efektibo

1
efektibo > efectivo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aktibo bat efektibo bihurtzeko zailtasuna, arrazoizko balioan azkar saltzeko zailtasunengatik. Dificultad de transformar un activo en efectivo, al no poderlo vender de forma rápida a su valor razonable.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EFEKTIBOAREN ALDAKETAK ETA BITARTEKO LIKIDO BALIOKIDEAK (D) = (A+B+C) VARIACIÓN DE EFECTIVO Y MEDIOS LíQUIDOS EQUIVALENTES (D) = (A+B+C)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EFEKTIBOAREN HASIERAKO SALDOA ETA BITARTEKO LIKIDO BALIOKIDEAK (E) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y MEDIOS LíQUIDOS EQUIVALENTES (E)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Efektibo-fluxua Flujo de efectivo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes-tasa efektiboaren metodoaren arabera, 20XXko ekitaldian sortutako interesak 10.000 € dira, eta 20XX-12-31n 4.000 € ordaindu ditu, interesen kontzeptuan. Los intereses devengados en el ejercicio 20XX según el método del tipo de interés efectivo son 10.000 € y el 31-12-20XX paga 4.000 € en concepto de intereses.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interes efektiboa: finantza-pasiboak izatea espero den bizitzan ordaindu beharreko efektibo-fluxuak pasiboaren balio-kostuarekin berdintzen dituen interes-tasa (UTB). El interés efectivo es aquel tipo de interés o tasa (TAE) que iguala los flujos de efectivo a pagar a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero con el valor de coste del pasivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza