sortzapen-printzipio

1
sortzapen-printzipio > principio de devengo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarreren eta gastuen korrelazio-printzipioa eta sortzapen-printzipioa. Principio de devengo y principio de correlación de ingresos y gastos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Doikuntzen politikan ezarritako irizpideak berrikusi, sarrera, kostuak eta ordainketak periodokatzerakoan, betiere KPOk sortzapen-printzipioaren gainean dituen irizpideei jarraiki, eta sarrera nahiz gastuen korrelazioan. Supervisar los criterios establecidos en la polí­tica de ajustes en la periodificación del ingreso, el coste, los cobros y los pagos, en concordancia con los criterios del PGC del principio de devengo, y con el de correlación de ingresos y gastos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Sortzapen-printzipioa b) Principio de devengo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOk onartutako sortzapen-printzipioa aplikatzen da (apirilaren 28a) Se aplica el principio de devengo que es el permitido por el PGC (28 abril)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Pertsonal-gastuak sortzapen-printzipioa ezarritako kontabilizatzen al dira? 8 ¿Se contabilizan los gastos de personal aplicando el principio de devengo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak sortzapen-printzipioa ondo ezarri al duen aztertu. Analizar si la empresa aplica correctamente el principio de devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Operazioen banaketa-sistema berrikustea, enpresak sortzapen-printzipioa aplikatzen duen ikusteko. Revisión del sistema de corte de operaciones que permitan al auditor comprobar si la empresa aplica el principio de devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza