motor elektriko Bilatu motor elektriko testuinguru gehiagotan

1
motor elektriko > motor eléctrico (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurkitu Interneten (edo lehenago deskargatutako dokumentuetan) motor elektrikoen abiarazteari dagozkion Behe Tentsioko Arautegi Elektroteknikoaren jarraibideak. Localiza en internet (o en los documentos anteriormente descargados) las Instrucciones de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que estén relacionadas con el arranque de motores eléctricos.

Materiala: Automatismoak

Bilatu eta deskargatu motor elektrikoen gutxienez hiru fabrikatzaileren katalogoak. Busca y descarga al menos tres catálogos de motores eléctricos de diferentes fabricantes.

Materiala: Automatismoak

Aurkitu itzazu motor elektrikoak eskuz abiarazteko potentziako etengailu eta kommutagailuen fabrikatzaile batzuen zenbait katalogo. Localiza catálogos de diferentes fabricantes de interruptores y conmutadores de potencia destinados al arranque de motores eléctricos de forma manual.

Materiala: Automatismoak

Zer gertatzen da motor elektriko bat abiatzeko unean? ¿Qué se produce en el momento del arranque de un motor eléctrico?

Materiala: Automatismoak

Jakingo duzu zer parte dituen motor elektriko batek. Conocerás cuáles son las partes de un motor eléctrico.

Materiala: Automatismoak

Egingo dituzu, eta egiaztatuko dituzu, motor elektrikoak eskuz abiarazteko zenbait zirkuitu elektriko. Construirás, y comprobarás, diferentes circuitos eléctricos para el arranque manual de motores eléctricos.

Materiala: Automatismoak

Industrian makinek egiten dituzten mugimendu gehienak —era guztietako atazetan, hala nola objektuak mugitzea, paketatzea, ateak ixtea, materialak igotzea eta jaistea, likidoak inarrostea, etab.— motor elektriko bidez egiten dira. La gran mayoría de los movimientos que realizan las máquinas en la industria, para tareas tan dispares como desplazar objetos, empaquetar, cerrar puertas, subir y bajar materiales, agitar lí­quidos, etc., se realizan mediante motores eléctricos.

Materiala: Automatismoak

Motor elektrikoa Motor eléctrico

Materiala: Automatismoak

Motor elektriko akoplamendu mekanikoduna. Motor eléctrico con acoplamiento mecánico.

Materiala: Automatismoak

Motor elektrikoen funtzionamendua eta abiaraztea, eskuarki, automatismo elektrikoen sistemek kudeatzen dituzte. Generalmente el funcionamiento y arranque de los motores eléctricos suele estar gestionado por sistemas de automatismos eléctricos.

Materiala: Automatismoak

motor elektriko > motor eléctrico (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motor elektrikoetarako. Motores eléctricos.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrolaErosotasun- eta segurtasun-sistemak

Adibidez, aire-konpresoreek mugimendua eta indarra transmititzeko sistema bat eduki ohi dute, uhal koskadun edo trapezoidal bidezkoa, motor elektrikotik konpresorearen edo haren haizagailuaren gorputzeraino. Por ejemplo, los compresores de aire suelen tener un sistema de transmisión de movimiento y fuerza, por correa dentada o trapezoidal, desde el motor eléctrico hasta el cuerpo del compresor y/o su ventilador.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

- Motor elektrikoaren harilketaren erresistentzia. - Resistencia del bobinado del motor eléctrico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Matxuratuta badago, motor elektrikoa ordeztu egiten da, ezin delako konpondu. El motor eléctrico se sustituye en caso de avería ya que no tiene reparación

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Eragilearen motor elektrikoa matxuratuta dagoelako. c) Avería en el motor eléctrico del soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eskema elektrikoari jarraiki, egiazta ezazu aginte-kommutadorea, fusiblea, erresistentzia-kaxa edo erreostatoa edo elikatu motor elektrikoa zuzenean. Siguiendo el esquema eléctrico, verifica el conmutador de mando, fusible, caja de resistencias o reostato o alimenta el motor eléctrico directamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motor elektrikoaren finkagailua Sujeción del motor eléctrico

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motor elektrikora, kopilotuaren eskularru-kaxaren azpialdetik edo motorraren eta haizetakoaren (ur-kutxaren) artean dagoen tartetik iritsi ahal izaten da. Se suele acceder al motor eléctrico por debajo de la guantera del acompañante o por el hueco entre el motor y el parabrisas (caja de aguas).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nolanahi ere, plastikozko turbina batek osatzen du, eta turbina horrek motor elektriko baten ekintza bidez biratzen du. Motor horri tresna-mahai batek agintzen dio. De cualquier modo, está formado por una turbina de plástico que gira por la acción de un motor eléctrico comandado desde el cuadro de instrumentos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bateriak elikatzen ditu motor elektrikoak, errele baten bitartez. a) Los motores eléctricos son alimentados por la batería a través de un relé.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

motor elektriko > motor eléctrico (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekipamendua motor elektriko batek osatzen du, motor horretatik ardatz bat ateratzen da alde banatatik, eta mutur horietan daude zorroztarriak El equipo está compuesto por un motor eléctrico del que sale un eje por cada extremo en ellos van dispuestas las muelas

Materiala: Sistemen integrazioa

Zinten bi motor elektrikoen tenperatura-kontrola egin nahi da, sentsore analogikoak baliatuz. Desea realizarse el control de temperatura de los dos motores eléctricos de las cintas mediante sensores analógicos.

