu Bus kokatu Elkarketa-puntua kokatu Busen sarrera kokatu Konexioaren izena kokatu Testua kokatu Polilerroa kokatu

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ese nombre será asignado automáticamente a todos los hilos de la misma conexión. Izen hori automatikoki esleituko zaie konexio bereko hari guztiei.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Se dibuja el primer ilo y, a continuación, pulsamosF4tantas veces como hilos hacia abajo queramos repetir. Lehen haria marraztu eta, jarraian, {\i F4 } sakatuko dugu hariak beherantz ekarri nahi ditugun adina aldiz.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

19) Podemos unir eléctricamente componentes con hilos, buses o etiquetas y, aunque no es lo más habitual, valiéndonos de otros objetos -puertos y conectores de fuera de página- siempre y cuando compartan el mismo nombre. 19) Elektrikoki elkar ditzakegu hariak, busak edo etiketak dituzten osagaiak, eta ohikoena ez den arren, beste objektu batzuk erabiliz (atakak eta orrialdearen kanpoko konektoreak), betiere izen berbera badute.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

La solución a este problema consiste en etiquetar los hilos que irían a dichos pines con el mismo nombre que tienen éstos. Pin horietara joango liratekeen hariak etiketatzea da arazo horren irtenbidea, pin horiek duten izen berberarekin.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa (9)
El grabado 207 nos muestra la mejor disposición para serrar al hilo, y el 208 para serrar a través de la fibra. badago harira zerratzeko antolamendu apropos bat (ikusi 207. irudia), eta zuntza zeharka zerratzeko beste bat (ikusi 208. irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Para aserrar al hilo (fig. 198), obsérvese enA, B, C,la correcta disposición de los dientes de la sierra. Egurra harira zerratzeko (ikusi 198. irudia), zerraren hortzek behar bezala antolatuta egon behar dute (ikusi 198.A, B eta C irudiak),

Materiala: Egurraren teknologia

Fig. 199Dientes para dar cortes al hilo. 199. irudia. Harira mozteko hortzak.

Materiala: Egurraren teknologia

El rollo se descorteza con la sierra, dando hilos perpendiculares entre sí. Zerraz kentzen diogu azala enborkiari, eta elkarrekiko hari perpendikularrak egiten ditugu.

Materiala: Egurraren teknologia

Dándole dos hilos en cruz, se obtendrán piezas al cuarte. eta, bi hari gurutzatuz, pieza laurdenak.

Materiala: Egurraren teknologia

Madera escuadrada o de hilo. Egur eskuairatua edo harirako egurra.

Materiala: Egurraren teknologia

Al hilo, por el plano o cara (fig.. 87-A). Harirako ebakitik, aurpegitik (ikusi 87.A irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Al hilo, por el canto (fig. 87-B). Harirako ebakitik, ertzetik (ikusi 87.B irudia).

Materiala: Egurraren teknologia

Por idéntica causa, deberá tenerse en cuenta que las tablas cortadas al hilo en el corazón de un tronco, tienden a hacerse más delgadas hacia los bordes sin experimentar ninguna otra variación. Arrazoi hori bera dela medio, kontuan izan beharra dago enbor baten bihotzean harira mozten ditugun oholek mehetzeko joera dutela bazterretan, baina ez dutela beste aldakuntzarik jasaten.

Materiala: Egurraren teknologia

Kimika (3)
Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es enrollado en canillas. Mukei erresistentzia handiagoa emateko, irute-prozesuan, azkeneko aldiz tiratzen eta bihurritzen dira; prozesu horretatik, haria lortzen da, eta mozorketan biribiltzen da.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos. Azkenik, tindatze-prozesuan, haria garbitu egiten da honako ezpurutasunak kenduz: hari lodiak, motzak, zikinak edo puskatuak.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Ehundura-prozesuan, irazkiko eta bilbeko haria besteekin elkartzen da, zuntzak edo hariak ehun bilakatzeko.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Nekazaritza (4)
Puede ser de sección cuadrada o irregular y serrada o abierta al hilo. Ebakidura karratukoa edo irregularrekoa izan daiteke eta zerraturik edo egurraren zuntzari jarraituz ebakita egon daiteke.

Materiala: Nekazaritza

Por este motivo se han puesto procedimientos especiales para aumentar la resistencia a la corrosión de los hilos de acero. Hori dela eta, altzairuzko harien korrosioarekiko erresistentzia handitzeko prozedura bereziak jarri dira abian.

Materiala: Nekazaritza

En los 10 últimos años se ha extendido mucho el empleo del acero inoxidable para la producción de los hilos. Azken 10 urteetan, altzairu herdoilgaitzaren erabilera asko zabaldu da hariak produzitzeko.

Materiala: Nekazaritza

También existen alambres de poliéster, como por ejemplo el Deltex o hilo de poliéster. Poliesterrezko alanbreak ere badaude, esate baterako, Deltex izenekoa edo poliester haria.

Materiala: Nekazaritza

Animazio turistikoa (1)
Rotuladores, tijeras, lápices cartulinas grapadoras, pegamento, temperas, tijeras romas, hilos, abalorios, lanas, ceras, periódicos y cola para papel maché, etc. Errotuladoreak, guraizeak, arkatzak, kartoi meheak, grapagailuak, itsasgarria, tenperak, guraize kamutsak, hariak, alezko apaingarriak, artileak, argizariak, egunkariak, mâché papererako itsasgarria, etab.

Materiala: Animazio turistikoa

Instalatze eta mantentze lanak (3)
Un hilo de cobre tiene una longitud de 100 m a una temperatura de 0oC. Kobrezko hari batek 100 m-ko luzera du 0 o C-ko tenperaturan.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Antes se construían de tubos con aletas pero se acumulaba polvo y acabaron construyéndolos de tubos lisos en forma de serpentín soldados a una trama de hilos mecánicos. Lehen, hegalak dituzten hodiekin eraikitzen ziren, baina hautsa metatzen zen, eta, azkenean hodibihur formako hodi lisoekin eraikitzen hasi ziren, hodi horiek hari mekaniko sorta bati soldatuta.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Figura 4.10Producción de frío natural: el pozo de hilo. 4.10 irudia Hotz naturala produzitzea: izotz-putzua.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Zehar-lerroa (24)
Elementos de conexión a la entrada a dos hilos y a tres hilos:se trata del mando o sensor que cerrará o abrirá este circuito para que circule o no circule corriente. Sarrerako konexio-elementuak, bi harirekin eta hiru harirekin: zirkuitua itxi edo zabalduko duen agintea edo sentsorea da, korronteak zirkulatzeko edo ez zirkulatzeko.

Materiala: Sistemen integrazioa

a)A dos hilos PNP:como indica su denominación, solo dispone de dos conexiones. a) PNP konfigurazioa, bi harirekin: izenak adierazten duen bezala, bi konexio besterik ez dago.

Materiala: Sistemen integrazioa

c)A tres hilos PNP:en este caso, dispone de tres conexiones, normalmente identificadas con los colores marrón, azul y negro. c) PNP konfigurazioa, hiru harirekin: kasu honetan hiru konexio daude; eskuarki, marroi, urdin eta beltzarekin identifikatzen dira.

Materiala: Sistemen integrazioa

c)A tres hilos NPN:en este caso, las conexiones de los tres cables no varían, el cable marrón se conectará al nivel alto de tensión de la fuente de alimentación del circuito de entradas; el azul, al nivel bajo de tensión, y el cable negro se conectará al pin de entrada asignado al elemento de entrada. c) NPN konfigurazioa, hiru harirekin: hiru kableen konexioak ez dira aldatzen. Kable marroia sarreren zirkuituko elikatze-iturriaren tentsio-maila altura konektatuko da; urdina, tentsio-maila baxura; eta beltza, elementu horri esleitu zaion sarrera-pinera.

Materiala: Sistemen integrazioa

Un detector de proximidad a tres hilos NA (normalmente abierto) detectará la presencia de algún elemento en su cercanía con el siguiente funcionamiento: NZ (normalean zabalik) dagoen eta hiru harirekin dabilen hurbiltasun-detektagailu batek inguruan elementu bat dagoela detektatuko du, honela:

Materiala: Sistemen integrazioa

Indica el color del cableado del sensor a tres hilos del siguiente esquema. Adierazi eskema honetan zer koloretakoa den hiru harirekin dabilen sentsorearen kableatua.

Materiala: Sistemen integrazioa

En la siguiente imagen de un bornero de entradas de PLC, dibuja en las entradas dos pulsadores, un contacto asociado a un relé y tres detectores a tres hilos en configuración NPN. Irudi honetan PLC bateko sarreren konexio-bloke bat agertzen da. Marraztu sarreretan bi sakagailu, errele batekin lotutako kontaktu bat eta NPN konfigurazioa duten eta hiru harirekin dabiltzan hiru detektagailu.

Materiala: Sistemen integrazioa

a)A tres hilos NA cuando no está detectando, se alimentará a 24 V en corriente continua por el cable marrón, 0 V por el cable azul y, en el cable negro, ofrecerá 0 V. a) Hiru harirekin eta NZ, ezer detektatzen ez duenean. Elikadura korronte zuzenez izango da kable marroian, 24 V-ean; kable urdinean, 0 V-ean; eta kable beltzean, 0 V-ean.

Materiala: Sistemen integrazioa

b)A tres hilos NA cuando no está detectando, se alimentará a 0 V en corriente continua por el cable marrón, 24 V por el cable azul y, en el cable negro, ofrecerá 0 V. b) Hiru harirekin eta NZ, ezer detektatzen ez duenean. Elikadura korronte zuzenez izango da kable marroian, 0 V-ean; kable urdinean, 24 V-ean; eta kable beltzean, 0 V-ean.

Materiala: Sistemen integrazioa

c)A tres hilos NA cuando está detectando, se alimentará a 24 V en corriente continua por el cable marrón, 0 V por el cable azul y, en el cable negro, ofrecerá 0 V. c) Hiru harirekin eta NZ, detektatzen ari denean. Elikadura korronte zuzenez izango da kable marroian, 24 V-ean; kable urdinean, 0 V-ean; eta kable beltzean, 0 V-ean.

Materiala: Sistemen integrazioa

Irudia eta soinua (5)
Eroale elektrikoa: korronteari sistemaren barruan toki batetik bestera joatea ahalbidetzen dio. Kable elektrikoak dira, eta, normalean, elektrizitatearen eroale onak diren materialekin eginda egoten dira; adibidez, kobrearekin, aluminioarekin... Eroalea eroale bakarrak osa dezake (haria esaten zaio), edo hainbat eroale izan ditzake (kable esaten zai. Conductor eléctrico: es el elemento que permite circular la corriente de un punto a otro den­tro del sistema. Son los cables eléctricos que normalmente se realizan de materiales que son buenos conductores de la electricidad, como pueden ser cobre, aluminio u oro. El conductor puede estar formado por un solo conductor; entonces recibe el nombre de hilo, o formado por varios: cable.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

Elikadura motaren arabera, mikrofonoek pilak edo kableari erantsitako hariak erabil ditzakete. Azken kasu horretan, bi elikadura mota daude: En función del tipo de alimentación, los micrófonos pueden emplear pilas o usar los hilos adjun­tos que poseen en el cable. En este último caso existen dos tipos de alimentación:

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

AB elikadura: kasu honetan, tentsio positiboak eta negatiboak modulazio-hariei aplikatzen zaizkie, kondentsadore-mikrofonoetan. Alimentación AB: en este caso las tensiones positivas y negativas se aplican a los hilos de modulación en un micrófono de condensador.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

Linea blindatu ez-orekatuek elkarrekin gurutzatzen diren eta sare bat osatzen duten zenbait eroale edukitzen dituzte, hariz inguratuta; horrela, barneko kable-sarea blindatzen da, interferentzia mota oro saihesteko. Profesionalak ez diren ekipamenduetako, etxeko ekipamenduetako eta linea-seinaleko ekipamenduetako kable-sarean erabiltzen dira. Las líneas apantalladas no balanceadas están formadas por una serie de conductores rodeados por una malla de hilos de cobre que se entrelazan formando una red, permitiendo apantallar el cableado interno para evitar cualquier tipo de interferencias. Se emplean en el conexionado de equipamiento no profesional, doméstico y de señales de línea.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx

1. Inpedantzia: bozgorailuak sarreran duen balioa da, ohmetan adierazia, eta anplifikadorearen irteerarekiko egokitzapena ezagutzeko aukera ematen du. Balio horretan, zenbait faktorek eragiten dute, hala nola hariaren erresistentziak eta haril mugikorraren erreaktantzia induktiboak, fabrikatzeko moduak eta materialek. 1. Impedancia: es el valor en ohmios que presenta a su entrada el altavoz y que permite cono­cer la adaptación con la salida del amplificador. Existen una serie de factores que influyen en este valor como son: la resistencia del hilo y la reactancia inductiva de la bobina móvil, así como de qué forma esté fabricado y de qué materiales esté realizado.

Materiala: Medios_tecnicos_audiovisuales_guztia_2.txt.tmx