kontaketa

1
kontaketa > relato (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurra protagonista sentitzen da eta, giroa lasaia eta hurbilekoa izan ohi denez, makina bat kontaketa bizi ditzake. El niño se siente protagonista, y este clima distendido y próximo le permite pervivir un sinfí­n de relatos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Kontaketa, kanta eta esaera horiek asko erabiltzen dira haurrekin, eta bi helburu dituzte: Estos relatos, cantares, decires, muy utilizados en el mundo infantil, tienen una doble finalidad:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurrak jolas egin behar du errealitatetik ihes egiteko eta, era berean, osagai miragarriak emango dizkion kontaketak entzuteko beharra du, helburu bera lortzeko. Del mismo modo que el niño necesita el juego como forma de escapatoria, también necesita oí­r relatos que le proporcionen elementos maravillosos y lo ayuden a escapar de lo real.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

kontaketa > relato (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori dela eta, bineta-jauzi bakoitzean denbora-elipsi txiki bat dago, hots, kontaketa ulertzeko modua galarazten ez duten eta kentzen diren bitarteko uneak. Por eso, en cada salto de viñetas hay una pequeña elipsis de tiempo, es decir, momentos intermedios que se omiten sin alterar la comprensión del relato.

Materiala: Irudia

Orain binetek narrazio serieak osatzeko elkarren arten bideratzen dituzten mekanismoak aztertuko ditugu, hots, kontaketa osatzen duten bineten multzoa. Ahora vamos a analizar los mecanismos que articulan las viñetas entre sí­ para conformar series narrativas, esto es, el conjunto de viñetas que forman el relato.

Materiala: Irudia

Baldin eta bineta gutxieneko esanahi unitatea bada, binetak kontaketa eraikitzeko elkarrekin nola artikulatzen diren ezagutu behar da. Si la viñeta es la unidad mí­nima de significado, es preciso conocer como se articulan unas con otras para construir el relato.

Materiala: Irudia

Hori dela eta, bineta-jauzi bakoitzean denbora-elipsiak izaten dira, hots, kontaketa ulertzeko modua galarazten ez duten eta kentzen diren bitarteko uneak. Por eso, en cada salto de viñetas suele haber elipsis de tiempo, es decir, momentos intermedios que se omiten sin alterar la comprensión del relato.

Materiala: Irudia

2
kontaketa > arqueo (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Kutxako kontaketaren gaineko arauak izan behar dira, eta barne-ikuskariek ezusteko kontrolak egin behar dituzte. - Deberán existir unas normas sobre el arqueo de caja y se realizarán controles por sorpresa por los auditores internos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Enpresak egunero kutxako kontaketak egiteak d) La empresa realiza arqueos de caja diariamente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kutxako kontaketak b) Bankuko zirkularizazioa a) Los arqueos de caja b) La circularización bancaria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kutxako kontaketa Arqueo de caja

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Kutxaren kontaketa. 2 Arqueo de caja.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kutxaren kontaketan diru-existentziak 10.000 € baino gehiagokoak direla ikusi da, eta kontabilitateko saldoa 9.800 €-koa. a) En un arqueo de caja se observa que las existencias de dinero ascienden a 10.000 € mientras que el saldo contable es de 9.800 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontaketarekin ados Kutxazainaren sinadura: Conforme con el arqueo Firma cajero:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak, arlo hori aztertzean, oinarrizko tresna hauek beharko ditu: kutxaren kontaketa eta finantza-erakundeekin zuzenean saldoak baieztatzea. Horretarako, ziklo honi jarraituko dio: Los instrumentos básicos para el auditor al examinar esta área son el arqueo de caja y la confirmación directa con entidades financieras de los saldos, mediante el siguiente ciclo:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kutxaren kontaketa edo zenbatze fisikoa eta tenporalizazioa. Arqueo o recuento fí­sico de caja y su temporalización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontaketa ezin bada ikuskariaren aurrean egin, hark kutxazainak sinatutako egiaztagiri bat jaso beharko du, kutxako funtsen existentziaren berri ematen duena. Si no se puede efectuar el arqueo en presencia del auditor, éste debe obtener una certificación firmada por el cajero sobre la existencia de los fondos de caja.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
kontaketa > contaje (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontaketa-ahalmen handiko kontagailuak. Contadores de elevada capacidad de contaje.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Eta kontaketa inhibitzeko? ¿Y para inhibir el contaje?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Kontagailu bat baino gehiago kaskadan konektatzeko balio dute irteera horiek, eta, hala, ZI bakar batek ematen duen kontaketa-ahalmena areagotzeko. Estas salidas sirven para conectar varios contadores en cascada y aumentar así­ la capacidad de contaje que proporciona un solo CI.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Goranzko kontaketa hautatuta dagoenean, 10 zenbakia deskodetu behar da, eta, balio horrekin, kontaketa zeroan jarri CLEAR sarrera asinkronoaren bitartez. Cuando está seleccionada la operación de contaje ascendente, se debe decodificar el número 10 y con este valor resetear le cuenta mediante la entrada así­ncrona CLEAR.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Beheranzko kontaketa hautatuta dagoenean, 15 zenbakia deskodetu behar da, eta, balio horrekin, 9 datu paraleloa kargatu (A, B, C eta D sarreretan prestatuta dagoena) LOAD sarrera asinkronoaren bitartez. Cuando está seleccionada la operación de contaje descendente, se debe decodificar el número 15 y con este valor cargar el dato paralelo 9 (ya preparado en las entradas A, B, C y D) mediante la entrada así­ncrona LOAD.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Kontagailua zirkuitu sekuentzial bat da, sarrera bat (kontaketa-pultsuak jasotzen dituena) eta zenbait irteera (biegonkorrak adina) dituena; kontagailuaren kontaketa-ahalmenaren araberakoa da irteera kopurua. Un contador es un circuito secuencial con una entrada que recibe los impulsos de contaje y varias salidas, tantas como biestables (su número depende de la capacidad de contaje del contador).

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Gainerako biegonkorrek beste biegonkor baten edo batzuen irteerako seinalea jasotzen dute sarrera horretan, zenbait ezaugarriren arabera: kontaketa-kodea, kontaketa-noranzkoa... Los demás biestables reciben en dicha entrada, la señal de salida de otro u otros biestables, dependerá del código de contaje, del sentido de la cuenta...

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Kontagailu batek egoera aldatzeko kontaketa-pultsu bat jasotzen duenean, egoera aldatzen duen biegonkor bakarra lehenengoa da, hark jaso baitu seinale hori; gainerakoek zain egon behar dute, harik eta seinalea, biegonkorrez biegonkor transmitituz, azkenekora iristen den arte. Cuando un contador recibe un impulso de contaje para cambiar de estado, el único biestable que lo hace es el primero por recibir dicha señal, los demás tienen que esperar a que la señal se vaya transmitiendo biestable a biestable hasta llegar al último.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Kontagailu sinkronoa, ez duelako tarteko egoera kaltegarririk izaten eta azkarrago egin dezakeelako kontaketa. El contador sí­ncrono, ya que no presenta estados intermedios indeseables y puede trabajar a mayor velocidad de contaje.

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak

Nola bikoiztu daiteke kontagailu honen kontaketa-ahalmena? ¿Cómo se puede duplicar la capacidad de contaje de este contador?

Materiala: Elektronika digitaleko praktika gidatuak