segurtasun-neurri Bilatu segurtasun-neurri testuinguru gehiagotan

1
segurtasun-neurri > medida de seguridad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leku horiek gutxieneko segurtasun-neurriak bete behar dituzte gerta daitezkeen istripuak saihesteko. Es necesario que estos espacios cumplan las medidas de seguridad mí­nimas para prevenir posibles accidentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Alde horretatik, istripuei buruzko lege-neurriak bete behar dira, eta errespetatu istripuak gertatzen diren inguruetan eduki behar diren segurtasun-neurriei buruz arauek diotena. En este sentido, hay que cumplir las medidas legislativas sobre los accidentes, y respetar lo que la normativa dice respecto a las medidas de seguridad en los diferentes medios donde éstos se producen.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Segurtasun-neurriak erabili behar dira produktu arriskutsuak dauden armairuetan. Usar medidas de seguridad en los armarios que contengan productos peligrosos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kontsumo-sailak 2.500 jostailu erretiratu ditu segurtasun-neurriak ez betetzeagatik. Ohartarazi du pilak oso eskura daudela produktu batzuetan Consumo retira 2.500 juguetes por incumplir medidas de seguridad Alerta ante el fácil acceso a las pilas en algunos productos

Materiala: Jolasaren metodologia

segurtasun-neurri > medida de seguridad (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasun-neurri gisa, instalazio elektrikoak gasetik eta uretik urrun egon behar du. Como medida de seguridad, la instalación eléctrica debe encontrarse lejos del gas y del agua.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Segurtasun-neurriak hartu behar dira, toxikoa eta arriskutsua delako. Exige medidas de seguridad debido a su toxicidad y peligrosidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Laborategian erreaktiboekin lan egiten da, eta horiek arriskutsuak direnean horretaz jabetu behar dugu, beharrezko segurtasun-neurriak hartzeko. En el laboratorio se trabaja con reactivos y, cuando éstos son peligrosos, debemos ser conscientes de ello para tomar las medidas de seguridad adecuadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Sistema horren bidez, enpresetan segurtasun-neurriak eta osasunarekin lotutako prebentzio-neurriak har daitezke. Con este sistema es posible tomar medidas de seguridad y de prevención de la salud en las empresas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Produktu kimikoak arretaz eta beharrezko segurtasun-neurriak hartuz erabili behar dira. El uso de productos quí­micos debe realizarse prestando atención y tomando las medidas de seguridad adecuadas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

segurtasun-neurri > medida de seguridad (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori dela eta, ETOSAk bere Zigorren Barne Araudia prestatu du langileek segurtasun-neurriak betetzen ez dituzten kasuetarako, Langileen Estatutuaren 58. artikuluak (Legegintzako 1/1995 Errege Dekretua) ematen duen diziplinazko ahalmena eta Eraikuntzako Hitzarmen Kolektiboan eskaturikoa gauzatuz. Es por ello, que ETOSA, haciendo valer el poder disciplinario que otorga el artí­culo 58 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995) y lo exigido en el Convenio Colectivo de la Construcción, tipifica su Régimen Interno de Sanciones en caso de incumplimiento en la adopción de medidas de seguridad por parte de los trabajadores.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Han eraikinaren funtsezko eraikuntza-ezaugarriak jasotzen dira, baita erabili beharreko baliabideen definizio zehatza, zati bakoitza eraisteko fase guztiak, eta arriskuak saihesteko segurtasun-neurriak ere. En él se recogen sus caracterí­sticas constructivas fundamentales así­ como la definición exhaustiva de los medios a emplear, las diferentes fases para acometer el derribo de cada parte y las medidas de seguridad tendentes a evitar riesgos.

Materiala: Proiektuak

Segurtasun-neurriak Medidas de seguridad

Materiala: Proiektuak

Obran hartu beharreko banakako nahiz taldeko segurtasun-neurriei buruzko azterketa. Estudio sobre las medidas de seguridad individuales y colectivas a adoptar durante la obra.

Materiala: Proiektuak

Obra-arduradunek erantzukizun partekatua edukiko dute, obraburuarekin batera, obretan segurtasun-neurriak betetzen direla bermatzeari dagokionez (segurtasun-planetan eta arriskuen ebaluazioetan azaldutakoaren arabera). Los Encargados de la Obra deberán ser corresponsables, junto con el Jefe de Obra, de que se cumplan las medidas de seguridad (expuestas en los Planes de seguridad" target="_blank">Seguridad y Evaluaciones de Riesgos) en las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainera, SEGURTASUN PLANETAN adierazitako segurtasun-neurriak betetzen direla zaintzeko ardura izango dute (horretarako, egoki deritzeten baliabideak hornitu beharko dituzte). Y además deberán ser los responsables de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad expuestas en los PLANES DE seguridad" target="_blank">SEGURIDAD (para ello deberán habilitarán los medios que consideren adecuados para que esta vigilancia sea eficaz).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lantokietara bisitak egitea (obrak, lantoki finkoak eta abar) ezarri beharreko segurtasun-neurriak adierazteko eta neurri desegokiak aldatzeko. Realización de visitas a los centros de trabajo (obras, centros de trabajo fijos, etc.), indicando las medidas de seguridad aplicables, así­ como la modificación de aquellas que no fuesen adecuadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan