etxez etxeko laguntza

1
etxez etxeko laguntza > ayuda a domicilio (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Planifikatutako eginkizunak gauzatzea, erabiltzailearen bizilekuan edo handik kanpo, etxez etxeko laguntzako teknikariaren bitartez; teknikari horrek egunero egindakoaren gaineko kontrola eraman beharko du (koaderno bat izango du horretarako). Llevar a cabo las tareas planificadas, dentro o fuera del domicilio" target="_blank">domicilio del usuario, a través del técnico de ayuda a domicilio, el cual deberá llevar un control de lo realizado a diario (a través de un cuaderno).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxez etxeko laguntzako teknikariak gauzatzen dituen egoera-orriak; orri horietan laguntza, gauzatutako eginkizunak, oharrak eta abar jasotzen dira. Los estadillos que realiza el técnico de ayuda a domicilio, en los que se refleja la asistencia, las tareas desempeñadas, las observaciones, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

1987an Estatuko Itunpeko Plana sortu zen. Plan horrek gizarte-zerbitzuen sistema publikoko oinarrizko eta erantzukizun publikoko zerbitzu bihurtu zuen etxez etxeko laguntza, udal-esparrurantz deszentralizatua eta laguntza teknikoz eta finantzarioz hornitua. En 1987 se crea el Plan Concertado estatal que convierte la ayuda a domicilio en una prestación básica y de responsabilidad pública del sistema público de servicios sociales, descentralizada hacia el ámbito municipal y dotada de apoyo técnico y financiero.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

etxez etxeko laguntza eta telelaguntza adinekoei eta minusbaliatuei arreta emateko, adinekoentzako eta minusbaliatuentzako egoitzetan eguneko egonaldiak eta aldi baterakoak (familiakoentzat errazago izan dadin lanbide-eginkizunak eta etxeko eginbeharrak bateratzea) eta abar. ayuda a domicilio y teleasistencia para la atención de personas mayores y discapacitadas, estancias diurnas y temporales en residencias para personas mayores y discapacitadas (para facilitar la conciliación de las tareas profesionales y domésticas a sus familias), etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

informazioa, balorazioa, aholkularitza eta orientazioa, gizarteratzea eta bizikidetza, gizarte-lankidetza, etxez etxeko laguntza, laguntza osagarriak eta abar. de información, valoración, asesoramiento y orientación, de reinserción social y de convivencia, de cooperación social, de ayuda a domicilio, de prestaciones complementarias, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza espezializatuetara sartzeko zalantza eta etxebizitza egokituen prezio neurrigabeen aurrean, etxez etxeko laguntza sortu da, gizartearen eta pertsona ezinduen arteko artikulazio-tresna gisa. Bajo la incertidumbre de poder acceder a una residencia especializada y ante el precio desorbitado de la vivienda adaptada, ha nacido la ayuda a domicilio como una herramienta articuladora entre sociedad y autonomía de la persona discapacitada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea