salmenta-prezio

1
salmenta-prezio > precio de venta (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Emaitzei eragiten dieten salmenta-prezioen politikak. Polí­ticas de precios de venta que afecten a los resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Ekitaldiko salgaien erosketak, salmenta-prezioan balioetsita b) Las compras de las mercaderías del ejercicio valoradas a precio de venta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-prezioa ez da kontuan hartzen biltegien baloraziorako, Emaitzen kontua lortzeko kalkulurako baizik. El precio de venta no se tiene en cuenta para la valoración de almacenes, sino para el cálculo de la obtención de la cuenta de Resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-prezioari marjina gordinaren ehuneko egokia kenduta lortzen da. Se obtiene restando del precio de venta un porcentaje apropiado del margen bruto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

salmenta-prezio > precio venta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artikuluaren inbentario-balioa (kostua) = estimatutako salmenta-prezioa merkataritzako marjina gordina Valor inventario artí­culo (coste) = precio venta esperado - margen comercial bruto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3.000 eskubide x 2,30 € = 6.900 € salmenta-prezioa 3.000 derechos x 2,30 € = 6.900 € precio venta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

salmenta-prezio > precio de venta (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atal horretan, hauek kalkulatzen dira: ustiapenaren mozkin gordina edo marjina gordina; publikoarentzako salmenta-prezio teorikoa eta benetakoa; balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ ; amaierako prezio biribildua; eta food costa. Azken hori sakonago azalduko da heziketa-ziklo honetako beste prestakuntza-modulu batzuetan. En este punto se calcula la obtención del beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio de venta al público teórico y real, el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA , el beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio" target="_blank">beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio final redondeado y el Food cost, a estudiar más profundamente en otros módulos profesionales del presente ciclo formativo.

Materiala: Ostalaritza

Salmenta-prezio biribildua. Salmenta-prezio teorikoa BEZ barne kalkulatu ondoren, zenbatekoa biribildu egiten da, beherantz edo gorantz, lortutako emaitzaren arabera. Prezioak 5 baino txikiagoak diren zentimoak (dezimalak) baditu, beherantz biribiltzen da; eta 5etik 9ra artekoak baditu, gorantz. Adibidez: 5,33 € 5,30 €-an biribiltzen da; 5,37 €, berriz, 5,40 €-an. Precio de venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio de venta teórico con IVA se procede al redondeo a la baja o al alza, teniendo en cuenta el resultado obtenido. Si el venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio" target="_blank">venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio contiene céntimos (decimales), y son inferiores a 5, se contempla un redondeo a la baja, si por el contrario los decimales son números entre 5 y 9, el redondeo aplicado es al alza. 5,33 € son 5,30 €, en cambio 5,37 € son 5,40 €.

Materiala: Ostalaritza

Koefiziente biderkatzailea eta salmenta-prezioa Coeficiente multiplicador y precio de venta

Materiala: Ostalaritza

Hornidura-kostuei, ekoizpen-kostuei eta salmenta-prezioari eutsiko zaiela bermatzen da. La seguridad de respetar los costes de provisión, los costes de producción y el precio de venta

Materiala: Ostalaritza

Anoaren kostua eta establezimenduaren mozkin gordina % 75 izan dadin ezarri beharko litzaiokeen publikoarentzako salmenta-prezioa Coste de la ración y el precio de venta al público que se debe cobrar si el beneficio bruto en el establecimiento es del 75%.

Materiala: Ostalaritza

Lehengaien kostuari eta kalitateari buruzko ezagutzak izatearen beharra eta garrantzia, salmenta-prezioarekin lotuta. La necesidad y la importancia de tener conocimientos sobre el coste y la calidad de las materias primas con respecto a su precio de venta

Materiala: Ostalaritza

Beste plater batzuen populartasun-indizea, berriz, 1 baino dezente txikiagoa da, eta, beraz, plater horiek eskaintzatik kendu edota sustatu egin beharko lirateke. Hauek dira aipatutako platerak: fruitu-entsalada arabisagarrezko ozpin-olioarekin eta anis txinatarrarekin; zainzurizko eta itsas trikuzko nahaskia; barazkiak tenpuran Romescu saltsarekin eta La Granjako babarrun handiak txirlekin. Dirudienez, plater horiek eskaera eta populartasun-indize txikia izatearen arrazoia salmenta-prezioa izan daiteke. Los platos ensalada de frutas con vinagreta de pomelo y anís estrellado, el revuelto de espárragos y erizos de mar las hortalizas en tempura con salsa Romescu y los Judiones de la Granja con almejas son platos cuyos índices de popularidad están bastante lejos de la unidad (1), por lo que habría que plantearse su eliminación o proyección. A primera vista, una de las causas de su escasa demanda y popularidad puede ser el precio de venta

Materiala: Ostalaritza

Atal horretan, hauek kalkulatzen dira: ustiapenaren mozkin gordina edo marjina gordina; publikoarentzako salmenta-prezio teorikoa eta benetakoa; balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ ; amaierako prezio biribildua; eta food costa. Azken hori sakonago azalduko da heziketa-ziklo honetako beste prestakuntza-modulu batzuetan. En este punto se calcula la obtención del beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio de venta al público teórico y real, el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA , el beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio" target="_blank">beneficio bruto o margen bruto de explotación, el precio final redondeado y el Food cost, a estudiar más profundamente en otros módulos profesionales del presente ciclo formativo.

Materiala: Ostalaritza

Salmenta-prezio biribildua. Salmenta-prezio teorikoa BEZ barne kalkulatu ondoren, zenbatekoa biribildu egiten da, beherantz edo gorantz, lortutako emaitzaren arabera. Prezioak 5 baino txikiagoak diren zentimoak (dezimalak) baditu, beherantz biribiltzen da; eta 5etik 9ra artekoak baditu, gorantz. Adibidez: 5,33 € 5,30 €-an biribiltzen da; 5,37 €, berriz, 5,40 €-an. Precio de venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio de venta teórico con IVA se procede al redondeo a la baja o al alza, teniendo en cuenta el resultado obtenido. Si el venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio" target="_blank">venta" target="_blank">venta redondeado: tras calcular el precio contiene céntimos (decimales), y son inferiores a 5, se contempla un redondeo a la baja, si por el contrario los decimales son números entre 5 y 9, el redondeo aplicado es al alza. 5,33 € son 5,30 €, en cambio 5,37 € son 5,40 €.

Materiala: Ostalaritza

Koefiziente biderkatzailea eta salmenta-prezioa Coeficiente multiplicador y precio de venta

Materiala: Ostalaritza