parte-hartze

1
parte-hartze > participación (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskubide osoko herritarrak diren aldetik, haurren eta nerabeen parte-hartzea bermatzea, gizarteratu daitezen eta eragiten dieten gai guztietako erabaki-prozesuetan parte har dezaten. Garantizar el ejercicio de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, como ciudadanos de pleno derecho, al objeto de favorecer su integración social y su participación en los procesos de decisión de cuanta materia les afecte.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familiak eskolan duen parte-hartzea eta konpromisoa Participación y compromiso de la familia en la escuela

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

3.3.2. Parte-hartzea, konpondu gabeko arazoa 3.3.2. La participación, una asignatura pendiente

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

3.3.3. Parte-hartzearen esperientzia hezitzaileak 3.3.3. Experiencias educativas de participación

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Botere publikoek bermatzen dute guztien hezkuntza-eskubidea; horretarako, irakaskuntzaren programazio orokorraz baliatuko dira, dagokien sektore guztien benetako parte-hartzearekin eta ikastetxeak sortuz". Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes."

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

III. titulua irakasleen zereginari buruzkoa da; IV. titulua, irakaskuntza-zentroei, haien tipologiari eta haien araubide juridikoari buruzkoa; V. titulua, zentroen parte-hartzeari, autonomiari eta gobernuari buruzkoa; VI. titulua, hezkuntza-sistemaren ebaluazioari buruzkoa; VII. titulua, hezkuntza-sistemaren ikuskapenari buruzkoa; eta VIII. tituluak lege honen helburuak betetzeko ematen diren baliabide ekonomikoak eta hezkuntzako gastu publi El Tí­tulo III se refiere al papel del profesorado; el Tí­tulo IV sobre los centros docentes, su tipología y su régimen jurí­dico; el Tí­tulo V a la participación, autonomía y gobierno de los centros; el Tí­tulo VI a la evaluación del sistema educativo; el Tí­tulo VII a la inspección del sistema educativo y

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

3.3. Familiak eskolan duen parte-hartzea eta konpromisoa 3.3. Participación y compromiso de la familia en la escuela

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Espainiako Konstituzioan jasota dago gurasoek, beren usteen arabera, seme-alabentzako eskola hautatzean duten parte-hartzea, eta hezkuntza-zentroetan duten eguneroko parte-hartzea. La Constitución española ya se refiere a la participación de los padres y madres en la elección de centro escolar para sus hijos, según sus convicciones, y a la participación cotidiana en los centros educativos.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Hezkuntza-komunitateak zentroan duen parte-hartzeari buruzko guztia arautzen du LOEk. La LOE regula todo lo concerniente a la participación de la comunidad educativa en el centro.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Hitzaurrean jartzen duenez, "Legeak herritar autonomoak, askeak, arduratsuak eta konprometituak prestatzeko oinarrizko baliotzat hartzen du parte-hartzea. Hori dela-eta, V. tituluak ezartzen duenez, hezkuntza-komunitateak ikastetxeen antolamenduan, gobernuan, funtzionamenduan eta ebaluazioan parte-hartzea izango duela bermatuko dute hezkuntza-administrazioek". En su Preámbulo concibe "la participación como un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos y, por ello, las Administraciones educativas garantizarán la participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros educativos".

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz