transmisio-faktore

1
transmisio-faktore > transmitancia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Transmisio-faktore aldakorreko soldadura-iragazkiak Filtros de soldadura de transmitancia variable

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Badira transmisio-faktorea automatikoki aldatzen duten iragazkiak, babesik eraginkorrena azkar lortzeko; horrenbestez, maskara bakar batean babesgailu-sorta zabala daukate. Existen unos filtros que varían automáticamente la transmitancia para obtener rápidamente la protección más eficaz, abarcando en una sola careta una amplia gama de protectores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Iragazki hau transmisio-faktore aldakorreko okular bati dagokio, eta hainbat babes-maila adierazten ditu. Este filtro corresponde a un ocular de transmitancia variable, e indica los diferentes grados de protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Transmisio-faktorea iragazkiak igarotzen uzten duen argi kantitatea da. La transmitancia es la cantidad de luz que permite pasar el filtro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

transmisio-faktore > transmitancia (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Transmisio-faktore termikoaW/m2·K-etan neurtzen da, eta adierazpen honen bitartez zehaztu daiteke: La transmitancia térmica se mide enW/m2·Ky se puede determinar mediante la siguiente expresión:

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Horregatik, eraikinen itxituretan transmisio-faktorea kalkulatzen denean, kontuan hartu behar da itxituraren bi aldeetan aireak sortzen duen konbekzio bidezko transmisioa (naturala edo behartua). Por eso, cuando se calcula la transmitancia en los cerramientos de edificios se debe tener en cuenta la transmisión por convección (sea natural o forzada) producida por el aire a ambos lados del cerramiento

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Formula horretan,Sitxituraren azalera da,Uitxituraren transmisio-faktorea etaDTEtenperatura-diferentzia baliokide bat. En esta fórmulaSrepresenta la superficie del cerramiento Ues su transmitancia yDTEes una diferencia de temperatura equivalente.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

1.2.9 atalean ikusi dugu nola kalkula daitekeen itxitura baten transmisio-faktorea Hemos visto en el apartado 1.2.9 como se puede calcular la transmitancia de un cerramiento

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Azken emaitza hormaren edo sabaiaren eskema grafiko bat eta geruza bakoitzaren datu guztiak eta kalkulatutako transmisio-faktore totala biltzen dituen fitxa teknikoa izango da. El resultado final será un esquema gráfico de la pared o techo y la ficha técnica con todos los datos de cada capa y la transmitancia total calculada.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Horregatik, balio horiek ezagutzen ez direnean, gutxi gorabeherako balioak hartu ahal izango dira, baina komenigarriena transmisio-faktorearen balio globala zehaztea ahalbidetzen duten funtzio anitzeko ekipoetara jotzea da. Por eso, cuando no se conozcan estos valores se podrán tomar valores estimados, aunque lo más aconsejable es recurrir a los equipos multifunción que permiten determinar un valor global de la transmitancia

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Eraikingintzaren Kode Teknikoak «Energia aurreztea» Oinarrizko Dokumentuan transmisio-faktoreen muturreko balio batzuk jasotzen ditu zona klimatikoen arabera. El Código Técnico de la Edificación establece unos valores límite de las transmitancia en función de las zonas climáticas en la DB-HE.

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Lurzoruarekin kontaktuan dauden fatxadakohormen eta itxituren muturreko transmisio-faktorea Transmitancia límite de muros de fachaday cerramientos en contacto con el terreno

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Lurzoruen muturreko transmisio-faktorea Transmitancia límite de suelos

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak

Estalkien muturreko transmisio-faktorea Transmitancia límite de cubiertas:

Materiala: Ekipo eta instalazio termikoak