lan-jarduera Bilatu lan-jarduera testuinguru gehiagotan

1
lan-jarduera > actividad laboral (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileari bere lan-jardueraren ondorioz egindako gastuengatik ematen zaizkion ordain ekonomikoak dira. Son compensaciones económicas por los gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lan-jardueratik eratorritako lan-istripu edo erantzukizun zibileko aseguruengatik ordaindutakoak hortik kanpo geratzen dira. Se exceptúan las de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil derivada de la actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

f) Lan-jardueratik eratorritako lan-istripu edo erantzukizun zibileko aseguru kontratuen ondorioz enpresak ordaintzen dituen primak edo kuotak. f) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contratos de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil derivada de la actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

(10) Langileak bere lan-jardueraren ondorioz egindako gastuengatik enpresak ordaindutako konpentsazio ekonomikoak ere jaso beharko dira. (10) Se harán constar las compensaciones económicas abonadas por la empresa por los gastos realizados por el trabajador como consecuencia de su actividad laboral.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Etxean lan egiten duen langileak, horrenbestez, egiten dituen lan-jardueren gaineko kontrola eramateko dokumentu bat eduki beharko du, eta han, besteak beste, soldata finkatzeko adostutako tarifek agertu behar dute. El trabajador a domicilio debe disponer de un documento de control de la actividad laboral que realice, en el que deben consignarse, entre otros aspectos, las tarifas acordadas para la fijación del salario.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza