pertzepzio

1
pertzepzio > percepción (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
I Pertzepzioa estimulatzen laguntzea. I Ayudar a estimular la percepción.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur itsuek, askotan, ez dute gogorik erakusten ingurunearekin elkarreraginean aritzeko. Hasieran, ez dute esploratzeko gogorik izaten beren kabuz, defentsa-hesi bat ezartzeko joera izaten dute, eta beren mundua eskuekin irits daitezkeen lekuan amaitzen da; ez dute jarraikortasunaren pertzepziorik, eta ez dago erakartzen dituen kolorerik, ez formarik. Una de las actitudes propias de los niños ciegos es la falta de deseo de interacción con el medio, en un principio por sí­ mismos carecen del deseo de explorar, tienden a elaborar una barrera defensiva y su mundo se acaba donde no puede llegar con sus manos, perdiendo la percepción de continuidad, para ellos no existen colores ni formas que le atraigan.

Materiala: Jolasaren metodologia

1.- Pertzepzioa: 1.- Percepción:

Materiala: Komunikazio alternatiboa

3-6 urte bitartean, pertzepzio sentsorialak eta psikomotorrak irauten du; baina haurrak bere esperientziak barneratzen dituen heinean, aldi berean bi jarduera mentaletan arreta jartzeko gaitasuna agertzen da. Entre los 3 y los 6 años, la percepción sensorial y psicomotora continúa, pero a medida que el niño interioriza sus experiencias, aparece la capacidad de poner atención en dos actividades mentales a la vez.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hori guztia pertzepzioaren bidez egiten du, baina pertzepzioa ez da beti irizpide ona magnitude jarraituen arteko desberdintasunak bereizteko. Todo ello lo realiza a través de la percepción, pero esta no siempre es un buen criterio para discriminar diferencias en magnitudes continuas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adibidez, bi ontzi berdinetan likido kantitate bera jartzen badugu, haurrak zalantzarik gabe ezarriko du antzekotasuna; baina, likido horietako bat beste ontzi luzeago batera pasatzen badugu, haurrak pentsatuko du bigarren horretan likido gehiago dagoela, informazioa pertzepzioaren bidez jasotzen duelako. Si se presenta la misma cantidad de lí­quido en dos recipientes iguales, el niño no dudará en establecer la similitud, pero si se traslada uno de los lí­quidos a otro recipiente más largo, el niño pensará que hay más en este último, porque esta información la adquiere a través de la percepción.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pertzepzio sentsorialaren bidez eta objektuen ezaugarri fisikoen behaketaren eta esperimentazioaren bidez hasten da haurra eduki logiko-matematikoak lantzen. Los contenidos lógico-matemáticos se inician en el niño a través de la percepción sensorial, y la observación y experimentación de las cualidades fí­sicas de los objetos

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bere pertzepzioei eta aurkikuntzei aplikatu die haurrak eskema hori, baina, esperientzia horiei esker, aipatutako egiturak batzuetan baliagarriak ez direla jabetuko da; hortaz, ikusten duen errealitate hori argitzeko gai diren eragiketa logiko berriak aplikatu behar ditu, eta inguruko mundu objektiboaren ezagutza eratuz joan behar du. í‰l ha aplicado este esquema a sus percepciones y descubrimientos, si bien llega un momento en que sus propias experiencias le revelan que, en algunos casos, no le son válidas estas estructuras; por tanto, debe aplicar nuevas operaciones lógicas capaces de explicar la realidad observada, así­ como ir formalizando un conocimiento objetivo del mundo que lo rodea.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Pertzepzioetatik eta objektuekiko harreman zuzenetik datozen kontzeptuekin hasten da haurra, baina, errealitate horretatik abiatuta kontzeptuak bereizten ditu, abstrakzioa egiten du, eta orokor bihurtzen ditu aurrerago. El niño comienza con conceptos que proceden de las percepciones y del contacto real con los objetos, pero más adelante discrimina, abstrae y generaliza partiendo de la realidad.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Horrexegatik, kontzeptua ez da pertzepzioaren kopia, hala balitz ezin bailitzateke orokor bihurtu. Por esta razón, el concepto no es una copia directa de la percepción, ya que si fuese así­ no se podría generalizar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

pertzepzio > percepción (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jantziek gure eguneroko bizitzan esku hartzen duten kode multzo bat osatzen dute, eta zeinuak igortzen dituzte etengabe, inguruan ditugun pertsonen pertzepzioan eraginez La indumentaria integra un conjunto de códigos que intervienen en nuestra vida diaria, emitiendo de forma permanente signos que influyen en la percepción de la gente que nos rodea.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Talde objektibo batek pertsona bati buruz hartzen duen pertzepzioa itxuraren edo gorputz-hizkuntzaren ondorioz Percepción que se tiene de una persona por parte de un grupo objetivo como consecuencia de su apariencia o de su lenguaje corporal.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Talde objektibo batek pertsona bati buruz hartzen duen pertzepzioa hizkuntza idatziz edo ahoz baliatzearen ondorioz Percepción que se tiene de una persona por parte de un grupo objetivo como consecuencia del uso de la palabra oral o escrita.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Talde objektibo batek pertsona bati buruz hartzen duen pertzepzioa jarduera profesionala garatzearen ondorioz Percepción que se tiene de una persona o institución por parte de un grupo objetivo como consecuencia del desempeño de su actividad profesional

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Talde objektibo batek pertsona bati buruz hartzen duen pertzepzioa ikusmenari zuzendutako estimuluak erabiltzearen ondorioz Percepción que se tiene de una persona o institución por parte de un grupo objetivo como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al sentido de la vista

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Talde objektibo batek pertsona bati buruz hartzen duen pertzepzioa ikusmenari zuzendutako estimuluak erabiltzearen ondorioz baita aldi berean zein bereizita igorritako soinuak erabiliz ere. Percepción que se tiene de una persona o institución por parte de un grupo objetivo como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al sentido de la vista o del oído, emitidos ya sea simultáneamente o por separado.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak bezeroaren barne-analisi bat egingo du, jakiteko gure bezeroaren kolaboratzaileek zer barne-pertzepzio duten hari buruz. El asesor deberá realizar un análisis interno de su cliente con el propósito de conocer la percepción interna que de nuestro cliente tienen quienes colaboran con él.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Kalitatearen pertzepzioa berezia da bezero bakoitzarentzat. La percepción de la calidad es particular para cada cliente

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroaren gogobetetze-mailaren ebaluazioari esker, jakingo dugu zer pertzepzio duen bezeroak aholkulariak egindako lanaren garapenaren eta emaitzaren gainean. La evaluación del grado de satisfacción del cliente nos revelará la percepción del cliente sobre el desarrollo y resultado del trabajo del asesor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Bezeroaren pertzepzioaren kalitate-adierazlea Indicador de calidad de la percepción del cliente

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak