sintaxi

1
sintaxi > sintaxis (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
zeinuek ordezkatzen dute, eta hizkuntza idatziaren arauei jarraitzen die, hala nola sintaxiari eta morfosintaxiari. está representada por los signos y sigue las reglas de lenguajes escrito como sintaxis y morfosintaxis.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gaitasun linguistikoarenbarruan daude morfologia sintaxia fonetika eta semantika. La competencia lingüísticaincluye la morfología la sintaxis la fonética y semántica.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

sintaxi > sintaxis (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
WML marka-lengoaia da, XML 1.0 estandarraren baitan biltzen dena; horren ondorioz, WMLk XML 1.0ren sintaxia bete behar du. Sintaxi horren ezaugarririk garrantzitsuenak deskribatuko ditugu orain, laburki. WML es un lenguaje de marcas comprendido dentro del estándar XML 1.0, esto conlleva que WML debe cumplir con la sintaxis de XML 1.0. Vamos a describir brevemente los rasgos más importantes de esta sintaxis.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WMLren sintaxia Sintaxis de WML

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedura deitzeko, bi sintaxi desberdin ditugu: Para llamar a un procedimiento tenemos dos sintaxis distintas:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehengo ekintza bera egin dezakegu klasearen kanpoaldetik, sintaxi hau erabiliz. Podemos realizar la misma acción que anteriormente desde fuera de la clase, usando esta sintaxis.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliozkotu sintaxia (ad. Valide la sintaxis (p. ej.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Sintaxia hau du: Su sintaxis es

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Estilo bat etiketa jakin bati aplikatzeko, sintaxi hau erabiliko dugu: Para aplicar un estilo a una etiqueta concreta, usaremos la sintaxis:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gogora dezagun URL baten sintaxia hau zela: Recordemos que la sintaxis de una URL era:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nolanahi ere, hona hemen haren sintaxiari buruzko jarraibide orokor batzuk: En cualquier caso, aquí­ van unas directrices generales sobre su sintaxis:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

mail( ) instrukzioan badago sintaxi zabaldu bat, mezuaren goiburukoari informazio gehigarria gehitzeko aukera ematen diguna. Existe una sintaxis extendida de la instrucción mail( ) que nos permite añadir información adicional a la cabecera del mensaje.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak