substantzia toxiko Bilatu substantzia toxiko testuinguru gehiagotan

1
substantzia toxiko > sustancia tóxica (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Substantzia toxiko edo arriskutsuekiko esposizioa ……………………………………...........………………….……….. Exposición a sustancias tóxicas o peligrosas ……………………………………...........………………….………..

Materiala: Sistemen integrazioa

Substantzia toxikoaren gehieneko kontzentrazioa Concentración máxima de sustancia tóxica

Materiala: Sistemen integrazioa

Substantzia toxiko edo arriskutsuekiko esposizioa Exposición a sustancias tóxicas o peligrosas

Materiala: Sistemen integrazioa

Jakin behar dugu erabiltzen diren substantzia toxikoek edo arriskutsuek Segurtasun Datuen Fitxa bat (SDF // MSDS) eduki behar dutela. Fitxa edo orri horretan, substantzia horrekin lan egiteko kontuan izan behar diren arriskugarritasun-propietateak eta segurtasunari buruzko oharrak aipatuko dira(52. irudia . Debemos ser conscientes que las sustancias tóxicas o peligrosas que se utilicen deberán disponer de hoja de Datos de Seguridad (HDS // MSDS) cuyo contenido hará referencia a las propiedades de peligrosidad y a las consideraciones de seguridad que deben ser tenidas en cuenta para trabajar con dicha sustancia fig. 52).

Materiala: Sistemen integrazioa

Gainera, erabiliko diren substantzia toxikoen segurtasun-fitxak artxibatuta eduki behar ditugu, eta eskura egongo dira kontsultatu nahi direnean. Además, debemos tener archivadas las hojas de seguridad de las sustancias tóxicas que se vayan a utilizar estando disponibles cuando se requiera su consulta.

Materiala: Sistemen integrazioa

Kontuan hartuta NBEek erabiltzailea babestu behar dutela haren segurtasunean eta osasunean arriskurik eragin gabe, eskularruak fabrikatzeko erabiltzen diren materialek egokiak izan behar dute kimikoki, eta ez dute substantzia toxikorik, kartzinogenorik, mutagenikorik, alergenikorik, ugalketarako toxikoa den NBEek erabiltzailea babestu behar dutela haren segurtasunean eta osasunean arriskurik eragin gabe, eskularruak fabrikatzeko erabiltzen diren materialek egokiak izan behar dute kimikoki, eta ez dute substantzia" target="_blank">NBEek erabiltzailea babestu behar dutela haren segurtasunean eta osasunean arriskurik eragin gabe, eskularruak fabrikatzeko erabiltzen diren materialek egokiak izan behar dute kimikoki, eta ez dute substantziarik edota edozein modutara kaltegarria den NBEek erabiltzailea babestu behar dutela haren segurtasunean eta osasunean arriskurik eragin gabe, eskularruak fabrikatzeko erabiltzen diren materialek egokiak izan behar dute kimikoki, eta ez dute substantzia" target="_blank">NBEek erabiltzailea babestu behar dutela haren segurtasunean eta osasunean arriskurik eragin gabe, eskularruak fabrikatzeko erabiltzen diren materialek egokiak izan behar dute kimikoki, eta ez dute substantziarik askatuko. Teniendo en cuenta la exigencia de que los EPI deben proteger al usuario sin representar un peligro para su seguridad y su salud los materiales con los que se fabriquen los guantes deben ser químicamente apropiados no debiendo liberar sustancias tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, alergénicas, tóxicas para la reproducción o dañinas de cualquier forma

Materiala: Sistemen integrazioa

Irizpide orokor gisa, esango dugu hondakin arriskutsuak modu seguruan ontziratu eta biltegiratuko direla, berorik edota leherketarik ez eragiteko moduan, edota arriskugarritasuna edo ondorengo tratamendua areagotzen duten beste substantzia toxiko batzuen sorrera galarazita. Como criterios generales diremos que tanto el envasado como el almacenamiento de residuos peligrosos se harán de forma segura evitando la generación de calor, las explosiones la formación de otras sustancias tóxicas que incrementen la peligrosidad o su tratamiento posterior…

Materiala: Sistemen integrazioa

substantzia toxiko > sustancia tóxica (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idorreriak larruazala ilun dezake, odolean substantzia toxikoak pilatzearen ondorioz. El estreñimiento puede producir un oscurecimiento de la piel por acumulación de sustancias tóxicas en la sangre.

Materiala: Anatomia

Horrela, larruazala ez da ilunduko odolean substantzia toxikoak pilatzearen ondorioz. De esta manera se evitará que la piel sufra un oscurecimiento por acumulación de sustancias tóxicas en la sangre.

Materiala: Anatomia

Berez, ez da ohiko organo endokrinoa, bere funtzio nagusia odola garbitzea baita, substantzia toxikoak kanporatzeko. No es un órgano tí­picamente endocrino, ya que su función principal es depurar la sangre de sustancias tóxicas.

Materiala: Anatomia

Azazkalen bidez, mikroorganismo patogenoak, substantzia toxikoak eta abar transmiti daitezke. A través de las uñas se pueden transmitir microorganismos patógenos, sustancias tóxicas,

Materiala: Anatomia

Fase horretan, digeritu gabeko produktuak eta substantzia toxikoak kanporatzen ditu zelulak. En esta fase, la célula elimina productos no digeridos y sustancias tóxicas.

Materiala: Anatomia

garbiketa-enpresetako langileak, garbitegietakoak, tindategietakoak, substantzia toxikoak fabrikatzen dituzten enpresetakoak, eraikuntzan dihardutenak eta abar. personal de las empresas de limpieza, de las lavanderías y tintorerías, de industrias que fabrican sustancias tóxicas, trabajadores de la construcción, etc.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena