ekoizpen-kostu

1
ekoizpen-kostu > coste de producción (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erosketa-prezioaren eta ekoizpen-kostuaren arteko desberdintasuna. Diferencia entre el precio de adquisición y el de coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak egin ostean, azken izakinen balorazio-datuak zuzenak direla egiaztatu dugu (izan ere, finantza-gastuak ez dira ekoizpen-kostuan sartzen, urtebete baino gutxiagoko ekoizpen-zikloa delako). Una vez realizados los cálculos comprobamos que los datos de la valoración de las existencias finales son correctos (pues los gastos financieros no forman parte del coste de producción al ser el ciclo productivo inferior a un año).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, eskuratze-prezioak eta ekoizpen-kostuak bakarra izateari uzten dio. Asimismo deja de ser único el precio de adquisición y el coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOren arabera (13.4. araua), ondasun baten merkatu-balioa erosketa-prezioa edo ekoizpen-kostua baino baxuagoa denean, ondasun hori merkatuko balioaren arabera baloratuko da (baxuena), eta horretarako behar den hornidura zuzkituko da balio-galera itzulgarria denean (hau da, prezioak berriro gora egin dezakeenean). El PGC (norma 13a.4) contempla que cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se valorará ese bien al precio de mercado (el inferior), dotando a tal efecto la oportuna provisión cuando la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ez da gomendatzekoa eraldatutako izakinak baloratzeko, ez baititu ekoizpen-kostu guztiak hartzen; kostu osoa erabiltzea gomendatzen da. No es aconsejable para la valoración de existencias transformadas, ya que no incorpora la totalidad de los costes de producción, recomendándose la utilización del coste completo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekoizpen-kostua: erosketa materialaren prezioari gastu zuzenak eta zeharkako gastuak gehituta ateratzen den emaitza; betiere arrazoizko moduan produktu horri eta fabrikazio-aldi horri dagokionez. Coste de producción: será el resultado de sumar al precio de adquisición material los costes directos y los costes indirectos que razonablemente correspondan a ese producto y perí­odo de fabricación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egiaztatu izakinen balorazioko ekoizpen-kostua zuzena den. Comprobar si el coste de producción en la valoración de existencias es la correcta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Produktuei esleitutako ekoizpen-kostuak nahita aldatzea. Alteración premeditada en los costes de producción asignados a los productos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Amortizazioaren urteko zuzkiduraren bitartez, erosketa-prezioa edo ekoizpen-kostua banatu egiten da, gastu gisa, ibilgetuari aurreikusitako balio-bizitzan zehar. Hori kalkulatzeko kontzeptu hauek izan behar dira kontuan: A través de la dotación anual de amortización se distribuye el precio de adquisición o el coste de producción como gasto durante la útil" target="_blank">vida útil estimada del inmovilizado. Para su cálculo hay que tener en cuanta los siguientes conceptos:

Materiala: Kontu-ikuskaritza