prebentzio-ekintza

1
prebentzio-ekintza > actuación preventiva (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Administrazio Publiko horiek ekintza-planak egin eta koordinatuko dituzte beren eskumen- eta lurralde-eremuetan, enpresen prebentzio-ekintzak gauzatzen laguntzeko, batez ere enpresa txiki eta ertainetan eta arrisku edo istripu gehien dituzten jarduera-sektoreetan, aholkularitza, informazio, prestakuntza eta laguntza teknikoaren bitartez. Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileen osasunerako arriskuak ebaluatzeko prozedurak, metodologien normalizazioa eta prebentzio-ekintzarako gidak. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzioaren arloko organo teknikoek egin beharreko prebentzioa eta aholkularitza sustatuz. Betebehar horretan barne hartzen dira laguntza eta elkarlan teknikoa, prebentzioaren inguruko informazioa, dibulgazioa, prestakuntza eta ikerketa eta, era berean, lege honetan aurreikusitako helburuak betetzearren enpresetan egiten diren prebentzio-ekintzen jarraipena. Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así­ como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

2
prebentzio-ekintza > acción preventiva (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregistroak, honetarako erabil daitezke, besteak beste: trazabilitatea formalizatzeko, eta egiaztapenen prebentzio-ekintzen eta ekintza zuzentzaileen ebidentzia emateko. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la trazabilidad para proporcionar evidencia de verificaciones acciones preventivas y acciones correctivas...

Materiala: Sistemen integrazioa

aurreko arauan prebentzio-ekintzak egin behar ziren; 2015eko bertsioak ordea, testuinguruko arriskuen ebaluazioa egitea eskatzen du, bai alde negatiboetarako, bai positiboetarako. en la norma anterior era necesario realizar acciones preventivas, sin embargo la versión 2015 solicita una evaluación de riesgos del contexto, tanto para cuestiones negativas y positivas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ekintza prebentiboak planteatzeko modu berri bat da. Se trata una nueva forma de plantear las acciones preventivas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Horrela, egiaztapenetarako ekintza prebentibo edo zuzentzaileetarako eta bestelakoetarako erabili ahal izango dira. Así, se podrán utilizar para verificaciones acciones preventivas o correctivas…

Materiala: Sistemen integrazioa

EginkizunaEnpresako Zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea prebentzio-ekintzan aurrera egiteko. FunciónColaborar con la Dirección de la empresa en el avance de la acción preventiva.

Materiala: Sistemen integrazioa

Ekintza prebentiborik ere ez da abiarazi. Igualmente, no se han abierto acciones preventivas.

Materiala: Sistemen integrazioa

Herrialde bateko prebentzio-politika orokorrak eragin handia du enpresa jakin batek prebentzio-ekintza efikaz bat egin ahal izateko dituen aukerekin. La política general de prevención de un país influye, de una manera importante, en las posibilidades de que una empresa concreta pueda efectuar una acción preventiva eficaz.

Materiala: Sistemen integrazioa

Prebentzio-ekintzako printzipioak aplikatu. Aplicar los principios de acción preventiva.

Materiala: Sistemen integrazioa

PREBENTZIO-EKINTZA EGITEKO ARDURADUNA (AUKERATUTAKO LANGILEA) IZENDATZEKO DOKUMENTUAREN EREDUA MODELO DE DOCUMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA ACCIÓN PREVENTIVA (TRABAJADOR DesIGNADO)

Materiala: Sistemen integrazioa

Enpresako zuzendaritzarekin elkarlanean aritzea, prebentzio-ekintza hobetzeko. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva

Materiala: Sistemen integrazioa