Materiala: Sistemen integrazioa

Prozesuan zuzeneko ekintza fisikoa egiten duen elementua adibidez, motor elektrikoak, zilindroak etab. Elemento que realiza la acción física directa sobre el proceso como motores eléctricos, cilindros etc.

Materiala: Sistemen integrazioa

Sarritan, ezin da zuzeneko konexioa egon prozesuan ekintza fisikoa egiten duen elementu teknologikoaren (adibidez, motor elektrikoak, zilindro pneumatikoak eta hidraulikoak eta abar) eta PLC edo kontrolagailuak igorritako aginduaren artean A menudo, entre el elemento tecnológico que realiza la acción física en el proceso (como, por ejemplo, motores eléctricos, cilindros neumáticos e hidráulicos, etc.) y la orden de mando emitida por el PLC o controlador no puede haber una conexión directa.

Materiala: Sistemen integrazioa

Eragingailuak prozesuan zuzeneko ekintza fisikoa egiten duten elementuak dira: motor elektrikoak, zilindroak etab. Los actuadores son los elementos que realizan la acción física directa sobre el proceso como motores eléctricos, cilindros etc.

Materiala: Sistemen integrazioa

Makina batean nolabaiteko kontrola behar duen motor elektriko bat dagoenean, maiztasun-erregulagailuak ere egoten dira: haizagailuak ponpa hidraulikoak, konpresoreak errotak, zinta garraiatzaileak, jasogailuak estrusio-makinak, prentsa mekanikoak, harilkatzeko makinak ijezkailuak, makina jasotzaileak kate edo uhal bidezko transmisioak transferorgak, etab. Allí donde haya una máquina con un motor eléctrico que requiera cierto control habrá también un variador de frecuencia ventiladores bombas hidráulicas, compresores molinos, cintas transportadoras, elevadores extrusoras, prensas mecánicas bobinadoras, trenes laminadores, maquinaria de elevación, transmisiones por cadena o correa carrostransfer,etc.

Materiala: Sistemen integrazioa

Motor elektrikoak Motores eléctricos

Materiala: Sistemen integrazioa

Motor elektrikoa Motor eléctrico

Materiala: Sistemen integrazioa

6.2 irudia Motor elektrikoaren oinarriak Figura 6.2 Fundamentos del motor eléctrico.

Materiala: Sistemen integrazioa

Esate baterako, ponpak eskaintzen dituzte motor elektrikoaren kontrolagailuarekin batera, edo eragingailu hidrauliko linealak posizio-kontrolarekin. Por ejemplo, conjuntos de bomba con controlador de su motor eléctrico o actuadores hidráulicos lineales con control de posición

Materiala: Sistemen integrazioa

motor elektriko > motor eléctrico (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Magnetismoa egoten da automobiletan; zehazki, erreleetan motor elektrikoetan, alternadorean erreleetan motor" target="_blank">abiatze-erreleetan motorrean kaptadore induktiboetan eta abarretan. Hurrengo ataletan aztertuko ditugu elementu horiek. El magnetismo está presente en el automóvil en los relés, en los motores eléctricos, en el alternador en el motor de arranque en los captadores inductivos, etc. En próximos apartados estudiaremos estos elementos.

Materiala: Ostalaritza

Motor elektrikoa. Motor eléctrico.

Materiala: Ostalaritza

Bira hori motor elektrikotik motor termikoaren birabarkira transmititzen du, inertzia-bolantean eraginez. Su misión es transmitir el giro desde el motor eléctrico hasta el cigüeñal del es transmitir el giro desde el motor" target="_blank">es transmitir el giro desde el motor térmico actuando sobre el volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

Errelearen eginkizuna betetzen du, bateriaren zirkuitu elektrikoa motor elektrikora itxita. Actúa de relé cerrando el circuito directo de batería a motor eléctrico.

