ikuskatze-akta Bilatu ikuskatze-akta testuinguru gehiagotan

1
ikuskatze-akta > acta de inspección (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatze-aktak eta Ogasun Publikoko kontingentziak ondo banakatuta daudela finantza-egoeretan eta haien oharretan. Las actas de inspección y las contingencias de la Hacienda Pública están correctamente desglosadas en los estados financieros o en sus notas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza