eragigai

1
eragigai > operando (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Ezkerreko eragigaia & eskuineko eragigaia) eragiketaren emaitza ezkerreko eragigaiari esleitzen dio Asigna el resultado de (operando de la izquierda & operando de la derecha) al operando de la izquierda

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragigai baten datu-mota itzultzen du. Devuelve el tipo de dato de un operando.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" Berdin ez"ek true itzultzen du eragigaiak berdinak ez badira " No igual a" devuelve true si los operandos no son iguales

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hau da, eragigai bat katea bazen eta bestea zenbakizko balioa, JavaScriptek zenbakizkora bihurtzen zuen katea, alderatzea egin baino lehen. Es decir, si un operando era una cadena y el otro era un valor numérico, JavaScript realizaba la conversión de la cadena a numérico antes de realizar la comparación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragile logiko batek bi eragigai hartzen ditu; horietako bakoitza true edo false balioa da, eta true edo false balio bat itzultzen du. Un operador lógico toma dos operandos cada uno de los cuales es un valor true o false y devuelve un valor true o false.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" Ez " True itzultzen du eragigaiaren ukapena true bada. "No" Devuelve true si la negación del operando es true.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" Berdin"ek true itzultzen du eragigaiak berdinak badira " Igual a" devuelve true si los operandos son iguales

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragigai baten zeinua aldatzen du. Invierte el signo de un operando.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Alderatzearen eragileak bere eragigaiak alderatu eta balio logiko bat itzultzen du, alderatzea egia den ala ez oinarri hartuta. Un operador de la comparación compara sus operando y devuelve un valor lógico basado en si la comparación es verdad o no.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eragigaiak zenbakizkoak edo kateak izan daitezke. Los operando pueden ser numéricos o cadenas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

eragigai > operando (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batuketaren funtzio bitarraren simetria dela eta, 74F283 zirkuitua maila altuan (logika positiboan) eta maila baxuan (logika negatiboa) aktibo dauden eragigaiekin erabil daiteke. Ikus egia-taula. Dada la simetría de la función suma binaria, el 74F283 puede usarse tanto con todos los operandos activos a nivel alto (lógica positiva) como a nivel bajo (lógica negativa).Ver la tabla de verdad.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kasu honetan, fabrikatzaileak logika negatiboa erabiltzen du eragigaiak eta emaitza zehazteko; beraz, A/, B/ eta F/ ageri dira, baina eragiketa bera logika positiboarekin egiteko, terminal berak erabiliko lirateke, egin behar den gauza bakarra da A, B eta F gisa izendatzea. En este caso, el fabricante emplea la lógica negativa para designar a los operandos y al resultado, de modo que aparecen A/, B/ y F/, pero la operación con lógica positiva se realizaría sobre los mismos terminales sin más que designándolos como A, B e F.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Eragigaiak: Operandos:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

eragigaiekin egindako eragiketen emaitza aurkezteko irteerak. salidas para presentar el resultado de la operación realizada sobre los operandos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Adibidez, batuketa honetan egiaztatu daiteke eragiketa zuzena dela eragigaiak eta emaitza logika positiboan ala negatiboan interpretatzen baditugu: Por ejemplo, la suma siguiente se puede comprobar que es válida si los operandos y el resultado se interpretan tanto en lógica positiva como en negativa:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Orokorrean, unitate honetan azalduko ditugun eragiketa aritmetikoak zuzenak dira bertako eragigai eta emaitzak logika positiboan edo negatiboan interpretatu arren. En general, las operaciones aritméticas que se van a describir en esta unidad son válidas para interpretaciones de los operandos y resultados tanto en lógica positiva como en negativa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Ikus daiteken bezala, batuketa bitarraren eragiketa, zirkuitu batutzaileak egiten duen moduan behintzat, baliozkoa izango da, eragigaiak logika negatiboan adierazi arren; hau da, batak zero gisa interpretatuz eta alderantziz. Se puede observar que la operación de la suma binaria tal como la lleva a cabo un circuito sumador, también es válida si los operandos vienen dados en lógica negativa, es decir, interpretando los unos como ceros y viceversa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

LS83A batutzaileak maila altu edo baxuko eragigai aktiboekin berdin egiten du lan (logika positiboa edo negatiboa). El LS83A opera indistintamente con operandos activos a nivel alto o bajo (lógica positiva o negativa).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Serie batutzaile batek bit bat baino gehiagoko bi zenbaki batzen ditu. Horretarako, eragigaien bitak modu sekuentzialean ezartzen dira; hau da, pisu gutxienekoetatik pisu handienekoetara, bata bestearen atzean jarrita. Un sumador serie es un circuito que suma dos números de más de un bit cada uno, a partir de la disposición de los bits de los operandos de modo secuencial, unos después de otros, desde los de menos peso hasta los de más peso.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Batutzaile paralelo bat egiteko, eragigaien bit bakoitzerako erabateko zirkuitu batutzaile bat ezarri daiteke. Un sumador paralelo se puede construir a partir de tantos circuitos sumadores completos como bits tengan los operandos.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2
eragigai > operador (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
" baino handiagoa"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino handiagoa bada " Mayor que" devuelve true si el operador de la izquierda es mayor que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino handiagoa edo berdina"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino handiagoa edo haren berdina bada " Mayor o igual que " devuelve true si el operador de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino txikiagoa"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino txikiagoa bada " Menor que" devuelve true si el operador de la izquierda es menor que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

" baino txikiagoa edo berdina"k true itzultzen du ezkerreko eragigaia eskuinekoa baino txikiagoa edo haren berdina bada "Menor o igual que" devuelve true si el operador de la izquierda es menor o igual que el de la derecha.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScript 1.3, JavaScript 1.1 edo aurreko bertsioetan, alderatze-eragigaiek "mota-bihurketa" egiten zuten, beharrezkoa bazen. En JavaScript 1.3 y JavaScript 1.1 o anteriores, los operadores de comparación realizaban "una conversión de tipos" si era necesario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak