kenkari

1
kenkari > deducción (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Zenbateko osoa ken kenkariak c) El importe í­ntegro menos las deducciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pizgarri fiskalengatiko kenkariak = 500 Deducciones por incentivos fiscales = 500

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kenkariak: Deducciones:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak kalkulu hau egin du: Zerga gordina = Kontabilitate-emaitza x Karga-tasa = 100.000x%30 = 30.000 € Zerga sortua (630 kontua) = Zerga gordina Kenkariak = 30.000 - 5.000 = 25.000 € La empresa ha realizado el siguiente cálculo : Impuesto bruto = Resultado contable x Tipo de gravamen = 100.000x30% = 30.000 € Impuesto devengado (cuenta 630) = Impuesto bruto - Deducciones = 30.000 - 5.000 = 25.000 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kenkariak 500 - Deducciones 500

Materiala: Kontu-ikuskaritza

partida horietarako kontingentziak kalkulatuta), pizgarri fiskalak, kenkariak eta hobariak, konturako ordainketak. calculando las contingencias para dichas partidas), incentivos fiscales, deducciones y bonificaciones, pagos a cuenta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Programa egin, eta gastuen, nominen, erosketen eta salmenten gaineko proba adierazgarriak hautatu, kontzeptu fiskalak, aitortutako zerga-oinarriak, zergen tasak, egozte-irizpideak, hobariak, kenkariak, konturako ordainketak eta atxikipenak, eta zerga-oinarrien nahiz zorren kalkulua Confeccionar el programa y seleccionar las pruebas sustantivas oportunas sobre los gastos, nóminas, compras y ventas, verificando los conceptos impositivos, las bases imponibles declaradas, los tipos impositivos, los criterios de imputación, las bonificaciones, deducciones, pagos a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kenkariak eta hobariak - Deducciones y bonificaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kenkari eta hobari fiskalengatiko sarrera fiskalak ... Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones fiscales...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Zenbateko garbia, kenkariak kenduta b) El importe neto menos las deducciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza