jarduera ludiko

1
jarduera ludiko > actividad lúdica (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atzera begira, filosofia, psikologia eta pedagogia bat datoz, historian zehar, jolasari emandako denborak eta espazioak oso modu esanguratsuan eboluzionatu dutela diotenean. Hori horrela, XX. mendea aurreratu samar egon arte, haurtzaroa ez zen berezko identitatea duen bizitzako etapatzat hartu, eta, beraz, haurrari ez zegokion bere denboraren zati bat jarduera ludikoei eta eskolako bestelako ikaskuntzei eskaintzea. Con una mirada retrospectiva la filosofía, la psicología y la pedagogía coinciden en que a lo largo de la historia, el tiempo y el espacio dedicado al juego ha evolucionado de forma muy significativa, así­, se afirma que hasta bien entrado el siglo XX la infancia no fue considerada como una etapa de la vida con identidad propia y por tanto no era propio del niño dedicar parte de su tiempo a actividades lúdicas y a otros

Materiala: Jolasaren metodologia

Talde bakoitzak pentsatu egin beharko du esleitu zaion beharra betetzean zer jarduera ludiko egin ditzakeen. Cada subgrupo deberá idear una serie de actividades lúdicas con relación a la satisfacción de la necesidad que se le ha asignado.

Materiala: Jolasaren metodologia

Egin nahi duzuen jarduera ludikoaren diseinua eta edukia.. Diseño y contenido de la actividad lúdica que os proponéis llevar a cabo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hala ere, badago eztabaida bat jarduera ludikoa aldez aurretik planifikatzearen inguruan; izan ere, autoreak ez dira ados jartzen, eta badirudi jolasaren definizioak, jarduera ludikoaren definizioak eta bi definizioen ezaugarriek eragin dutela hori. No obstante existe una controversia con respecto a esta previa planificación de la actividad lúdica en la que los autores no se ponen de acuerdo y que parece tener su base en la propia definición de juego en la definición de actividad lúdica y en las caracterí­sticas de ambas definiciones.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hezitzaileak jarduera ludikoak modu erakargarrian nola aurkeztu jakin behar du, eta zein material didaktiko eskaini, funtsezko ezaugarrietako bat bete dezaten: El educador ha de conocer cómo presentar de forma atractiva las actividades lúdicas y qué materiales didácticos aportar para que éstas cumplan una de las caracterí­sticas esenciales:

Materiala: Jolasaren metodologia

Jolastokiaren egituraketa adin horietako haurrek gehienbat egiten dituzten jarduera ludikoen arabera egin behar da. La estructuración del patio debe hacerse en función de las actividades lúdicas que realizan preferentemente los niños de estas edades.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bestalde, hezitzaileak oinarrizko estrategiak ezagutu behar ditu haur minusbaliatuek jarduera ludikoez goza dezaten. l_ Por otro lado, el educador debe conocer las estrategias básicas para que los niños discapacitados puedan disfrutar de la realización de las actividades lúdicas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Udalekuetan, jarduera ludiko ugari egin daitezke, hori bultzatzen baitute espazioak, denborak eta haurren jarrerak. Durante las colonias se pueden realizar un amplio abanico de actividades lúdicas, pues lo favorece el espacio, el tiempo y la predisposición de los niños.

Materiala: Jolasaren metodologia

I Lehen egunetarako eta ondorengoetarako jarduera ludikoak: I Actividades lúdicas para el primer día y posteriores:

Materiala: Jolasaren metodologia

Udalekuetako etxeek lantegiak edo bestelako jarduera ludikoak egiteko espazioak izaten dituzte. Las casas de colonias suelen facilitar espacios donde realizar talleres u otras actividades lúdicas.

Materiala: Jolasaren metodologia