familia-bizitza Bilatu familia-bizitza testuinguru gehiagotan

1
familia-bizitza > vida familiar (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gatazkak eta aldaketak familia-bizitzaren parte dira, eta garatzen jarraitu ahal izateko, denboran gertatzen diren gorabeheren arabera egokitu eta berrantolatu beharra dauka. Los conflictos y cambios forman parte de la vida familiar que se debe adaptar y reestructurar en función de los avatares del tiempo para poder seguir desarrollándose.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Paralelismoa dago familia-bizitzaren dinamikaren eta komunitate terapeutikoko bizitzaren dinamikaren artean. Familia-bizitzak kide bakoitzari ematen dizkion alderdi sendagarri berberak lortzen dituzte tratamenduaren ostean sartutako erabiltzaileek: Existe un paralelismo entre la dinámica de una vida familiar y la dinámica de la vida en Comunidad Terapéutica, los aspectos curativos que la vida familiar aporta a cada uno de sus miembros son los mismos que consiguen los usuarios ingresados tras su tratamiento:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitza eta lana bateratzeko, 0 eta 3 urte bitarteko adingabeentzako espazioetarako sarrera errazten zaie, baita eskola ordutegitik kanpoko gelak ere; horrela, adingabea ez da arrisku-egoeran egongo gurasoek lan egiten duten bitartean. La conciliación de la vida familiar con la laboral pasa por facilitarles el acceso a los espacios infantiles para menores de 0 a 3 años, y aulas fuera del horario escolar, lo que permitirá que el menor no se encuentre en situación de riesgo mientras los padres trabajan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizitza profesionala eta familia-bizitza bateragarri egitea. Compatibilización de la vida profesional con la vida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitza eta lan-bizitza bateratzea Conciliación de la vida familiar y laboral

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanean ari direnei dagokien familia-bizitza eta lan-bizitza bateratzeari buruzko legea arauz garatzea, gurasoek lanpostuarekin duten lotura mantentzen duten bitartean seme-alaben zaintza hobetu dadin. Desarrollo reglamentario de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que permita mejorar el cuidado de los hijos mientras los padres mantienen la vinculación con su puesto de trabajo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitza eta lan-bizitza bateratzea, bereziki seme-alabak izateko erabakia hartzen duten emakumeen kasuan. Hori da Familiari Laguntza emateko Plan Osoaren oinarrizko ildoetako bat. La conciliación entre la vida familiar y laboral, especialmente de las mujeres que deciden tener hijos, es una de las lí­neas básicas del Plan Integral de Apoyo a la Familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitza osatzeko eta desegiteko faktoreak .................. Factores de integración y desintegración de la vida familiar ..................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osatu familia-bizitzaren zikloko etapei dagokien taula hau: Completa el cuadro siguiente referido a las etapas del ciclo de vida familiar..

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitzaren garapen funtzionala eta emozionala ziurtatzen duten beharrezko jarduerak garatzeko eta eginkizunak eta hierarkiak gauzatzeko ezintasuna. La incapacidad para ejercer los roles y las jerarquías y para sacar adelante las actividades necesarias que aseguran el desarrollo funcional y emocional de la vida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea