eskaintza turistiko Bilatu eskaintza turistiko testuinguru gehiagotan

1
eskaintza turistiko > oferta turística (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaintza turistikoaren definizioa hau izan daiteke: sektoreko enpresek edo profesionalek emateko prestatutako zerbitzu edo produktu turistikoen, eremu turistiko bateko erakarpen-elementu gisa erabiltzeko turismo-baliabideen eta jarduera turistiko bat egiteko behar diren azpiegituren totala, denak bisitariarentzako erabilgarri daudela. Podemos definir oferta turí­stica como el total de servicios y productos turí­sticos disponibles para ser facilitados por empresas o profesionales del sector, los recursos turí­sticos utilizados como elemento de atracción hacia una zona turí­stica y las infraestructuras necesarias para permitir poder desarrollar la actividad turí­stica, todos ellos disponibles para que puedan ser utilizados por el

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eskumen hauek esleitu zitzaizkion: Espainia sustatzea Espainian bertan eta kanpoan, eskaintza turistikoaren garapena bultzatzea eta turismo-eskolak sortzen laguntzea langile kualifikatuak prestatzeko. Las competencias que se le asignan son fundamentalmente las de promocionar el paí­s dentro y fuera de nuestras fronteras, estimular el desarrollo de la oferta turí­stica y facilitar la creación de escuelas de turismo que proporcionen personal cualificado.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Eskaintza turistikoa La oferta turí­stica

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

eskaintza turistikoa. la oferta turí­stica.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Modu askotara defini daiteke eskaintza turistikoa. La oferta turí­stica se puede definir de múltiples formas.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hiztegia hartzen badugu berriz, hona eskaintzaren definizioa: «ondasun edo salgai multzoa, merkatuan prezio jakin batekin eta une jakin batean eskaintzen dena»; beraz, definizio horren arabera, eskaintza turistikoa da turismo-merkatuan prezio jakin batekin eta une jakin batean eskainitako zerbitzu multzoa. Si seguimos utilizando el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, oferta es un «conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento determinado», por lo que la Lengua, oferta" target="_blank">Lengua, oferta turí­stica, siguiendo esta definición, sería el conjunto de servicios presentados en el mercado turí­stico con un precio concreto y en un momento determinado.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Baina eskaintza turistikoa zehatz-mehatz definitzeko, ez da nahikoa eskaintzen diren zerbitzuak kontuan hartzea; beste elementu batzuk ere hartu behar dira aintzat, hala nola zerbitzu horiek eskaintzen dituztenak (turismo-enpresak), elementu erakargarri nagusiak (baliabide turistikoak) eta turismo-sektorea garatzeko nahitaezkoak diren oinarrizko elementu batzuk (azpiegitura turistikoak). Pero, para la definición exacta de oferta turí­stica, no solo deben incluirse los servicios que se prestan, sino también otros elementos como los prestadores de estos servicios (empresas turí­sticas), los elementos principales de atracción (recursos turí­sticos) y una serie de elementos básicos sin los cuales no podría desarrollarse el sector turí­stico (infraestructuras turí­sticas).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hala, elementu guztiok kontuan hartuz, honela defini dezakegu eskaintza turistikoa: sektoreko enpresak eta profesionalak emateko eskura dauden zerbitzu eta produktu turistiko guztiak, eremu turistiko bat erakargarri egiteko erabiltzen diren baliabide turistiko guztiak eta jarduera turistikoa ahalbidetzen duten azpiegitura beharrezkoak, eta horiek guztiak Así­, considerando todos estos elementos, podemos concluir que la oferta turí­stica es el total de servicios y productos turí­sticos disponibles para ser facilitados por empresas o profesionales del sector, los recursos turí­sticos utilizados como elemento de atracción hacia una zona turí­stica y las infraestructuras necesarias que permiten el desarrollo de la

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Elementu horiek guztiak liburu honetako beste unitateetan azalduko ditugu, baina eskema bat prestatu dugu eskaintza turistikoa osatzen duten elementuak garbi ikusteko: Todos estos elementos van a ser explicados y caracterizados en unidades posteriores, pero para tener una visión clara de cuáles son los elementos que forman la oferta turí­stica, se anticipa el siguiente esquema:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Argitalpenak kaleratzea (liburuxkak, gidak eta abar), inguruko eskaintza turistikoa sustatzeko. • Editar publicaciones (folletos, guías, etc.), con la finalidad de promocionar la oferta turí­stica de la zona.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura