ustiapen-emaitza Bilatu ustiapen-emaitza testuinguru gehiagotan

1
ustiapen-emaitza > resultado de explotación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ustiapen-emaitzen (finantzarioak nahiz ezohikoak) garapena, joerak eta desbideratzeak aztertzea, aurreko ekitaldiari dagokionez, eta arrazoizkotasuna ebaluatzea. Analizar la evolución, tendencias y desviaciones de los resultados de explotación, de los financieros y de los extraordinarios, respecto al perí­odo anterior, y evaluar su razo nabili dad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

61. eta 71. azpitaldeko kontuak Zorrean edo Hartzekoan (+/- ikurra) agertzen dira saldoaren arabera, 69. eta 79. azpitaldeak ohiko jardueretan eta ezohikoetan agertzen dira, eta 63. azpitaldekoak ustiapen-emaitzan, sozietateen zergan eta galdu-irabazietan. Las cuentas del subgrupo 61 y 71 figuran en el Debe o en el Haber (signo + / -) en función de su saldo, las del subgrupo 69 y 79 figuran tanto en las actividades ordinarias como en las extraordinarias, y las del subgrupo 63 influyen en el resultado de explotación, en el Impuesto de Sociedades y en las pérdidas y ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

USTIAPEN-EMAITZA RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza