biodibertsitate Bilatu biodibertsitate testuinguru gehiagotan

1
Tenerifeko paisaia
Tenerifeko paisaia
biodibertsitate > biodiversidad (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistemaren biodibertsitatea handitzen da. Aumenta la biodiversidad del sistema

Materiala: Nekazaritza

”Tokiko barietateak barietate tradizionaltzat hartzen diren horiek, nekazari familiek mendeetan egindako hobekuntza eta aukeraketa prozesu baten emaitza dira eta tokiko baldintzei egokituta daude (Dominguez, 1999). Iraganean egin diren nekazaritza mota desberdinek nekazaritzaren biodibertsitateari eutsi diote. Barietate horiei, gaur egun, landa barietateak ere esaten zaie. “Las variedades locales, las consideradas como variedades tradicionales, son producto de un proceso de mejora y selección realizado por las familias agrarias durante siglos y están adaptadas a las condiciones locales (Domínguez, 1999). Las diferentes clases de agricultura que se han venido practicando en el pasado han creado y conservado una biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad Hoy día se conocen también con el nombre de variedades campesinas.

Materiala: Nekazaritza

Biodibertsitatearen garrantzia La importancia de la biodiversidad

Materiala: Nekazaritza

Biodibertsitate galera horrek, herriaren ondareari ez ezik, beste alor askori ere eragiten die. Esta pérdida de la biodiversidad no es un suceso que afecte únicamente al patrimonio de un pueblo sino que repercute también en muchos otros ámbitos.

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritzari buruzko literaturan, gauza jakina da biodibertsitatea murrizten bada patogenoak eta fitofagoen izurriak ugaritu egiten direla (Andow, 1991; Altieri, 1994). Landare biodibertsitatearen galerak eta galera horren ondoriozko arazo epidemiologikoek nekazaritza ekosistemen funtzionamenduari eragin diezaiokete eta hori kaltegarria izan daiteke bai nekazaritza ekoizpenarentzat bai iraunkortasunarentzat. En la literatura agrícola es un hecho establecido que, si se merma la biodiversidad proliferan los patógenos y las plagas de los fitófagos (Andow, 1991; Altieri, 1994). La pérdida de la biodiversidad vegetal y los consiguientes problemas epidemiológicos pueden afectar al funcionamiento de los ecosistemas agrícolas, lo cual produciría efectos perjudiciales en la producción agrícola y en su sostenibilidad

Materiala: Nekazaritza

Ustiategi ekologikoetan txandakatzeak, asoziazioak eta polilaborantza ezartzen ditu eta horiek biodibertsitatearekin eta onura elkartuekin lotzen ditu. Establece rotaciones, asociaciones y policultivos en explotaciones ecológicas, relacionándolos con la biodiversidad y los beneficios asociados.

Materiala: Nekazaritza

(2) Agrosistemarako eta lurzorurako onurak zein diren identifikatzea, horien emankortasuna biodibertsitatea eta osasungarritasuna aztertuz, txandakatzeak, asoziazioak eta polilaborantzak zehaztea helburu. (2) Identificar los beneficios para el agrosistema y el suelo analizando la fertilidad biodiversidad y sanidad de los mismos a fin de determinar las rotaciones, asociaciones y policultivos

Materiala: Nekazaritza

Genetikaren eta laboreen uniformetasunean oinarritutako sistema horrek lurzoruaren erosioa areagotzen du, izan ere, urtero milaka hektarea lurzoru produktibo ari da galtzen eta biodibertsitatearen eta paisaiaren erosio izugarriaren aurrean ez da inolako neurririk hartzen. El sistema basado en la uniformidad genética y de cultivos está llevando a una erosión del suelo cada vez mayor de manera que anualmente se pierden varios miles de hectáreas de suelo productivo; a una erosión de la biodiversidad y del paisaje alarmante ante la que no se está tomando ninguna medida

Materiala: Nekazaritza

Mediterraneoko Europako nekazaritza paisaia biodibertsitatearen eta aberastasun tradizionalen eredu argia izan da beti, harik eta monolaborantzak mendeetan lortutakoa denbora gutxian desegin duen arte El paisaje agrario de la Europa Mediterránea ha sido siempre un claro ejemplo de la biodiversidad y riqueza tradicionales antes de que los monocultivos deshicieran en poco tiempo lo que se había conseguido a base de siglos.

Materiala: Nekazaritza

Biodibertsitatea ere bertoko ondaretzat hartu behar dugu, izan ere, izaki bizidunen arteko orekaz ari gara. La biodiversidad es un patrimonio que también debemos considerar como local y que representa el equilibrio entre los seres vivos.

Materiala: Nekazaritza