borne

1
borne > borna (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material isolatzailez egindako pieza terminal bat jartzen da alboan, azken bornearen zona eroalearekiko zuzeneko kontaktua saihesteko. Una pieza terminal, de material aislante, situada en uno de los laterales, evita el contacto directo con zona conductora de la última borna.

Materiala: Automatismoak

Borne edo borne-bloke bakoitzak planoan eta koadroan identifikatuta egon behar du, muntaketa- eta mantentze-lanak errazteko. Cada borna o regleta ha de ser identificada en el plano y en el cuadro para facilitar las operaciones de montaje y mantenimiento.

Materiala: Automatismoak

Xn, non X-k adierazten baitu borne bat dela eta n-k, berriz, koadroan duen zenbakia. Xn, donde X indica que es una borna y n el número que hace en el cuadro.

Materiala: Automatismoak

borne > borna (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.54. irudia. Matxuratutako isolatzailea edo bornea atera Figura 1.54. Extraer aislador o borna donde se encuentra la avería.

Materiala: Banaketa-instalazioak

a) ekipoaren aurretiko ikuspegia; b) konexio-borneak; c) muntaketa-eskema. a) vista frontal del equipo; b) bornas de conexión; c) esquema de montaje.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Konexio-borneek, berriz, bimetalikoak izan behar dute. Izan ere, harguneak aluminiozkoak izaten dira, eta elikadura-linea orokorrak, kobrezkoak, elektropositibotasun-arazorik ez izateko. Las bornas de conexión son bimetálicas, ya que las acometidas suelen ser de aluminio y las lí­neas generales de alimentación de cobre, para evitar problemas de electropositividad.

Materiala: Banaketa-instalazioak

e) Instalatutako eroaleak ABKraino konektatu, hartarako prestatuta dauden borneetan eta erabiltzailearen ABKOan dagoen EOAko borneetan. e) Proceder a conectar los conductores instalados hasta la CPM, en las bornas de salida preparadas al efecto y en las bornas del IGA situado en el CGMP perteneciente al usuario.

Materiala: Banaketa-instalazioak

1.52. irudia. Konexioak giro-tenperaturan dituen transformadore baten GT borneen irudi termografikoa Figura 1.52. Imagen termográfica de las bornas AT de un transformador en el que las conexiones están a temperatura ambiente.

Materiala: Banaketa-instalazioak

borne > borne (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Borne batetik bestera doazen eroaleetan ez egin junturarik. No realizar empalmes en conductores que vayan de un borne a otro.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Eroalearen mutur bakoitzean, eroalea konektaturik doan gailua eta haren bornea jartzen dira. en cada extremo del conductor se pone el dispositivo al que va conectado y el borne del mismo.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

1.18 irudia. Bornea identifikatzea. Figura 1.18. Identificación de borne.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Elikadura-iturri bakoitzak borne bakarra izan behar du kanpoko babes-eroalearekin konektatzeko, eta gainerako eroaleetarako borneak ere izan behar ditu. Para cada fuente de alimentación debe haber un borne para la conexión del conductor de protección exterior, junto con los bornes para el resto de conductores.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Txirrinaren irudia begiratuta zeraz ohar gaitezke: konexio-borneetan potentzial-diferentzia aplikatzen zaionean bobinara helduko da hori mailua geldirik dagoelako. Observando la figura del timbre, se puede comprobar que cuando se le aplica una diferencia de potencial en los bornes de conexión, ésta le llega a la bobina, gracias a que el martillo está en reposo.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Erakarpen-indarraren eraginez, ordea, mailuak kanpaia joko du, baina, aldi berean, borneen tentsiotik deskonektatuko du harila. Como es atraí­do, el martillo golpea en la campana, pero a la vez desconecta la bobina de la tensión en bornes.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

eta harilkatu hori karkasa baten barnean egoten da erreaktantzia konektatzeko borneekin batera. El arrollamiento está alojado en una carcasa en la que se incluyen los bornes de conexión de la reactancia.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Eroaleak elkartzeko lotuneak edo zirkuitu paraleloak egiteko, ezin izango ditugu inolaz ere eroaleak elkarrekin bihurritu edo kiribildu; aitzitik, konexio-borneak erabili beharko ditugu beti, banan-banan muntatuta edo konexio-blokeak eratuta. Era berean, konexio-bridak ere erabili ahal izango ditugu. En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí­ de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Etxerako edo antzeko erabileraren baterako konexio-borneek UNE-EN 60.998 arauaren barruan dagokien atalean jasotakoa beteko dute. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

Eroale guztiek instalazioaren edozein puntutan eteteko aukera eman behar dute, puntu horretan zirkuitu paraleloa sortu ahal izateko, eta tresna egokiren bat hala nola konexio-borneren bat erabiliko dugu, zirkuituaren atal bakoitza gainerako instalaziotik erabat bereizi ahal izateko. Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación.

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa