kalte-ordain Bilatu kalte-ordain testuinguru gehiagotan

1
kalte-ordain > indemnización (60 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-arloko epaitegiak langile baten kaleratzea bidegabea dela dioen epaia eman du, eta langile horren alde 70.274 euroko kalte-ordaina ematea agindu du. El juzgado de lo social emite la sentencia que declara la improcedencia del despido de un trabajador señala, a su favor, una indemnización de 70.274 euros.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Enpresa kaudimengabea dela aitortu denez gero, langileak kalte-ordainak ordaintzeko eskatu dio Soldatak Bermatzeko Funtsari. Declarada la insolvencia de la empresa, el trabajador se dirige al Fondo de Garantía Salarial solicitando el pago de dicha indemnización.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Soldatak Bermatzeko Funtsak kalte-ordainaren zenbateko zatia hartu beharko du bere gain? ¿Cuál es el importe de la indemnización que debe asumir el Fondo de Garantía Salarial?

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Heriotza, lekualdatze, aldi baterako etenaldi, kaleratze eta lan-uzteen kalte-ordainak Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones, despidos y ceses

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzaren kalte-ordainak Indemnizaciones de la Seguridad Social

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Gizarte Segurantzaren prestazioak edo subsidioak aldizka ordaintzen diren zenbatekoak dira, eta aldi baterako edo bizitza guztirako izan daitezke; aldiz, Gizarte Segurantzaren kalte-ordainak onuradunak oroharreko prezioan eta behin bakarrik sorrarazten dituen kapitalak edo zenbatekoak dira. A diferencia de las prestaciones o subsidios de la Seguridad Social, que constituyen percepciones económicas de devengo periódico, ya sea temporal o vitaliciamente, las indemnizaciones de la Seguridad Social constituyen capitales o cantidades a tanto alzado que se devengan por el beneficiario por una sola vez.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Baliaezintasun gabeko lesio iraunkorragatiko kalte-ordaina oroharreko prezioan emandako kopuru bat izango da, lesioa jasotzen duen baremoan bertan zehaztua eta behin bakarrik ordainduko dena. La indemnización por la lesión permanente no invalidante será una cantidad a tanto alzado, fijada en el propio baremo que recoja la lesión, y que se percibirá una sola vez.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Bidezkoak diren kalte-ordainak INSSk edo Lan Istripuen eta Gaixotasun Profesionalen Mutualitateak ordainduko dizkio langileari, horien onuraduna bada. Las indemnizaciones que procedan serán satisfechas al trabajador, beneficiario de las mismas, por el INSS o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ezgaitasun iraunkor partzialagatiko kalte-ordaina jaso ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira: Para tener derecho a la indemnización por incapacidad permanente parcial se requiere:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hauek ordainduko dute kalte-ordaina: El pago de la indemnización correrá a cargo:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza