gordailu Bilatu gordailu testuinguru gehiagotan

1
gordailu > depósito (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Distriten S.A. komisionistak M produktuaren 200 unitateko gordailua du; Produbest S.A.ren jabetza da berez. El comisionista Distriten S.A. tiene en depósito 200 unidades del producto M, que son propiedad de Produbest S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontsignatzean Gordailuan Enpresarentzako lanak egiten dituzten hirugarrenen esku, mailegu gisa eta abar. En consignación En depósito En poder de terceros que realizan trabajos para la empresa, en calidad de préstamos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Higiezinak kreditu bidez eskuratzeagatik (epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak), maileguengatik eta epe luzerako zorra eragiten duten bestelako kontzeptu batzuengatik sortzen dira; azken horietakoak ditugu, esate baterako, merkataritza-trafikotik kanpo egindako operazioetan sortutako pasiboak, fidantzak eta epe luzerako gordailuak. Se originan por la adquisición de inmovilizado a crédito (proveedores de inmovilizado a largo plazo), por préstamos y otros conceptos varios que representan deudas a largo plazo para la empresa, tales como aquellos pasivos originados en operaciones ajenas al tráfico mercantil como son las fianzas y depósitos a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EPE LUZERAKO HARTUTAKO GORDAILUAK DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Bankuko gordailuak c) Hiru erantzunak okerrak dira c) Los depósitos bancarios d) Ninguna de las tres anteriores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Bankuko laburpenak kobratutako ordainagiriekin eta gordailuekin erkatu behar dira. - Los extractos bancarios deben cotejarse con los recibos cobrados y los depósitos existentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Likido bihur daitezkeen partiden artean, nabarmentzekoak dira finantza-erakundeetako (aurrezki-kutxak, bankuak eta antzeko erakundeak) kontuetan dituzten gordailuetako enpresaren aldeko saldoak, ageriko gordailuen ziurtagiriak, eta batzuetan balore negoziagarri batzuk ere sartzen dira. Entre las partidas que pueden convertirse en liquidez, señalaremos los saldos a favor de la empresa en los depósitos en cuentas con entidades financieras (cajas de ahorros, bancos y entidades similares), certificados de depósitos a la vista, y en algunas ocasiones también se incluyen determinados valores negociables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuen esku dauden izakinak egiaztatzea (gordailuak, zaintzan daudenak, eta abar), Verificar las existencias en poder de terceros (depósitos, en custodia, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.4. Fidantzak eta gordailuak 6.4 Fianzas y depósitos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore, kreditu, gordailu eta fidantza guztien erregistro zehatz, oso eta eguneratuak, baita interes eta dibidenduengatiko diru-sarrerena ere (eta gastuena, hala dagokionean). Registros detallados, completos y actualizados de todos los valores, créditos, depósitos y fianzas que se posean, así­ como de los ingresos por intereses y dividendos (y gastos, en su caso).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
gordailu > depósito (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ospitaleetako eta gizarte-osasun zentroetako botiken gordailuak. Los depósitos de medicamentos de los hospitales y centros socio-sanitarios.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Berriro ere erabili ahal izateko, astindu egin behar da, kapilarreko merkurioa berriro gordailura itzul dadin. Para ponerlo en uso nuevamente, debe sacudirse, de manera que el mercurio del capilar se reincorpore al depósito.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Farmazia-zerbitzurik jarri nahi ez duten 100 ohe baino gutxiagoko ospitaleek baimena eska dezakete botiken gordailu bat izateko. Gordailu hori farmazialari batek gainbegiratu eta kontrolatzen du. Los hospitales con menos de 100 camas que no deseen establecer servicios farmacéuticos podrán solicitar autorización para mantener un depósito de medicamentos bajo la supervisión y control de un farmacéutico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Botikinak berehala erabiltzeko botiken gordailuak dira, farmazia-zerbitzutik kanpo biltegiratzen direnak. Los botiquines son depósitos de medicamentos para uso inmediato, almacenados fuera del servicio de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Lurzorua denean, gordailu osagarria edo biltegikoa deitzen zaio. Cuando se trata del suelo, se llama reservorio adicional o de depósito.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta