gainintentsitate

1
gainintentsitate > sobreintensidad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mundu Teknikoa ataleko kurbak kontuan izanik, eta C kurbari jarraitzen dion etengailu automatiko baterako, esan ezazu zenbat denbora beharko duen, gehienez, zirkuitua deskonektatzeko baldin eta balio honetako gainintentsitate bat sortzen bada: Teniendo en cuenta las curvas representadas en el apartado «Mundo Técnico», y para un interruptor automático que sigue la curva C, indica cuánto tiempo, como máximo, tardará en desconectar el circuito en caso de que se produzca una sobreintensidad de valor:

Materiala: Automatismoak

Tenperatura behar bezain altua bada, elementua urtu egingo da, eta eten egingo du zirkuitua; hala, saihestu egiten da gainintentsitate arriskutsuak zirkulatzen jarraitzea eta gainerako osagaiak hondatzea. Si la temperatura es la suficiente, el elemento se funde, interrumpiendo la continuidad del circuito y evitando por tanto que la sobreintensidad peligrosa siga circulando y dañe al resto de componentes.

Materiala: Automatismoak

Langileak Behe Tentsioko Arautegi Elektroteknikoa kontsultatu du, eta ikusi du motorraren potentzia dela-eta ezin dela zuzeneko abiaraztea erabili, zeren eta abiatzeko unean sortzen den gainintentsitatea arriskutsua izan baitaiteke instalaziorako eta motorraren beraren hariletarako. El operario ha consultado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y ha observado que, debido a la potencia del motor, no puede realizar un arranque directo, ya que la sobreintensidad producida en el momento del arranque, puede ser peligrosa para la instalación y los devanados del propio motor.

Materiala: Automatismoak

efektu magnetikoko gainintentsitatekoa de sobreintensidad de efecto magnético

Materiala: Automatismoak

efektu termikoko gainintentsitatekoa de sobreintensidad de efecto térmico

Materiala: Automatismoak

efektu magnetotermikoko gainintentsitatekoa de sobreintensidad de efecto magnetotérmico

Materiala: Automatismoak