Materiala: Ostalaritza

Pizteko giltza edo sakagailua askatzen dugunean, kontaktoreko burdinazko nukleoa pausagune-posiziora itzultzen da; orduan, motor elektrikoa elikatzen duen zirkuitua irekitzen da eta pinoia inertzia-bolantetik bereizten da. Cuando soltamos la llave de contacto o el pulsador el núcleo de hierro del contactor vuelve a su posición de reposo abriendo el circuito que alimenta el motor eléctrico y separando el piñón del volante de inercia

Materiala: Ostalaritza

b)Hona hemen abiatze-motorraren zatiak: pinoia motor elektrikoa eta automatikoa. b)Las partes que constituyen un motor de arranque son el piñón, el motor eléctrico y el automático.

Materiala: Ostalaritza

Palanka mugitzean, motor elektriko bat aktibatzen da; motor horrek bira bat sortzen du eta, bira hori, palanka-sistema baten bitartez, errasketen mugimendu alternatiboa bihurtzen da. Al hacerlo se activa un motor eléctrico, que produce un giro que, a través de un sistema de palancas se transforma en el movimiento alternativo de las rasquetas

Materiala: Ostalaritza

Karkasa eta motor elektrikoa. Carcasa y motor eléctrico.

Materiala: Ostalaritza

Motor elektrikoak. Motores eléctricos.

Materiala: Ostalaritza

Harrapatzearen aurkako babesa motor elektrikoaren biratze-abiadura detektatzen du eta abiadura hori nabarmen murrizten bada, zirkuitu elektrikoa eten egiten du. Protección contra el aprisionamiento: detecta la velocidad de giro del motor eléctrico y si esta se reduce considerablemente interrumpe el circuito eléctrico.

Materiala: Ostalaritza

motor elektriko > motor eléctrico (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motoponpa finko zein mugikorren bidez, motor elektrikoek edo, ezohiko kasuetan, barne-errekuntzako motorrek eraginda. Instalazio txikietan eskuz ere eragin daitezke. Instalazio mugikorrak ezohikoak dira. Motoponpa aukeratzean, beharrezko presioa eta emaria hartu behar ditugu kontuan. En grupos moto-bomba estacionarios o móviles, accionados con motores eléctricos, en casos excepcionales con motor de combustión interna. Pequeñas instalaciones tambien con accionamiento manual. Las instalaciones móviles son excepcionales. Grupo motobomba a elección según presión y caudal necesario.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

AITZINAMENDUAREN MUGA, MAKINAREN MOTOR ELEKTRIKOAK DUEN POTENTZIAREN ARABERA. LIMITACIÓN DEL AVANCE s/POTENCIA DEL MOTOR ELí‰CTRICO DE LA MíQUINA.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konpresore finko zein mugikorren bidez, motor elektrikoek edo barne-errekuntzako motorrek eraginda. Konpresore-sistema aukeratzeko,behar dugun presioa eta emaria hartu behar ditugu kontuan. Edonon dugu aire kantitate mugagabea konprimitzeko. Por medio de compresores estacionarios o móviles, accionados con motores eléctricos o motores de combustión interna. Sistema de compresores a elegir según la presión y el caudal necesario. En todas partes existe aire en cantidades ilimitadas para su compresión.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Motor elektrikoetarako. Motores eléctricos.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrolaErosotasun- eta segurtasun-sistemak

Gainera, material beretik bi pieza atera daitezke aldi berean, horietako bat bestearen barnekoa, motor elektrikoen estatoreetarako txapen kasuan bezala. Se pueden también sacar del mismo material dos piezas al mismo tiempo, una interior a otra, como en el caso de chapas para estatores de motores eléctricos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Guztiz automatizatuta daude, eta goiko arrabola motor elektrikoen bitartez igo eta jaitsi daiteke (prentsa-torlojuen bitartez); goiko arrabolaren egoeraren kontrol iraunkorra ere automatizatua da. Están totalmente automatizados, pudiendo subir y bajar, -mediante husillos de prensa- el rodillo superior a través de motores eléctricos, así­ como el control permanente de la situación de éste.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Motor pneumatikoak eta hidraulikoak, bai birakariak izan, bai higidura linealekoak izan, nahiz eta aplikatzeko esparru gero eta handiagoa duten, maniobra-eragiketetarako erabiltzen dira, eta potentzia-osagai gisa hainbat motatako motor elektrikoak erabiltzen dira (ia horiek baino ez). Los motores neumáticos e hidráulicos, ya sean rotativos o de movimiento lineal, aunque tienen un campo de aplicación cada vez mayor se destinan a operaciones de maniobra, utilizándose sólo -prácticamente- motores eléctricos de variados tipos como componentes de potencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Motor elektrikoak Motores eléctricos

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hainbat motatako motor elektrikoak izaten dira, eta mekanizazioak gauzatzeko behar den energia ematen dute, bai formari dagokionez, bai kantitateari dagokionez. Suelen ser motores eléctricos de distintos tipos encargados de proporcionar, en forma y cantidad, la energía necesaria para la ejecución de los distintos mecanizados.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Motor elektrikoa. Motor eléctrico.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea