lanaldi

1
lanaldi > jornada de trabajo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
"f) Lanaldian egin beharreko jaio aurretiko azterketak eta erditzeko prestatze-teknikak egiteko behar den denboraz". "f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo".

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Haurdun dauden langileek eskubidea izango dute lanetik irteteko, ordainsaria jasotzeko eskubidearekin, jaiotza aurretiko azterketak egiteko eta erditzea prestatzeko teknikak ikasteko, aldez aurretik enpresaburuari jakinarazita eta lanaldian egiteko beharra justifikatuta. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo" target="_blank">trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aurreko ataleko prestakuntza, ahal izanez gero, lanaldian emango da edo, hori ezinezkoa bada, beste ordu batzuetan, baina ematen den denbora lanaldiari kenduta. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria