erreakzio kimiko Bilatu erreakzio kimiko testuinguru gehiagotan

1
erreakzio kimiko > reacción química (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, energia termikoaren ordez plasmaren energia erabiltzen da erreakzio kimikoak aktibatzeko. Por tanto, se emplea la energía que contiene el plasma, en lugar de energía térmica para activar las reacciones quí­micas.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

Makina horietan, erreakzio kimikoekin erabiltzen da energia elektrikoa, honako prozesu hauetarako: Estas máquinas utilizan la energía eléctrica con reacciones quí­micas para sus procesos:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

erreakzio kimiko > reacción química (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sintesi bidez sortutako olioak dira, hau da, hidrokarburoen erreakzio kimiko bidez sortuak. Son aceites creados mediante sí­ntesis, es decir, por reacción quí­mica de hidrocarburos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Lodigarriak, berriz, sendotasuna, uraren aurkako erresistentzia, egonkortasun mekanikoa etab. ematen dizkio. Lodigarririk erabilienak xaboidunak dira, erreakzio kimiko bidez lortuak. Por el contrario, el espesante aporta consistencia, resistencia al agua, estabilidad mecánica, etc. Los espesantes más habituales son los jabonosos, obtenidos por reacción quí­mica.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Horren adibide bat diesel motorretan ikus dezakegu; motor horiek, errekuntzan, azido sulfurikoa sortzen dute, eta olioa ukitzean erreakzio kimiko bat gertatzen da, azidoa neutralizatzen duena; hala ere, prozesuak aurrera egin ahala, propietate hori gutxituz joaten da, hau da, olioaren TBNa gutxitu egiten da erabili ahala. Como ejemplo podemos hablar de los motores diesel los cuales, en su combustión, generan ácido sulfúrico y al ponerse en contacto con el aceite tiene lugar una reacción quí­mica con la que se neutraliza este ácido, pero debido al proceso esta propiedad va disminuyendo por lo que su TBN disminuirá con el uso.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

erreakzio kimiko > reacción química (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Katabolismoa (energia-metabolismoa): elikagaietatik lortutako funtsezko osagaien molekula konplexuak molekula bakunetan deskonposatzen dituzten erreakzio kimikoen multzoa; erreakzio horien bidez energia lortzen da. Catabolismo (metabolismo energético), que es el conjunto de reacciones quí­micas mediante las cuales se descomponen las moléculas complejas de los principios inmediatos obtenidos de los alimentos en moléculas sencillas, obteniendo energía.

Materiala: Anatomia

Larruazaleko egitura antiaktiniko horiek fisikoak edo kimikoak izan daitezke (hainbat substantziatan erreakzio kimikoak eragin ditzaketenak dira erradiazio aktinikoak). Estas estructuras cutáneas antiactí­nicas (radiaciones actí­nicas son aquellas que pueden producir reacciones quí­micas sobre diversas sustancias) pueden ser de naturaleza fí­sica o quí­mica.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Gure planetan abiogenikoki sortu omen zen bizitza, hau da, konposatu ez-organikoetatik erreakzio kimikoen bidez konposatu organikoak sortu ziren, eta hortik egitura konplexuagoak Se admite que la vida comenzó en nuestro planeta por vía abiogénica, es decir, a partir de compuestos inorgánicos que por reacciones quí­micas originaron compuestos orgánicos y a partir de aquí­ estructuras más complejas.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Koloratzaile zuzenak dira, ez dute erreakzio kimikorik behar kolorea emateko; horrenbestez, produktu bakarrean ematen dira eta ez dute oxidatzailerik. Son colorantes directos, que no necesitan de reacciones quí­micas para aportar color al cabello, por lo que su aplicación se hace en un solo producto y no contienen oxidantes.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Koloratzaile metalikoak erreakzio kimiko bidez ile-kutikula tindatzen duten gatz metalikoak dira. Los colorantes metálicos son sales metálicas que tiñen por reacción quí­mica la cutí­cula del cabello.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Melanogenesia oso prozesu konplexua da. Erreakzio kimikoak izaten dira, eta melanozitoen barruan melanina sortzen da. La melanogénesis es un proceso muy complejo de reacciones quí­micas por el cual se forma la melanina dentro de los melanocitos.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Eragin mekanikoaren eta termikoaren ondorioz, zenbait erreakzio kimiko sortzen dira, esaterako, basodilatazioa eragiten duten substantziak (histamina) askatzen dira, molekula konplexuak sakabanatzen dira, edo efektu koloidokimikoa eragiten da, dagokion eragin tixotropikoarekin batera (ultrasoinuak gai dira gel-egoera sol-egoera bilakatzeko). Como consecuencia del factor mecánico y térmico, se generan reacciones quí­micas como la liberación de sustancias vasodilatadoras (histamina), la disgregación de moléculas complejas o una acción coloidoquí­mica con su efecto tixotrópico (los US son capaces de transformar el estado de gel en estado de sol).

Materiala: Elektroestetika

argi-izpiek erreakzio kimikoak eragiteko duten gaitasuna. propiedad que tienen los rayos luminosos de desencadenar reacciones quí­micas.

Materiala: Elektroestetika

Energia mota honek organismoko erreakzio kimiko guztiak bizkortzen ditu, katalizatzaile gisa eragiten du erreakzio entzimatiko guztietan, proteinen sintesian eta aktibitate metabolikoetan, eta zelula-mintzaren iragazkortasuna ere aldatzen da. El calor es una forma de energía que acelera todas las reacciones quí­micas del organismo, actuando como catalizador de todas las es una forma de energía que acelera todas las reacciones enzimáticas, de la sí­ntesis proteica y de la actividad metabólica, produciéndose también modificaciones de la permeabilidad de la membrana celular.

Materiala: Elektroestetika

zenbait erreakzio fotokimiko sustatuko ditu, eginkizun fotofisiologikoak (eragin estimulatzailea nerbio- eta hormona-sisteman) aktibatuko ditu eta eragin termikoa (erreakzio kimikoak bizkortzen dituzten izpi infragorriengatik) izango du. favoreciendo ciertas reacciones fotoquí­micas, activando funciones fotofisiológicas (el efecto estimulante en el sistema nervioso y hormonal) y un efecto térmico (por los rayos infrarrojos acelerando las reacciones quí­micas).

Materiala: Elektroestetika

erreakzio kimiko > reacción química (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
|Ogitik eratorritako oreak izanik, fenomeno edo erreakzio kimikoek ogiak dituenen oso antz handia dute, baina kontuan hartu behar dugu legamiak azukreari eragitean (hidrolizatzea), CO2 eta alkohola askatuta ("Legamiak" lehengaien kapituluan ikusiko dugu hori) gertatzen den erreakzio kimikoa, opilgintzaren kasuan, askoz ere konplexuagoa dela, erreakzio kimikoetan zuzeneko eragina duten lehengai batzuek esku hartzen dutelako. Horregatik, lehengai horiek aparte aztertuko ditugu, baina, aldi berean, orea osatzen duten beste Al ser masas derivadas del pan los fenómenos o reacciones quí­micas son muy similares a las del pan, pero hay que tener en cuenta que en esa reacción quí­mica que se producía al actuar la levadura sobre el azúcar (hidrolizar) con desprendimiento de CO2 y formación de alcohol (se estudió en el capitulo de materias primas "levaduras") en el caso de la bollería

Materiala: Gozogintza

Arrautzaz arindutako legamia-oreak dira; horregatik, nahiko jariakorrak dira, eta hartziduran gertatzen diren erreakzio kimikoak opilgintzako edozein oretan izaten direnak dira. Son masas de levadura rebajadas con huevo por lo que resultan bastante fluidas, las reacciones quí­micas que se producen durante la fermentación son las mismas que en cualquier masa de bollería.

Materiala: Gozogintza