ondare garbi

1
ondare garbi > patrimonio neto (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
ONDARE GARBIKO ALDAKETEN EGOERA (ECPN) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondare garbiko aldaketen egoerak honako hau biltzen du: Galdu-irabazien Kontuko saldoa, kontabilitate-irizpideak aldatzeagatiko aldaketak, erroreen zuzenketak eta beste doikuntza batzuk, eta baloreen aldaketak, baita ondare garbira zuzenean egotzi behar diren arrazoizko irizpideetatik eratorritakoak ere. El Estado de cambios en el patrimonio neto comprende el saldo de la Cuenta Pérdidas y Ganancias, las variaciones por los cambios en criterios contables, las correcciones de errores y otros ajustes y variaciones de valor, incluidos los derivados del criterio razonable que deban imputarse directamente al patrimonio neto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondare garbian, kapitala gutxituz En el patrimonio neto, disminuyendo el capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzea eta ondare garbiko aldaketen egoera laburtua egiten duten enpresek ez dute kudeaketa-txostena egin beharrik izango. Las empresas que formulen Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktiboa, Pasiboa eta Ondare Garbia Activo, Pasivo y Patrimonio neto

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Balantzea eta Ondare Garbiko aldaketen Egoera laburtua egiten dutenak a) Formulen Balance y Estado de cambios en el Patrimonio Neto abreviados

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiko aldaketen egoera, efektibo-fluxuen egoera, memoria Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el, patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ONDARE GARBIKO ALDAKETEN EGOERA Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Materiala: Kontu-ikuskaritza

f) Zer saldo du ondare garbiak 2006-01-31n? f) ¿Cuál es el saldo del patrimonio neto al 31-1-2006?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Balantzea, Ondare Garbiko Aldaketen Egoera eta Efektibo Fluxuen Egoera b) El Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado Efectivo de Flujos

Materiala: Kontu-ikuskaritza