hedabide

1
hedabide > medio (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nahiz eta gure gizartearen hedabideetan bitarteko teknologiko berriak agertu diren, ilustrazioak bere tokia aurkitu du: liburuak eta azalak, haur-literatura, ilustrazio teknikoak, eguneko prentsa, aldizkari espezializatuak eta kolorezko aldizkariak, foiletoak eta inprimakiak, produktuen bilgarrietako Aunque nuevos medios tecnológicos han irrumpido en el entorno mediático de nuestra sociedad, la ilustración ha encontrado su lugar: los libros y sus portadas, la literatura infantil, las ilustraciones técnicas, la prensa diaria, las revistas especializadas y a color, folletos e imp

Materiala: Irudia

Nolanahi ere, zinema da pertsonen eta munduaren isla osora gehien hurbildu den hedabidea. En cualquier caso, el cine es el medio que más se ha acercado al reflejo completo de las personas y del Mundo.

Materiala: Irudia

XX. mendearen erdiko Italian sartu zen fotonobela, eta herri-nobelaren ezaugarriak berreskuratu ditu, betiere hedabide arinagoak eta irudiekin lagundutakoak behar dituen gizartera egokituz. Surgida en la Italia de mediados del siglo XX, la fotonovela retoma aspectos de la novela popular, adecuando su aspecto a una sociedad que requiere medios más ligeros y apoyados por imágenes.

Materiala: Irudia

Azkenik, hirurogeiko hamarkadan, hedabide bilakatu zen Underground kulturarako. Hasta que en los años sesenta el cómic pasa a ser un medio para la Cultura Underground.

Materiala: Irudia

Ondoren, Hugo Prattek eta beste batzuek komikira ekarri zuten literatura, eta ospea eman diote ia umeentzako entretenimendutzat jotzen zen hedabide bati. Posteriormente, autores como Hugo Pratt y otros que acercan la literatura al cómic han prestigiado a un medio que era valorado casi como un entretenimiento para niños.

Materiala: Irudia

Komikiaren eta beste hedabide batzuen ezaugarrien arteko konparaketa. Comparación de las caracterí­sticas del cómic con las de otros medios de masas.

Materiala: Irudia

Komikia herri-hedabideen artean kokatzea bilatu du zenbait ikerlarik, komikia definitzen duten hiru ezaugarri oinari hartuta: eskuzkoa, anitza eta higiezina: Algunos investigadores han buscado la ubicación del cómic entre los medios de masas en base a tres caracterí­sticas que lo definen: manual, múltiple e inmóvil:

Materiala: Irudia

Komikiaren eta beste hedabide batzuen ezaugarriak konparatzea. Comparación de las caracterí­sticas del cómic con otro medios de masas

Materiala: Irudia

Inprimatzen diren hedabideek nola informazioa hobetzeko eta hala beste hedabideekin lehiatzeko duten estrategietako bat, irudia eta testua txertatzen dituzten grafikoak erabiliz, mezua fokatzea da. Una estrategia de los medios impresos para mejorar su información, y así­ competir con el resto de los medios, es enfocar el mensaje a partir de gráficos que integran imagen y texto.

Materiala: Irudia

bi hedabide dira: batek kontatu egiten du, eta besteak erakutsi. Son dos medios distintos: uno narra y el otro muestra.

Materiala: Irudia

hedabide > medio de comunicación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hedabideek bideratua: irudi bakarra alde batera utzita (adibidez, arte-pintura bat), ulertzen dugu irudia ugaltzen den zerbait dela, ahalik eta gehiena zabaltzekoa eta era guztietako publikoak kontsumitzekoa. Vehiculizadas por los medios de comunicación de Masas: Dejando de lado la imagen única (por ejemplo una pintura artí­stica) hoy día entendemos la imagen como algo multiplicado, de difusión masiva y consumido por públicos de toda condición.

Materiala: Irudia

Kartelak eboluzio handia izan du kartel klasikoaz geroztik. Garai batean, hedabide bakarra zen, irratirik edo telebistarik ez zegoelako. El cartel ha evolucionado mucho desde el cartel clásico, usado como único medio de comunicación al no existir otros soportes como la radio o la televisión.

Materiala: Irudia

Ikusizko gure kulturaren barruan dago infografia, eta, 90eko hamarkadatik hona, gero eta toki handiagoa hartzen du inprimaturiko hedabideetan. La infografía forma parte de nuestra cultura visual y desde los años 90 ocupa cada vez mayor espacio en los medios de comunicación impresos.

Materiala: Irudia

Informazioa biltzeko gailuen bidez banatzea, CD-ROMarekin adibidez, edo beste hedabide batzuk erabiliz, Internet esaterako. Distribuirla a través de dispositivos de almacenamiento como el CD-ROM o de medios de comunicación como Internet.

Materiala: Irudia

Esana dugunez, hedabideetan ospe handiena duten mapa infografikoetako bat da eguraldiaren mapa. Tal y como hemos comentado, el mapa del tiempo es uno de los mapas infográficos con mayor solera en los medios de comunicación.

Materiala: Irudia