marjinazio Bilatu marjinazio testuinguru gehiagotan

1
marjinazio > marginación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Marjinaziotzat har daiteke "erdigunetik aldendutako edozein egoera indibidual edo kolektibo. Erdigune hori botere, aberastasun edo aukeren erabileraren ingurukoa izan daiteke". La marginación se puede considerar como "cualquier situación individual o colectiva definida por estar alejada del centro, sea éste de poder, riqueza o uso de posibilidades".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, ekintza horiek egiten dituzten amak marjinazio-egoeran, legez kanpo, miserian eta abar egon ohi dira. Generalmente las madres que optan por estas actuaciones se encuentran en situaciones de marginación, ilegalidad, miseria, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etorkin adingabeentzako laguntza-baliabideak sortzea oso garrantzitsua da, nerabeentzat bereziki; izan ere, adingabeen baldintzak (adina, asegabeko beharrak eta abar) direla eta, marjinazioaren sareetan erortzeko arriskuan jartzen dira. Es muy importante la creación de recursos de atención a menores inmigrantes, especialmente adolescentes, ya que sus propias condiciones (edad, necesidades insatisfechas, etc.) los ponen en peligro de caer en las redes de marginación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bestalde, aldaketak ari dira gertatzen bizi-zikloaren faseetan (nerabezaroa luzatzea, erretirodunak ugaritzea eta abar); marjinazio-egoerak, tratu txarren kasuak edo gehiegikeriak; migrazio-fenomenoak; medikuen aurrerapenei esker bizitza-itxaropena luzatzea, eta, horri esker, zenbait pertsonak bizirik irautea (garaia baino lehenagoko jaiotzak, gaixotasun kronikoak, adin oso handiak eta abar). Por otro lado se están produciendo variaciones en las fases del ciclo vital (la prolongación de la adolescencia, el aumento de personas jubiladas, etc.); las situaciones de marginación, maltrato o abuso; el fenómeno migratorio; el aumento de la esperanza de vida gracias a los avances médicos que permiten que ciertas personas puedan sobrevivir (nacimientos prematuros, enfermedades crónicas, edades muy avanzadas, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horretarako, eta egile berberarekin jarraituz, marjinazio-prozesuak ulertzeko eta horietan parte hartzeko, marjinazioaren hiru mailak ezagutu behar dira: Para ello, y siguiendo con el mismo autor, para comprender e intervenir en los procesos de marginación, hay que conocer sus tres dimensiones:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Desberdintasun psikosoziala (marjinazio subjektiboa); komunikatzeko, jarrera arloko, harremanetarako, errealitatea ezagutzeko eta abarretarako baliabideen gabezia nabarmentzen da. Desigualdad psicosocial (marginación subjetiva), donde destaca la falta de recursos comunicativos, conductuales, de relación, de conocimiento de la realidad, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-zerbitzuak marjinazio-prozesuak saihestera eta gainditzera zuzenduta daude. Los servicios sociales están orientados a la prevención y superación de los procesos de marginación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(1) Beraz, komunitatearen gizarte-zerbitzuen helburua marjinazioa prebenitzea eta gainditzea da. (1) Por lo tanto, el objetivo de los servicios sociales comunitarios es la prevención y superación de la marginación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-zerbitzuen sistema publikoa marjinazio-prozesuak saihesteko eta gainditzeko beharrezko baliabideen sustapenean oinarritzen da. El sistema público de servicios sociales se orienta a la promoción de los medios necesarios para la prevención y superación de los procesos de marginación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hau da gizarte-zerbitzuen helburuetako bat: marjinazioa prebenitzea eta gainditzea, berdintasun sozialaren alde, eta "horren helburua bizi-baldintza hobeak lortzea izango da, banakoak eta osatzen diren taldeak guztiz garatzeko. Horretarako, arreta bateratua eta balioaniztuna eskainiko da" (Andaluziako gizarte-zerbitzuen apirilaren 4ko 2/88 Legea). Uno de los objetivos de los servicios sociales es la prevención y superación de la marginación en pro de la igualdad social, "siendo su finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en que se integran, mediante una atención integrada y polivalente" (Ley 2/88, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea