ordainketa-gutun

1
ordainketa-gutun > carta de pago (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kalkulu fiskalen zirkuituan, inprimaki fiskalen eta ordainketa-gutunen aurkezpenean, zergen likidazioan, ordainketen onarpenean eta kontabilizazioan lan egiten duten pertsonen artean funtzioak bereizi. Segregación de funciones entre las personas que intervienen en el circuito de cálculos fiscales, presentación de los impresos fiscales y cartas de pago, liquidación de impuestos, aprobación de pago y contabilización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Ordainketa-gutunen azterketa" target="_blank">azterketa a) Análisis de las cartas de pago

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak edo Zerga Agentziak zigilatutako ordainketa-gutunak egiaztatzea, honako hau egiaztatzeko: ea data ezarritako epearen barruan dagoen, zenbatekoa eta likidazioa. Comprobación de las cartas de pago, selladas por la entidad financiera o por la Agencia Tributaria para verificar: la fecha si está dentro del plazo establecido, el importe y su liquidación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Kontabilitatearen arabera BEZari atxikitako operazio guztiak ordainketa-gutunen araberako oinarri guztiak = DESBERDINTASUNAK ikusitako desberdintasun guztien azalpen zehatza (kontzeptuak eta zenbatekoak) + ikusi gabeko desberdintasuna = Total operaciones sujetas al IVA según contabilidad - Total bases según cartas de pago = DIFERENCIAS Explicación detallada de las diferencias localizadas (conceptos e importes) + diferencia no localizada

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pago" target="_blank">pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza