trakzio Bilatu trakzio testuinguru gehiagotan

1
trakzio > tracción (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trakzio-lana egiten duten egurrezko piezetan, akatsek garrantzi handia dute, eta haustura gehienak adabegien parean gertatzen dira. a En las maderas que trabajan a tracción, los defectos tienen gran importancia, verificándose la mayoría de las rupturas al nivel de los nudos.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua baliagarria izango bada eta ziur egongo bagara behar bezain zehatza dela, ezinbestekoa da kontuan hartzea, lehenik eta behin, zer norabidetan sortzen den piezak jasan behar duen karga (konpresioa, trakzioa, etab.); izan ere, oso ondorio txarrak izan ditzake akatsik egiteak piezek egiten duten esfortzu mota zehazten. Para que el. cálculo sea útil y ofrezca las necesarias garantías de exactitud, es indispensable darse cuenta primero del sentido de la carga (compresión, tracción, etc.) que deberá soportar la pieza, ya que todo error sobre la clase de esfuerzo que realiza una pieza, podría tener fatales resultados.

Materiala: Egurraren teknologia

1.099. irudia. Trakzioaren aurkako erresistentzia. Fig. 1.099 Resistencia a la tracción.

Materiala: Egurraren teknologia

Trakzio edo estentsioa da egurrezko pieza hausteko joera duen indarraren aurkako erresistentzia; pieza luzatzen eta zeharkako ebakidura murrizten du indar horrek (ikusi 1.099. irudia). Se llama tracción o extensión la resistencia provocada por la acción de una fuerza que tiende a romper la pieza de madera, alargando su longitud y reduciendo su sección transversal (figura 1099).

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen edo ardatzaren norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da ia beti trakzio-esfortzua, eta oso-oso gutxitan sortzen da trabeska, alegia, zuntzen norabidearekiko norabide normalean. El esfuerzo de tracción se verifica casi siempre en sentido paralelo a las fibras o al eje; y rarí­simas veces al través, o sea, normal a las fibras.

Materiala: Egurraren teknologia

Ardatzaren norabide berean sortzen bada trakzioa, ezpalak askatzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean. Zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen bada, berriz, hazkunde-eraztunekiko kurba zentrokideak sortzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean, edo muin-erradioen norabideari jarraikitzen zaizkie hausturak. La tracción en sentido del eje produce fracturas astillosas; y la tracción normal a las fibras, produce fracturas curvas concéntricas a los anillos de crecimiento, o siguiendo los radios medulares.

Materiala: Egurraren teknologia

Trakzioaren aurkako erresistentzia txikiagoa da zuntz ebakiko egurrean, egur adabegidunean eta hezetasuna handitu egiten denean, eta erresistentzia osoaren erdia ere izan daiteke egurraren %70 ere baldin badago bustita. Se disminuye la resistencia a la tracción, con maderas de fibras cortadas y con nudos, y con el aumento de humedad; y llega a disminuir hasta la mitad, si la madera está embebida del 70 %.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko norabide normalean, trakzioaren aurkako erresistentzia da zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan dagoenaren 1/50ekoa. En el .sentido normal a las fibras, la resistencia a tracción es sólo 1/50 de la tracción en sentido paralelo a las fibras.

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek aurkakoak dira erresistentzia mota nagusiak, eta, hortaz, hauen araberakoak dira deformazioak eta arraildurak: estentsio edo trakzioa, zapalketa edo konpresioa, bihurdura, flexioa eta zuntzen labainketa edo urratze-esfortzua. Las principales formas de resistencia, de las cuales dependen las deformaciones y roturas son: extensión o tracción; aplastamiento o compresión; reviramiento o torsión; flexión; y deslizamiento de las fibras, o esfuerzo de desgarramiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Obran jartzen ditugun egurrezko piezek, trakzio edo konpresio bidez, haien inguruan luzetara edo zeharka grabitatzen duten hainbat esfortzuri aurre egin behar diete, eta esfortzu horien aurkako erresistentzia izateko modukoak izan behar dute haien neurriek. Las piezas de madera colocadas en obra están sometidas a esfuerzos que gravitan sobre ellas en sentido longitudinal o transversal, por tracción o por compresión, etc.; y sus dimensiones deben ser tales que puedan resistir dichos esfuerzos.

Materiala: Egurraren teknologia

trakzio > tracción (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
r. Trakzioa r. Tracción

Materiala: Eraikinaren estalkia

trakzio > tracción (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trakzio-kable baten bitartez eragiten zaio sistema horri. Este sistema se acciona mediante un cable de tracción.

Materiala: Ostalaritza

Baina automobil baten gurpil guztiak ez dira trakziokoak, hau da, denek ez dute indarra transmititzen. Pero no todas las ruedas de un automóvil son de tracción es decir, no todas transmiten fuerza

Materiala: Ostalaritza

Atzeko trakzioa duten automobilak Automóviles de tracción trasera.

Materiala: Ostalaritza

Aurreko trakzioa duten automobilak Automóviles de tracción delantera.

Materiala: Ostalaritza

Trakzio integraleko edo 4x4 automobilak Automóviles de tracción total o 4x4.

Materiala: Ostalaritza

Automobil mota horretan, trakzioa bi ardatzek izaten dute, aurrekoak eta atzekoak, dela modu iraunkorrean, dela gidariak nahi duen moduan. En estos automóviles la tracción se lleva a los dos ejes el delantero y el trasero, de manera permanente o a voluntad de la persona que conduce.

Materiala: Ostalaritza

Landa-eremuko zenbait anbulantziak trakzio mota hori izaten dute. Algunas ambulancias rurales llevan este tipo de tracción.

Materiala: Ostalaritza

Automobil bateko gurpil eragileak soilik egoten dira transmisioarekin lotuta, eta beste gurpilek eragileek ematen dieten trakzioak arrastatuta egiten dute bira. Solamente las ruedas motrices de un automóvil están conectadas a la transmisión, mientras que las otras giran arrastradas por la tracción que proporcionan las motrices.

Materiala: Ostalaritza

Azaldu zer esan nahi duen ibilgailu batek atzeko trakzioa izateak. Explica qué significa que un vehículo tiene tracción trasera.

Materiala: Ostalaritza

Ibilgailu gehienetan, atzeko gurpilen gain eragiten du eta blokeatu egiten ditu, eragingailu mekaniko baten bidez (trakzio-kableekin). En la mayoría de los vehículos actúa sobre las ruedas traseras y las bloquea mediante accionamiento mecánico (con cables de tracción).

Materiala: Ostalaritza

2
trakzio > tracción (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Linea-amaierakoak ez diren amarradura-euskarrietan, tenkatze-lanak egitean, behin-behineko txarrantxak jarri behar dira, trakzioaren kontra egiteko. En los apoyos de amarre que no sean finales de lí­nea, se colocarán riostras provisionales durante la operación de tense para contrarrestar la tracción.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Sortaren arkua tenkatu eta erregulatzeko, dagozkion trakzio- eta gezi-taulak hartu behar dira aintzat, laneko giro-tenperatura kontuan hartuta. El flechado y regulado del haz se efectuará siempre de acuerdo con las tablas de tracciones y flechas correspondientes según la temperatura ambiente del trabajo.

Materiala: Banaketa-instalazioak

2.42. irudia. Kableak jartzeko burua eta trakzio-sareak. Figura 2.42. Cabezal y mallas de tracción para el tendido de cables.

Materiala: Banaketa-instalazioak