finantza-erakunde Bilatu finantza-erakunde testuinguru gehiagotan

1
finantza-erakunde > entidad financiera (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-erakundeak. Entidades financieras.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Aipatu gabeko beste interes-talde batzuek ere (banatzaileek, finantza-erakundeek eta ingurumenak) jasan dezakete eragina, baina ez hain modu zuzenean. Los grupos de interés no mencionados: distribuidores, entidades financieras y medio ambiente también se pueden ver afectados, pero no de una forma tan directa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Finantza-Erakundeak Entidades Financieras

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bankuek, beren etekinak gutxitu ez zitezen, kobratzeko zailak ikusten zituzten hipoteka-tituluak beste finantza-erakunde batzuetara lekualdatzea erabaki zuten; finantza-erakunde horiek, berriz, inbertsio optimoz mozorrotu zituzten, eta informatu gabeko bezeroei saldu zizkieten. Los bancos, para que sus cuentas de beneficios no se deterioraran, decidieron traspasar sus tí­tulos hipotecarios de dudoso cobro a otras entidades financieras quienes, a su vez, las disfrazaron de inversiones óptimas y las vendieron a sus desinformados clientes.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

finantza-erakunde > entidad financiera (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-erakundeak edo Zerga Agentziak zigilatutako ordainketa-gutunak egiaztatzea, honako hau egiaztatzeko: ea data ezarritako epearen barruan dagoen, zenbatekoa eta likidazioa. Comprobación de las cartas de pago, selladas por la entidad financiera o por la Agencia Tributaria para verificar: la fecha si está dentro del plazo establecido, el importe y su liquidación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresako politikaren arrazoiak direla-eta, bazkideetako bati abala eman dio, enpresa-proiektu berri bati ekiteko finantza-erakunde bati eskatutako 500.000 euroko maileguagatik. Por razones de polí­tica empresarial ha procedido a prestar un aval a uno de sus socios por un préstamo de 500.000 euros a una entidad financiera para emprender un nuevo proyecto empresarial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Finantza-erakunde batek ikuskatutako enpresak bertan duen saldoa ahoz baieztatzeak c) La respuesta oral obtenida de una entidad financiera confirmando el saldo que la empresa auditada tiene con ellos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Finantza-erakunde batek ikuskatutako enpresak bertan duen saldoa idatziz baieztatzeak d) La respuesta escrita obtenida de una entidad financiera confirmando el saldo que la empresa auditada tiene con ellos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak bankuko laburpena aurkeztu du eta enpresak liburu nagusiaren kontuko informazioa. Por parte de la entidad financiera se presenta el extracto bancario y por parte de la empresa la información de la cuenta del Mayor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak, arlo hori aztertzean, oinarrizko tresna hauek beharko ditu: kutxaren kontaketa eta finantza-erakundeekin zuzenean saldoak baieztatzea. Horretarako, ziklo honi jarraituko dio: Los instrumentos básicos para el auditor al examinar esta área son el arqueo de caja y la confirmación directa con entidades financieras de los saldos, mediante el siguiente ciclo:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak baieztatze-gutunak prestatzen ditu ekitaldian mugimenduren bat izan duen finantza-erakunde guztiei bidaltzeko (itxiera-amaieran saldorik ez badute ere). La empresa prepara las cartas de confirmación para ser enviadas a todas la entidades financieras en las que se hayan tenido algún movimiento durante el ejercicio (incluso aunque no tengan saldo al fin del cierre).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hobe da berdinkatze horiek hilero egitea; kontabilitateko informazioaren eta finantza-erakundeak emandakoaren arteko diferentziak identifikatzea da xedea, ateratako doikuntzak eta partidak ikertuta. Dichas conciliaciones es aconsejable que se efectúen mensualmente, y su finalidad es identificar las diferencias entre la información contable y la aportada por la entidad financiera, investigando los ajustes y partidas que de ellas se deduzcan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintzaren arloak enpresaren jabetzako ondasun likidoak edo likidezia-maila handia dutenak jasotzen ditu, eta bertan edo finantza-erakundeetan haren izenean gordeta egoten dira. El área de tesorería comprende aquellos bienes lí­quidos o con un alto grado de liquidez que son propiedad de la empresa y se encuentran en ella o depositados a su orden en entidades financieras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Likido bihur daitezkeen partiden artean, nabarmentzekoak dira finantza-erakundeetako (aurrezki-kutxak, bankuak eta antzeko erakundeak) kontuetan dituzten gordailuetako enpresaren aldeko saldoak, ageriko gordailuen ziurtagiriak, eta batzuetan balore negoziagarri batzuk ere sartzen dira. Entre las partidas que pueden convertirse en liquidez, señalaremos los saldos a favor de la empresa en los depósitos en cuentas con entidades financieras (cajas de ahorros, bancos y liquidez, señalaremos los saldos a favor de la empresa en los depósitos en cuentas con entidades similares), certificados de depósitos a la vista, y en algunas ocasiones también se incluyen determinados valores negociables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza