zementu-mortero

1
Zementua eta hara urarekin nahastko prest
Zementua eta hara urarekin nahastko prest
zementu-mortero > mortero de cemento (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maldak egikaritu ondoren, zementu-morteroz eskozia perimetral bat egiten da 2-3 cm-ko erradioko paramentu bertikalak erabiliz, 90º-tan xafla iragaizgaitza toles ez dadin. Terminada la ejecución de las pendientes, se realiza con mortero de cemento una escocia perimetral con los paramentos verticales de 2-3 cm de radio, para evitar el doblado de la lámina impermeable a 90º.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalek eta euskarriak akabera berbera dutela egiaztatzea, zementu-morterozko cm 1 gutxienez eta gainazal talotxatu fina. Comprobar que los paramentos verticales tengan la misma terminación que el soporte, con 1 cm mí­nimo de mortero de cemento, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementu-morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., estén rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zenbait kasutan, hormigoi zelularrak edo arinak ez du konpresioarekiko erresistentzia egokia, eta 1/4 Portland zementu-morterozko konpresio-geruza ezarri behar da, erregela pasatuta, gainazal talotxatu fin batekin. En algunos casos, el hormigón celular o ligero no posee la resistencia a compresión indicada, siendo necesaria una capa de compresión con mortero de cemento Portland 1/4 paso regla y superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento Portland, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

IV.5 koadroa Zementu-morterozko maldak Cuadro IV.5 Pendientes de Mortero de cemento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Koadro konparatiboa Zementu-morterozko maldak Cuadro comparativo Pendientes de Mortero de cemento

Materiala: Eraikinaren estalkia

IV.7 koadroa Zementu-morterozko maldak Cuadro IV.7 Pendientes de Mortero de cemento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zementu-morteroa: Mortero de cemento:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zementu-morterozko maldak Pendientes de Mortero de cemento

Materiala: Eraikinaren estalkia

zementuzko mortero > mortero de cemento (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lortutako emaitzak CT-79 arauak 5. artikuluko 2. taulan eskatutakoen aldean jartzen baditugu, zera ikusten dugu, 13. artikuluko 2. maparen klima-eremu guztietan "k" koefizienteak alde handiarekin betetzen dituela baldintzak, baldin eta maldak hormigoi arinez sortzen badira. Maldak zementuzko morteroz sortzen badira, aldiz, araudiak eskatutako "K" balioa Comparando los resultados obtenidos con los exigidos por la CT-79 en su ar tí­culo 5º, Tabla 2, en las distintas zonas climáticas del Mapa 2, artí­culo 13º, se observa que el coeficiente "k" cumple con holgura cuando las pendientes se originan con hormigón ligero; así­ por el contrario, si éstas son de mortero de cemento se supera el valor "K" exigido por la

Materiala: Eraikinaren estalkiaEraikinaren estalkia