zirkularizazio Bilatu zirkularizazio testuinguru gehiagotan

1
zirkularizazio > circularización (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariak hornitzaileen zirkularizazioa egin duenean, ez du nahikoa erantzun jaso saldoen arrazoizkotasunaren gainean iritzia emateko. El auditor, al realizar la circularización de proveedores, no ha obtenido suficientes respuestas como para poder opinar sobre la razonabilidad de los saldos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kutxako kontaketak b) Bankuko zirkularizazioa a) Los arqueos de caja b) La circularización bancaria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zer esan nahi du zirkularizazio bat negatiboa izateak? ¿Qué significa que una circularización sea negativa?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Enpresa batek hirugarrenen biltegietan dituen izakinak egiaztatzea, hirugarren horien zirkularizazio bidez a) Verificar las existencias de la empresa depositadas en almacenes de terceros a través de la circularización de esos terceros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

zirkularizazio bidez edo bertatik bertara ikusiz, inbentarioan sartzeko xedez. mediante circularización o inspección ocular, con la finalidad de incluirlas en el inventario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontrol gurutzatua, aseguru-konpainietara idatziz (zirkularizazioa), izakinen estaldura-maila zehaztu eta ebaluatzeko. Control cruzado a través de la circularización a las compañías de seguros para evaluar y determinar el grado de cobertura de riesgos de las existencias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zirkularizazio-probek oso erantzun-tasa txikia izan ohi dute, eta askotan lehen eskutitzari erantzun ez zietenei beste eskutitz bat bidaltzen zaie. Berriro erantzunik jaso ezean, kontu-ikuskariak prozedura nekezagoak erabili behar izaten ditu: itxieran kobratu ez diren fakturak berrikustea, albaranak egiaztatzea, kobrantzak bankuetako laburpenekin egiaztatzea eta abar. Las pruebas de circularización suelen tener una tasa de respuesta muy baja, siendo una práctica muy extendida la de enviar una segunda carta a los clientes que no respondieron a la primera, y, en el supuesto de no recibir de nuevo contestación, el auditor debe utilizar otros procedimientos más costosos, tales como revisar las facturas que no se han cobrado al cierre, verificar albaranes, comprobar los cobros con los <

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren jabetza-baloreak aldizka eta sistematikoki neurtzea, baita hirugarren batzuek zaindutakoen zirkularizazioa ere. Realización de arqueos periódicos y sistemáticos de los valores propiedad de la empresa y circularización de los custodiados por terceros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Borondatezkoak edo ikuskatutako sozietateak ezarritakoak. Esaterako, sozietateak informazio jakin bat emateari uko egin diezaioke, edo kontu-ikuskaritzako prozedura jakin batzuk egiteari utzi; adibidez, bankuko saldoak nahiz bezeroen saldoak baieztatzeko eskaera-gutunak bidaltzea (zirkularizazioa), eta abar. Voluntarias o impuestas por la sociedad auditada, tales como la negativa o restricción de la sociedad a entregarnos una determinada información o a dejar practicar determinados procedimientos de auditoría, como por ejemplo al enví­o de cartas de solicitud de confirmación (circularización) de saldos bancarios, saldos de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak aintzat hartu behar du arlo horretako elementuen izaera berezia; izan ere, ez-materialak direnez, ez dute existentzia fisikorik, eta ezin dira zirkularizazio bidez baieztatu. El auditor debe contemplar la especial naturaleza de los elementos de esta área, pues el hecho de ser inmateriales hace que no tengan existencia fí­sica, lo que no permite la confirmación mediante circularización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza