zenbatespen

1
zenbatespen > estimación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Hornidurak: obligazioari aurre egiteko behar den zenbatekoaren zenbatespen onenaren egungo balioa. - Provisiones: al valor actual de la mejor estimación del importe necesario para hacer frente a la obligación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPO berriak dio zuhurra izan behar dela ziurgabetasuna dagoen zenbatespen eta balorazioetan. El nuevo PGC establece que se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones en condiciones de incertidumbre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.2. Kontabilitate-zenbatespena 6.2 Estimación contable

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaieran, zenbatespen bat egiten da bezeroen eta zordunen guztizko saldoen gainean, esperientziaren edo estatistika-metodoen arabera. Se realiza, al final del ejercicio, sobre los saldos totales de los clientes y deudores, una estimación, ya sea por la experiencia o por métodos estadí­sticos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaieran, zenbatespenaren arabera, 694 "Trafiko-kaudimengabezietarako horniduraren zuzkidura" kontuaren idazpena egiten da 490 kontura, "Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura", eta automatikoki baliogabetze-idazpen bat egiten da aurreko ekitaldian kontabilizatutako zuzkidurarena; 490 kontutik 794 kontura ("Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura aplikatua"). Hala, Al final del ejercicio en base a la estimación se realiza el asiento de la cuenta 694 "dotación a la provisión para insolvencias de tráfico" a la 490 "provisión para insolvencias de tráfico" y automáticamente otro asiento de anulación de la dotación contabilizada en el año anterior de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.4. Kontabilitate-irizpideetako eta zenbatespenetako aldaketak (KPOko 21. balorazio-araua) 6.4 Cambios en criterios contables y estimaciones (Norma de valoración 21a del PGC)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzen edo egoera ez ziurren adibide gisa, aipatzekoak dira: erreklamazioak, auziak, judizioak eta kontingentzia fiskalak; hala ere, kaudimen ezagatiko horniketak ez dira zalantzatzat hartzen, arrazoizko zenbatespen bat egin daitekeelako. Como ejemplo de incertidumbres o situaciones inciertas podemos enumerar las reclamaciones, litigios, juicios y contingencias fiscales; si bien, las provisiones por insolvencias, no son una incertidumbre puesto que es factible realizar una estimación razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza