uniformetasun-printzipio

1
uniformetasun-printzipio > principio de uniformidad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uniformetasun-printzipioari eutsi diogu, eta ez dugu irizpidea aldatu; logikaz, azken emaitza berbera da, guztirako kostua eta guztirako salmentak berdinak direlako. Se mantiene el principio de uniformidad y no cambiamos de criterio; como es lógico, el resultado final será el mismo, pues el coste total y las ventas totales son las mismas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Uniformetasun-printzipioa. Principio de uniformidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Uniformetasun-printzipioa d) Principio de uniformidad

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldo guztiak oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera ondo baloratuta dauden, batez ere uniformetasun-printzipioaren arabera, eta ondo epekatuta dauden. Si todos los saldos tienen una correcta valoración de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, especialmente respecto al principio de uniformidad, así­ como a su correcta periodificación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Uniformetasun-printzipioaren arabera, antzeko ezaugarriak edo antzeko jatorria duten izakinetan balorazio-irizpide bat aplikatutakoan, irizpide hori bera erabili behar da gero, eta ezingo da aldatu ekitaldi batetik bestera (hala, iraunkortasunaren irizpideari eusten zaio); betiere, salbuespen batzuk egongo dira, eta horietan izakinen balorazio-modalitatea aldatzeko aukera egongo da, baimendutako irizpideen barruan betiere, zirkunstantziaren bat aldatu dela-eta enpresako emaitzen nahiz ondareen irudi leial hobea lortzeko metodoa aldatze Según el principio de uniformidad, una vez aplicado un criterio de valoración para el conjunto de las existencias que presenten similares caracterí­sticas o naturaleza, éste se debe mantener en el tiempo y no se podrá modificar de un ejercicio a otro (manteniendo así­ el principio de consistencia), salvo casos excepcionales en los que se podrá cambiar la modalidad de valoración de las existencias siempre dentro de los criterios autorizados y que se haya producido una modificación en las circunstancias que motivaron su elección que exij

Materiala: Kontu-ikuskaritza