likidazio

1
likidazio > liquidación (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
14.- BEZaren likidazioa: 14.- Liquidación del IVA:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasun Publikoa BEZagatik zordun denean (4700), kobratzen ez den eskubidea sortzen da, eta eskubide hori hurrengo likidazioetan konpentsatzen da. H.P. deudor por IVA (4700), supone un derecho que no cobramos, sino compensamos en posteriores liquidaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasunarekiko obligazioa hiru hilean behin betetzen da, likidazioarekin. La obligación para con Hacienda se cumplimenta cada tres meses, con la liquidación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Demagun likidazio batean emaitza negatiboa dugula, hau da, Ogasun Publikoa zordun dela BEZagatik. Kasu horretan, Ogasunak ez du BEZa itzultzen, eta hurrengo likidazioetan kentzeko aukera eskaintzen du. Supongamos que en una de ellas obtenemos un resultado negativo, es decir, H.P. Deudor por IVA, en cuyo caso Hacienda no procede a la devolución del IVA, sino que da la opción de deducirlo en posteriores liquidaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Nominaren likidazioa Liquidación nómina

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3.- Egun horretan bertan, Gizarte Segurantzaren likidazioa aurkeztu dugu bankuan ordaintzeko: 420,71 euro. 3.- El mismo día presentamos la liquidación de la Seguridad Social para su pago en el Banco 420,71 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kalkulu fiskalen zirkuituan, inprimaki fiskalen eta ordainketa-gutunen aurkezpenean, zergen likidazioan, ordainketen onarpenean eta kontabilizazioan lan egiten duten pertsonen artean funtzioak bereizi. Segregación de funciones entre las personas que intervienen en el circuito de cálculos fiscales, presentación de los impresos fiscales y cartas de pago, liquidación de impuestos, aprobación de pago y contabilización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egin ezazu likidazioa, eta, positiboa bada, egin ezazu ordainketa kontu korrontearen bidez. Realiza la liquidación, y en caso de resultar positiva realiza el pago por c/c.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

16.- BEZaren likidazioa. 16.- Liquidación del IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1. Diru-ordainsariaren atxikipenak zuzenak al dira, eta egindako likidazioekin bat al datoz? 1 ¿Las retenciones sobre retribuciones dinerarias son correctas y coinciden con las liquidaciones practicadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza