diruzaintza

1
diruzaintza > tesorería (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsonal-gastuak (64X) Hornikuntzak (628) Diruzaintza (57) Gastos de personal (64X) Suministros (628) a Tesorería (57)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berehala erabili ezin diren saldoak eta diruzaintzaren arloan ez daudenak non egongo dira? Los saldos de no disposición inmediata y que no estén en el área de tesorería formarán parte de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Diruzaintzaren arloa 1 írea de Tesorería.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintzaren kontu-ikuskaritza Auditoría de tesorería.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berrikusketa: diruzaintza, indarrean dagoen araudia eta dokumentazio euskarria Revisión: tesorería, normativa vigente y documentación soporte

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zer ezaugarri nabarmenduko zenituzke diruzaintzan? ¿Qué caracterí­sticas destacarías en la tesorería?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Prozedura hauetako zein da diruzaintzaren arloko funtsezko proba? ¿Cuál de los siguientes procedimientos es una prueba sustantiva en el área de tesorería?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Firca SA enpresan, diruzaintza ikuskatuko du Audit S.A. enpresak 20XXko abenduaren 31n. Ikuskatutako enpresak finantza-erakunde bakarrean du kontu-korrontea, eta hori zirkularizatuko du ikuskaritza-enpresak. La empresa Firca, S.A. está procediendo a auditar el área de tesorería a fecha 31 de diciembre de 20XX por Audit, S.A. La empresa de auditoría procede a circularizar a la única entidad financiera en que la empresa tiene abierta cuenta corriente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera hauetako zeinek eragiten du diruzaintzarekin zerikusia duen kontrol-arriskua? ¿Cuál de las siguientes circunstancias supone un factor de riesgo de control en relación con la tesorería?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintzak ez du inolako arazorik ematen, izan ere, balio izendatua baloratzen da, legezko erabileran dagoen moneta delako. Euroa ez den moneta bada, berriz, ekitaldi-itxieran indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta data horretan sortutako irabazia edo galera aitortzen da. La tesorería no ofrece ningún problema, ya que se valora por su valor nominal al ser moneda de curso legal, y si es moneda diferente al euro, se le aplica el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, reconociendo el beneficio o pérdida producido en esa fecha.

Materiala: Kontu-ikuskaritza