familia-harrera

1
familia-harrera > acogida familiar (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-harrera. Acogida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adopzio-aurreko familia-harrera. Acogida familiar preadoptiva.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotan, egoitza-zentroan edo babespeko etxebizitzan sartzea izaten da konponbidea, eta ordezko etxea izango da adingabea berriro bere familiarengana joaten den arte, familia-harrera programan sartzen den arte edo adinez nagusia izan arte. En muchos casos esta propuesta pasa por un internamiento en un centro residencial o una vivienda tutelada, que servirá de hogar alternativo hasta que el menor pueda reintegrarse de nuevo con su familia, entre en un programa de acogida familiar o cumpla la mayoría de edad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-harrerarako programek instituzionala ez den bestelako bizikidetzarako aukera bat eskaintzen diete arrisku- edo babesgabetasun-egoeran daudelako beren familiarekin bizi ezin diren haurrei. Los programas de acogida familiar están dirigidos a ofrecer una alternativa de convivencia no institucional a niños que no pueden vivir con su familia al encontrarse en una situación de riesgo o desamparo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun egoeran aitortutako adingabe bat babesteko neurri gisa familia-harrera gauzatu duten pertsonak edo familiak dira. Horrela, adingabearen ardura izateko, beraiekin izateko, elikatzeko, hezteko eta prestakuntza osoa emateko betebeharrak hartzen dituzte familiek. Se trata de una persona o de una familia que realiza una acogida familiar como medida de protección de un menor declarado en desamparo, asumiendo las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

familia-harrera > acogimiento familiar (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia-harrerak eta adopzioak adingabe edo ezindu bat familia batean sartzea dakarte. El acogimiento familiar y la adopción son las figuras que implican la inserción de un menor o persona incapacitada en un núcleo familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Arestian azaldu dugu familia-harreraren figura. Ya hemos comentado anteriormente la figura del acogimiento familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adopzio aurreko familia-harrera. Acogimiento familiar preadoptivo.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adingabe horiei arreta emateko, baliabide hauek erabiltzen dira: harrera-zentroak, egoitza-zentroak eta familia-harrera. Los recursos utilizados para atender a estos menores serán los centros de acogida, los centros residenciales y el acogimiento familiar.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Azaldu ezazu zer den familia-harrera eta zer modalitate dauden. Explica qué es el acogimiento familiar y cuáles son sus modalidades.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera Acogimiento familiar

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera hau da: pertsona edo familia bati ematen zaio adingabe baten zaintza aldi baterako. El acogimiento familiar es una figura que otorga la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar con carácter temporal.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Garrantzitsuenak hauek dira: guraso-ahala, tutoretza, kuratela, defendatzaile judiziala, familia-harrera eta adopzioa. Las más importantes son: la patria potestad, la tutela, la curatela y el defensor judicial, el acogimiento familiar y la adopción.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Familia-harrera El acogimiento familiar

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz