ekoizpen-prozesu Bilatu ekoizpen-prozesu testuinguru gehiagotan

1
ekoizpen-prozesu > proceso de producción (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurketa-teknika pneumatikoen bidez egindako piezen neurketa- eta doitasun-kontrolez gain, ekoizpen-prozesuan zehar ere hainbat ikuskatze-lan egin behar izango ditugu. Además de los controles de medidas y exactitud de las piezas, conseguido gracias a la técnica de medición neumática, es preciso realizar un gran número de controles durante el proceso de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3. atalean aipatutako muntaia-eragiketek osatuko dute, lan-funtzio jakin batzuekin batera, makina, automatismoa edo ekoizpen-prozesua. Las operaciones de montaje indicadas en el capí­tulo 3 forman, junto con determinadas funciones de trabajo, la máquina, el automatismo o el proceso de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aitzinamendu zirkularraren abantaila nagusia da langunea elikatzeko bide bakarra beharko dugula. Izan ere, pieza langunera iritsitakoan, han geldituko da ekoizpen-prozesua bukatu bitartean. Una de las ventajas principales del avance circular es la alimentación única al lugar de trabajo, donde queda la pieza hasta finalizar el proceso de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ekoizpen-prozesu osoan, pieza eusteko eta askatzeko elementu bakarra izango da piezaren euskarrian. En el asiento de la pieza está integrada la sujeción y liberación única para todo el proceso de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Banatzea da lan-pieza kopuru jakin bat edo material kantitate jakin bat modu kontrolatuan ematea ekoizpen-prozesu bati edo beste elikatze-prozesuren bati (VDI 3240). Distribuir, es realizar la entrega controlada de un cierto numero de piezas de trabajo, o de una cierta cantidad de material, para un proceso de producción o para otros es realizar la entrega controlada de un cierto numero de piezas de trabajo, o de una cierta cantidad de material, para un proceso" target="_blank">es realizar la entrega controlada de un cierto numero de piezas de trabajo, o de una cierta cantidad de material, para un procesos de alimentación (VD1 3240).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ekoizpen-prozesuari dagokionez, dagoeneko banatuta dauden piezekin lan egiten denean, sarritan beharrezkoa izaten da pieza estazioen artean biraraztea, lan-arrazoiak direla eta. Dentro del proceso de producción y con las piezas ya distribuidas es a veces necesario girar la pieza entre las diferentes estaciones, por motivos de trabajo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Irizpide ekonomiko eta teknikoengatik, praktikan nahiago izaten da ekoizpen-prozesu osoan zehar bere posizioan finkatutako pieza lekualdatzea, kokatze-lan hori behin eta berriz errepikatu beharrean. Por razones económicas y técnicas, en la práctica se prefiere transportar la pieza previamente posicionada durante todo el proceso de producción, para evitar tener que repetir constantemente la operación de posicionado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ez da berdina gertatzen gaur egungo ahalmen handiko makina automatikoekin. Izan ere, halakoetan, ekoizpen-prozesuan erremintak aldatu behar izaten dira. No ocurre lo mismo con las modernas máquinas automáticas de gran capacidad, en las cuales durante el proceso de producción deben cambiarse las herramientas.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Maneiu hitza ekoizpen-prozesuko ekintzak mekanikoak nahiz eskuzkoak direnean erabil daiteke. La palabra manipulación proviene de "accionar con la mano", pero en los procesos de producción la utilizamos aunque la acción se produzca mecánicamente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Maneiuaz ari garenean, elementu batek ekoizpen-prozesu batean hartu behar dituen posizioak hartzeko egin beharreko ekintzez ari gara. Con la palabra manipulación, hacemos referencia a las diferentes acciones a que está sometido un elemento para que adopte las posiciones deseadas dentro de un proceso de producción.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
ekoizpen-prozesu > proceso productivo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Izakin guztietan antzeko balorazio-irizpideak erabiltzea komeni da, batez ere ekoizpen-prozesu berean kateatuta dauden taldeetan, hala, balorazio-oinarri homogeneoak eskaintzeko prozesu osoan. Es conveniente la utilización de criterios de valoración similares para todas las clases de existencias, fundamentalmente en aquellos grupos que se encuentren encadenados en el mismo proceso productivo para ofrecer bases homogéneas de valoración a lo largo de todo él.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekoizpen-prozesutik ateratzen diren bezala edo oso aldaketa gutxirekin saltzen dira. Son vendidos tal y como salen del proceso productivo o con muy pocas modificaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berezko balioa izateagatik, ekoizpen-prozesuan erabili ostean berriro biltegian sartzen diren izakinak dira. Son las existencias que, por tener valor intrí­nseco, entran de nuevo en el almacén después de haber sido utilizadas en el proceso productivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ekoizpen-prozesuetan lortutako ondasunak, batez ere saltzeko prestatuak (amaitutako produktuak, azpiproduktuak, hondakinak eta berreskuratutako materiala). - Bienes obtenidos en los procesos productivos y listos principalmente para la venta (productos terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontsumitutako edo ekoizpen-prozesuan sartutako ondasunak (lehengaiak eta osagarriak, aribideko produktuak, produktu erdibukatuak, elementu eta multzo txertagarriak). -Bienes consumidos o incorporados en el proceso productivo (materias primas y auxiliares, productos en curso, productos semiterminados, elementos y conjuntos incorporables).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren jabetzako ondasun ukigarriak dira, eta saltzeko, eraldatzeko edo ekoizpen-prozesuan sartzeko erabiltzen dira. Son bienes tangibles en posesión de la empresa destinados a la venta, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza