talde-lan

1
talde-lan > trabajo en equipo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Proba honen bidez, hautagaiaren pertsonalitatearen zenbait ezaugarri identifika daitezke: buruzagitza-gaitasuna, konbentzitzeko ahalmena, talde-lana, kanporakoitasuna, etab. En esta prueba se pueden identificar determinados elementos de la personalidad del candidato: capacidad de liderazgo, dotes de persuasión, trabajo en equipo, extraversión, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Proba hauen xedea da honako gaitasun hauek neurtzea, besteak beste: sormena, ekimena, autonomia, talde-lana, buruzagitza, komunikazioa, denboraren kudeaketa, azterketa, etab. Estos pretenden medir, entre otras, las siguientes habilidades: creatividad, iniciativa, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, gestión del tiempo, análisis, etc.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Talde-lana. Trabajo en equipo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Eta talde-lana? ¿Y el trabajo en equipo?

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

motibazioan, eskuordetzean, erantzukizunean, parte-hartzean eta talde-lanean oinarritzen den eta erakundea ikuspegi berrirantz bultzatuko duen zuzendaritza. dirección basada en la motivación, la delegación, la responsabilidad, la participación y el trabajo en equipo que impulse a la organización hacia la nueva visión.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Hirugarren fasean, giza baliabideen arloa sartzen da jokoan. Izan ere, erakundeak aurreikusi du 2015erako estrategiaren lehen bi etapetarako ezarritako ahaleginak osatzeko kultura korporatibo berri bat ezartzea. Horretarako, talentua sustatuko da enpresa barruan eta beste balio batzuk ezarriko dira, hala nola konpromisoa, erantzukizuna, talde-lana eta meritokrazia; osagai horiek osatuko dute Bankiaren funts berria. En la tercera fase entra en juego el área de Recursos Humanos, ya que la entidad tiene previsto, para completar los esfuerzos contemplados en las dos primeras etapas de su estrategia 2015, la implantación de una nueva cultura corporativa basada en la promoción interna del talento y la implantación de nuevos valores, como son el compromiso, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la meritocracia, ingredientes que compondrán la

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)